DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 7     <-- 7 -->        PDF

VIJESTI IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 
NEWS FROM THE MINISTRY OF AGRICULTURE
Uredništvo
RIJEČ UREDNIŠTVA
Početkom veljače 2016. godine Hrvatsko šumarsko društvo  je u ime šumarskih institucija: Šumarskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga šumarskog instituta,  Akademije šumarskih znanosti, Hrvatske komore inženjera  šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoga šumarskog  društva, uputilo novom ministru poljoprivrede prof.  dr. sc. Davoru Romiću čestitku na imenovanju za ministra  poljoprivrede, sa zamolbom za termin sastanka s predstavnicima  navedenih šumarskih institucija. Uz zamolbu  ministru su poslani zajednički usuglašeni stavovi s promišljanjem  o budućim potrebnim aktivnostima u hrvatskom  šumarstvu.  
Prigodom imenovanja HŠD je uputio čestitku i novom pomoćniku  ministra za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju  mr. sp. Ivici Francetiću.  
Dana 16. svibnja 2016. ministar prof. dr. sc. Davor Romić i  pomoćnik ministra mr. sp. Ivica Francetić primili su delegaciju  šumarskih institucija u sastavu: dekan Šumarskog  fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, ravnateljica Hrvatskoga  šumarskog instituta dr. sc. Dijana Vuletić, glavni  tajnik Akademije šumarskih znanosti prof. dr. sc. Jura Čavlović,  predsjednik HKIŠDT prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky  i tajnica HKIŠDT Silvija Zec, dipl. ing. šum., predsjednik  HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. šum. i tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač.  
Zajednički je raspravljeno o 11 točaka iz dopisa upućenih  ministru. Većina točaka je već pokrenuta od strane Ministarstva  i nalazi se u raznim fazama odvijanja.  
Prvom prilikom tražit će se povrat naziva šumarstva u  imenu ministarstva (Ministarstvo je već tražilo mišljenje  Hrvatskoga šumarskog društva o povratu i pripremaju se  materijali za izmjenu naziva u Ministarstvo poljoprivrede i  šumarstva).  
Formirano je Povjerenstvo za izradu strategije šumarstva  RH za razdoblje 2016.-2030. godine (17 članova: 2 predstavnika  ministarstva poljoprivrede, 3 Šumarskog fakulteta,  1 Savjetodavne službe, 3 Hrvatskoga šumarskog instituta,  1 Hrvatskih šuma, 1 Hrvatske komore inženjera šumarstva  i drvne tehnologije, 1 Hrvatskog saveza udruga privatnih  šumovlasnika, 2 Hrvatske udruge poslodavaca i 3 Hrvatske  gospodarske komore). Do 1. rujna 2016. treba izraditi nacrt  
prijedloga strategije i dostaviti ga Ministarstvu koje će ga  staviti na javnu raspravu.  
Također je formirano Povjerenstvo za izradu novog Zakona o šumama, gdje i HŠD ima svoga predstavnika, kao i Povjerenstvo  za izradu strategije razvoja prerade drva i proizvodnje  namještaja 2016.–2020. godine. Intencija je što veća buduća  finalizacija i kontrola izvršenja ugovora za drvnu  industriju. Sve strategije se trebaju donijeti do kraja 2016.  godine, a svi dokumenti će se ponuditi javnosti na promišljanje  i raspravu.  
Cilj Ministarstva je da se strategijama omogući zadržavanje  stanovništva u ruralnim prostorima, a da je dobit trgovačkog  društva za gospodarenje državnim šumama u drugom  planu.  
Stav Ministarstva o bitnim pitanjima: zadržati naknadu za OKFŠ (možda smanjenje s 0,0265 % na 0,025 % od godišnjeg  prihoda ili oslobađanje plaćanja naknade gospodarskim  subjektima do milijun kuna godišnjeg prihoda), jedinstveno  šumskogospodarsko područje, a dilema je da li  Hrvatske šume zadržati u statusu trgovačkog društva ili ih  ustrojiti kao javnu ustanovu u cilju sigurnije zaštite šuma  kao općeg dobra.  
Želi se otvoriti prostor struci za djelovanje u zajedničkom interesu.  Također, želja je imati Zakon o uporabi i preradi drva,  ali to se vjerojatno neće moći donijeti zbog stava Europske  komisije. Rješenje je da se kroz Zakon o šumama uključi  drvna industrija, što bi se detaljnije razradilo kroz pravilnik.  
Posebno je pitanje stanje u privatnim šumama gdje su neriješeni  imovinsko-pravni odnosi, a gdje ima dosta nelegalne  sječe. Do 2019. godine trebali bi biti gotovi programi  gospodarenja za sve privatne šume u RH. Pitanje je i višegodišnjih  ugovora za izvoditelje radova u šumarstvu radi  njihovog lakšeg razvoja, posebice korištenja sredstava iz  Programa ruralnog razvoja (nabava strojeva).  
