DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 7     <-- 7 -->        PDF

PROBLEM TVORBE KONZISTENTNE ŠUMARSKE I DVOPRERAĐIVAČKE POLITIKE U HRVATSKOJ
THE PROBLEM OF FORMULATING A CONSISTENT FORESTRY AND WOOD PROCESSING POLICY IN CROATIA
Uredništvo
U Vijestima iz sektora, u svom napisu gosp. Borislav Škegro pod naslovom „Može li državni holding biti učinkovit? Bude li se vodio logikom profita, bit će dividenda!“ za primjer navodi poslovanje (odnos)  šumarstva i drvoprerađivačke industrije. Kaže kako drvoprerađivačka industrija bilježi sjajne rezultate u proizvodnji, izvozu i zapošljavanju,  ali ne zadovoljava potražnju, jer je ograničavajući čimbenik nedostatak drvne sirovine (nema dovoljno drva kaže on). To smatra apsurdnim, „jer u šumama danas postoji višak drva – kod hrasta npr. i do 1/3 ukupne mase“. Te povećane količine drvoprerađivačka industrija bi  u kešu platila, zaposlila nove ljude, izvezla, naplatila i platila povećane poreze, „ali to nikako ne ide – nitko ne traži dividendu“, kaže on.  Poruka je očito novom ministru „da za početak upiše dodatnih 200 mil. kuna dividende kao prihod proračuna“, pa će biti „drva k’o u priči, a dividenda i poreza k’o drva“.
Obrazlažući uvodno način poslovanja holdinga navodi kako se mjeri samo prinos na uloženi kapital  i nema drugih ni trećih „socijalno osjetljivih, generalno razvojnih društvenih kriterija ..... dividenda postaje značajni neporezni dio prihoda državnog proračuna .........nema opravdanja za zadržavanje radnih mjesta  i socijalnim, lokalnim i političkim kriterijima“. Tu imamo navode i nekih drvoprerađivača da bi trebalo zabraniti izvoz trupaca, te da potrošimo 200 mil. dolara na uvoz namještaja od hrvatskih trupaca koje smo jeftino izvezli – na taj način rasipamo nacionalno bogatstvo.
Što se tiče šumarstva, na tragu potpuno laičkog razmišljanja  gosp. Škegre da se može sjeći koliko kome treba, a ne prema Gospodarskoj osnovi, slično razmišljanje dijeli i predsjednik Udruge poslodavaca, a ono se ponajprije odnosi na cijenu drvne sirovine – kada bi ona bila niža  (a sada je najniža u EU), onda bi hrvatska drvoprerađivačka industrija bila konkurentna. Prvome možemo odgovoriti da su etatne mogućnosti ograničene i da se u duhu načela potrajnog gospodarenja u šumarstvu sječe nešto ispod godišnjeg prirasta drvne mase, a ne koliko prekapacitirana pilanska prerada traži, pa nema govora o tome da će biti drva k’o u priči, a onda i dividenda. Njih može biti samo ako se naša drvoprerađivačka industrija posveti smanjenju ostalih 80 % troškova proizvodnje, a ne da stalno plače nad previsokim troškovima drvne sirovine, koji u strukturi troškova čine maksimalno 16-20 %. Osim toga, mora se držati načela da najkvalitetniju sirovinu maksimalno finalizira u proizvod s najvećom dodanom vrijednosti. Na to je, sigurni smo, jedino može prisiliti tržišna cijena drvnih sortimenata. Isto tako potrebno je okrenuti se najnovijim tehnologijama i ulaganju u znanje na svim razinama. Slažemo se da treba zabraniti izvoz trupaca, jer smo u dosadašnjim tekstovima u ovoj rubrici između ostalog naveli da 8 m3  izveženih trupaca znači da izvozimo jedno radno mjesto. No, koliko je nama poznato, osim nekih mekih listača i proizvoda neinteresantnih za naše drvoprerađivače, Hrvatske šume d.o.o. ne izvoze trupce, ali znamo da to čine neki drvoprerađivači, tako da dio ugovorenih količina po netržišnoj cijeni upravo radi izvoza „kamufliraju“ u razne oblike minimalne pilanske prerade (prizme, fličevi, grede, četvrtače i sl.). Glede uvoza namještaja mišljenja smo da bi svatko rađe kupio domaći ako je jefiniji i barem jednako kvalitetan kao uvozni – zašto on to nije neka odgovore drvoprerađivači koji imaju domaću sirovinu po netržišnim cijenama i tako reći na svom lageru gotovo  bez troškova transporta. Upravo o rasipanju nacionalnog bogatstva pisali smo u više navrata, ponajprije govoreći o šumarstvu kao specifičnoj gospodarskoj grani, a ne onoj kako je vidi gosp. Škegro i privatnici drvoprerađivači. Osim toga,  očito se uzaludno trudimo upozoriti da šuma ima osim sirovinske uloge i onu ekološku, socijalnu i ekofiziološku, koje su višestruko vrjednije od sirovinske, pa je gospodarenje šumom upravo suprotno od prethodno proklamiranog „holdinškog pristupa“. Svakako, kada to nismo napravili do sada, a o tome smo pisali u Šumarskome listu br. 11-12/2014.,  vrijeme je da se konačno zacrta konzistentna šumarska politika, kojoj treba pridodati i  drvoprerađivačku industriju koja će se novo-sačinjenim strategijama provoditi. Time ćemo izbjeći nakaradna „mlečanska“ razmišljanja o šumi  i ukloniti netržišini odnos šumarstva i drvoprerađivačke industrije te odrediti ispravan status šumarstva u hrvatskome gospodarstvu.
