DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Dautbašić aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog društva za arborikulturu. S ponosom navodima da je 2006. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu održao pozivno predavanje o lisnim minerima. Tom prilikom obavio je razgovore s kolegama u Hrvatskom šumarskom institutu i Upravi Hrvatskih šuma o nužnosti trajne suradnje. O tome je objavljen opširan članak u Šumarskom listu.
Od 2005. godine redovito sudjeluje na seminarima biljne zaštite koje organizira Hrvatsko društvo biljne zaštite. On je zajedno s akademikom Usčuplićem poticao domaće šumare da sudjeluju na našim seminarima. Tako je 12 šumara iz Bosne i Hercegovine od 49-og (2005.) do 59-og (2015.) seminara imalo 16 izlaganja. Od toga je Dautbašić kao autor i koautor imao 12 referata. Po strukturi 3 se referata odnose na problematiku jele, 3 na potkornjake, 3 na šumske požare, 2 na sušenje šuma i jedan na zaštitu zelenila u Sarajevu.
Od aktivnosti vezanih za Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu za istaknuti je nekoliko važnih činjenica. Za predstojnika Katedre za zaštitu šuma i urbanog zelenila izabran je 2003. godine. Prodekansku dužnost obavljao je u razdoblju od 2003. do 2004. godine. Značajno je spomenuti da je bio tehnički urednik, a od 2006. godine je glavni urednik fakultetskog znanstvenog časopisa Radovi. Od daljnjih zaduženja, navodimo da je bio predsjednik Komisije za međunarodnu suradnju matičnog fakulteta. Član je Odbora za prirodne resurse Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i više odbora na fakultetu i van fakulteta. Imenovan je u više stručnih komisija od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a imao je, i još ima i drugih zaduženja. Kao mentor i znanstvenik bio je član Komisije za odobrenje tema i obranu 6 magistarskih radova i obranu 3 doktorske disertacije (dvije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu). Većem broju studenata bio je mentor diplomskih i završnih radova. U domaćim i međunarodnim časopisima recenzirao je veći broj znanstvenih i stručnih radova. Što se tiče znanstvenih istraživanja vidljivo je na 18 projekata da je Mirza Dautbašić marljiv istraživač na širokom području šumarstva i okoliša.
Sveukupni njegov angažman potvrđen je u objavi velikog broja znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Objavljeni radovi mogu se grupirati na šumarsku entomologiju, hortikulturnu entomologiju, zaštitu šuma i općenito na zaštitu bilja. Većinu radova i sažetaka objavio je u domaćim časopisima (Radovi, Naše šume, Zbornici sažetaka i dr.). Neke je objavio u inozemnim časopisima, a znatan broj i u Glasilu biljne zaštite. Uz to zajedno s drugim autorima napisao je jednu monografiju i četiriri knjige.
Iz prikaza je vidljivo, da je Mirza Dutbašić dao nemjerljiv doprinos dugogodišnjoj suradnji među našim šumarima. Poticao je sudjelovanje naših šumara na znanstvenim skupovima u Bosni i Hercegovini. S druge strane bio je glavni pokretač i organizator da njihovi šumari sudjeluju u radu Hrvatskog društva biljke zaštite.
Za cjelokupan doprinos Hrvatsko društvo biljne zaštite dodijelilo mu je zasluženo Priznanje.
Neka kolega Dautbašić i dalje surađuje s mašim šumarima, a ovo je ponajprije prilika da mu se upute velike čestitke.