Radit će se druga nacionalna inventura šuma, a poželjno je razgraničenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta.
Tijekom svibnja i lipnja raspisuju se šumarske operacije 8.5.1,  8.5.2, 8.6.1 i 8.6.2 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje  2014.-2020., a od prije je raspisana operacija 4.3.3.  
Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 8     <-- 8 -->        PDF

EDITORIAL  
On behalf of the Faculty of Forestry of the University of Zagreb,  the Croatian Forest Research Institute, the Academy of  Forestry Sciences, the Croatian Chamber of Forestry and  Wood Technology Engineers and on its own behalf, the Croatian  Forestry Association congratulated the new Minister of  Agriculture Professor Davor Romić, Ph.D., on his appointment  to the post of Minister of Agriculture at the beginning of February  2016. On this occasion, the Association asked the Minister  to set a date for a meeting with the representatives of the  above forestry institutions. This request was accompanied by  the jointly agreed attitudes on future activities to be undertaken  in Croatian forestry.  
The CFA also extended their congratulations to Ivica Francetić,  M.Sc., the new Assistant Minister of Forestry, Hunting and  Wood Industry.  
On May 2016, Minister Davor Romić, Prof. Ph.D., and Assistant  Minister Ivica Francetić, M.Sc., received a delegation of  forestry institutions consisting of Professor Vladimir Jambreković,  Ph.D., Dean of the Faculty of Forestry, Dijana Vuletić,  Ph.D., Director of the Croatian Forest Research Institute, Professor  Jura Čavlović. Ph.D., Chief Secretary of the Academy of  Forestry Sciences, Professor Tomislav Poršinsky, Ph.D., President  of the Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology  Engineers, Silvija Zec, B.Sc., Secretary of the Croatian  Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers, Oliver  Vlainić, B.Sc., President of the Croatian Forestry Association,  and Damir Delač, M.Sc., Secretary of the Croatian Forestry  Association.  
There was a joint discussion on 11 items from the notification  sent to the Minister. The majority of the items had already been  initiated by the Ministry and are currently in different stages  of progress.  
An initiative was put forward to reinstate the term ‘forestry’ in  the name of the Ministry at the earliest occasion. The Ministry  has already consulted the Croatian Forestry Association about  the return of the name. Materials are being prepared to change  the current name into the Ministry of Agriculture and Forestry.  
A Commission was appointed for developing a strategy of forestry  of the Republic of Croatia for the period 2016 - 2030 (17  members: 2 representatives of the Ministry of Agriculture, 3  representatives of the Faculty of Forestry, 1 representative of  the Advisory Service, 3 representatives of the Croatian Forest  Research Institute, 1 representative of the company Croatian  Forests, 1 representative of the Croatian Chamber of Forestry  and Wood Technology Engineers, 1 representative of the Croatian  Union of Private Forest Owners, 2 representatives of the  
Croatian Employers’ Association, and 3 representative of the  Croatian Chamber of Economy). By September 1, 2016, a draft  proposal of the strategy should be completed and submitted  to the Ministry, which will open a public debate on the issue.  
A Commission was also formed for the development of a new  Forest Law, in which the Croatian Forestry Association has it  representative, and so was a Commission for the creation of a  developmental strategy of timber processing and furniture manufacture  2016 - 2020. The intention was to increase the finalisation  and improve the control of contract fulfilment for  wood industry. All the strategies should be passed by the end  of 2016, and all the documents will be available for public discussion  and debate.  
The primary goal of the Ministerial strategies is to retain the  population in rural areas, whereas the profit of the company  which manages state forests should be kept in the second place.  
The attitude of the Ministry on crucial issues is as follows: a)  retain a tax on non-market forest functions (with possible reduction  from 0.0265 % to 0.025 % of annual income or exemption  from tax for economic subjects with up to one million  annual income), b) establish a single forest-management area,  and c) solve a dilemma of whether to keep Croatian Forests in  the status of a company or organize it as a public institution  for the purpose of better protection of forests as goods of general  benefit.  
The forestry profession will be given an open hand to act in  common interest. There is a need for a Law on Timber Use and  Processing, but it will probably not be passed due to the attitude  of the European Commission. The problem will be solved  by including wood industry into the Forest Law, which will be  analyzed in more detail by a regulation.  
Of particular interest is the condition in private forests, where  property-legal relationships are unsolved and there is considerable  illegal felling. By 2019, management programmes should  be completed for all private forests in the Republic of Croatia.  Long-term contracts for forestry contractors should also  be developed for the purpose of enabling their easier development,  and particularly for drawing the means from the Rural  Development Programme (purchase of machinery).  
The second national forest inventory will be made and agricultural and forest land will be delineated.  
During May and June, forestry operations 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1  and 8.6.2 from the Croatian Rural Development Programme  will be announced for the period 2014-2020, while the operation  4.3.3 was announced previously.  
Editorial Board