                                Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 8     <-- 8 -->        PDF

In his article entitled “Can a state holding company be efficient? If governed by the logic of profit, there will be dividends!”, Mr Borislav Škegro illustrates his standpoint with the example of the forestry and wood processing industry business (relationship).  According to him, the wood processing industry records outstanding results in the production, export and employment, but cannot satisfy the demand because it is faced with the limiting factor of the lack of raw wood material (there is not enough wood, says he). He thinks this is absurd, because “there is a surplus of wood in the forests today – up to one third of the total mass of oak, for example.” The wood processing industry would pay for these excess quantities in cash, it would employ new labour force, it would export, earn and pay increased taxes, but “it just does not work – nobody wants dividends”, says he. Evidently, a message for the new minister is to “for a start, add the additional 200 million kuna of dividends to the budget income”; by doing so, there will be “wood in excess, and dividends and taxes in abundance”. 
When he expostulates on the manner of how a holding company conducts business, he says that only income from the invested capital is measured and that there are no second or third “socially sensitive, generally developmental social criteria ... a dividend becomes an important part of the tax-exempt income of the government budget ... there is no justification for preserving working places and for the social, local and political criteria”. There are also opinions of some wood processing companies which require a ban on the export of logs. They point out that we spend 200 million dollars on the import of furniture made of Croatian logs that were exported cheaply – which is a way of squandering our national wealth.   
With regard to forestry, the uninformed musings of Mr Škegro, according to which one can fell as much timber as he or she needs, and not according to management plans, are complemented by similar thoughts of the president of the Employers’ Association, which concern primarily the price of raw wood: if it were lower (although currently it is the lowest in Europe), then the Croatian wood processing industry would be more competitive. The first gentleman should be informed that the capacities of the annual cut are limited and that in the spirit of the principle of sustainable management, forestry follows the principle of cutting slightly below the annual wood mass increment and not according to the demands of the over-capacitated sawmill processing. Therefore, it is out of the question that there will be wood in excess and dividends in abundance. There can be dividends only if the Croatian wood processing industry applies itself to cutting down on the 80% of production costs, rather than constantly lamenting on the excessively high price of raw wood material, which accounts for a maximum of 16–20% in the cost structure. In addition, it should do its utmost to use the best quality raw material in the final product with the highest added value. We are sure that the wood processing industry can be forced to do the aforesaid only by market prices of wood assortments. Another step to take is to turn to cutting edge technologies and investment into knowledge on all levels. We agree that log export should be banned, because we have already pointed out in previous texts that 8 m3 of exported logs equals one exported work place. However, as far as we know, apart from some soft broadleaves and products which the Croatian wood processors are not interested in, the company Hrvatske Šume Ltd does not export logs, unlike some wood processors. This means that for the sake of export, they “camouflage” a part of the quantities contracted at a non-market price into different forms of minimal sawmill products (Count, Flitch, Square and similar). 
As for imported furniture, we are confident that people would rather buy a home-made piece of furniture on condition that it is cheaper but of equal quality as the imported one. Why it is not cheaper and of good quality rests on our wood processors, who have home raw material available at non-market prices and at almost no transport costs. Our articles have repeatedly pointed at squandering the national wealth when writing about forestry as a specific economic branch, but not as an economic branch viewed by Mr Škegro and some private wood processors. Obviously, in vain have we tried to explain that apart from its raw material role, the forest also has other roles, such as the ecological, social and eco-physiological roles, which are several times more valuable than the raw material role. Consequently, managing a forest is in stark contrast with the proclaimed “holding approach”.  It is high time we finally formulated a consistent forestry policy (we wrote about this in Forestry Journal 11-12/2014), adding to this the wood processing industry, which should implement the newly-formulated strategies. By doing so we will put a stop to absurd irrational contemplations on forests, do away with non-market relationships between forestry and wood processing industry, and define an adequate status of forestry within Croatian economy.  
             Editorial Board