DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2016 str. 41     <-- 41 -->        PDF

hrasta lužnjaka uzgajanih na pokusnoj plohi osnovanoj u proljeće 2008. godine koja se nalazi u blizini Zagreba (45° 50’ 20” N, 16° 06’ 14” E; 128 m a. s. l.). Više podataka o načinu i razlozima osnivanja pokusne plohe donose Franjić i dr. (2011.) te Sever i dr. (2012.). U proljeće 2009. godine neposredno prije početaka istraživanja prosječna visina istraživanih biljaka iznosila je 79,2 ± 21,4 cm.
Klima istraživanog područja – Climate of study site
Prema Köppen-ovoj klasifikaciji klime područje na kojemu je osnovana pokusna ploha pripada ‘Cfwbx’ tipu klime. To je umjereno topla, kišna klima bez izraženog sušnog razdoblja, a oborine su ravnomjerno raspoređene tijekom godine. Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca (siječanj) ne spušta se ispod –0,4 °C, dok srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca ne prelazi 21,4 °C. Godišnja količina oborina iznosi 900 mm (489 mm u vegetacijskom razdoblju), dok srednja temperatura vegetacijskom razdoblju iznosi 18,6 °C (Seletković 1996).
Mineralna gnojidba i kemijske analize tla – Plant fertilisation and soil chemical analysis
Neposredno prije početka istraživanja (u rano proljeće 2009. godine) biljke su prihranjene kompleksnim mineralnim gnojivom NPK formulacije 15-15-15 u dozi od 200 g po biljci. Gnojivo je ravnomjerno raspoređeno oko svake biljke u radijusu od oko 70 cm i prekriveno zemljom. U 2010. godini prihrana biljaka nije obavljena. Tijekom listopada 2009. i 2010. godine (na kraju vegetacijskoga razdoblja) sakupljeni su uzorci tla za kemijske analize sa dubine od 0 – 30 cm. Jedan uzorak sastojao se od tri poduzorka koji su bili sakupljeni u koncentričnom rasporedu na 50 cm udaljenosti oko debla svake biljke. Reakcija tla u suspenziji s vodom određena je potenciometarski na pH-metru HACH EC 30. Humus je utvrđen metodom po Tjurin-u, a ukupna koncentracija dušika i ugljika u tlu utvrđeni su na elementarnom analizatoru CNS-2000 (CNS-2000 Elemental Analyzer-Instruction Manual. LECO Corp., St. Joseph).
Vegetativni rast i meteorološke prilike – Plant development and meteorological conditions
Vegetativni rast biljaka praćen je na temelju fenoloških motrenja (Slika 1) i prebrojavanja sekundarnih i tercijarnih izbojaka u krošnjama. To je obavljano jednom tjedno tijekom vegatcijskoga razdoblja. Svake godine biljkama je utvrđen visinski prirast. Za svaku je biljku na temelju odnosa između njezine visine (prije početka vegetacijskoga razdoblja) i broja sekundarnih, odnosno tercijarnih izbojaka tijekom vegetacijskoga razdoblja utvrđen indeks brojnosti izbojaka razvijenih tijekom sekundarnoga i tercijarnoga porasta.
Tijekom istraživanja, dnevna kretanja temperature zraka, količine oborina i volumetrijskoga sadržaja vlage u tlu (SWC) bilježena su pomoću automatske meteorološke postaje (Spectrum Tehnologies, inc. 2007.) instalirane na pokusnoj plohi.
Uzorkovanje lišća i konstrukcija kalibracijskih jednadžbi – Leaf sampling and construction of calibration equations
Za potrebe istraživanja birano je potpuno razvijeno i zdravo lišće (starije od 30 dana). Uzorkovanje lišća, što podrazumijeva mjerenje CCI-a i njegovo sakupljanje za potrebe laboratorijske obrade tj. utvrđivanja ukupne koncentracije N u suhoj tvari lišća, obavljeni su istoga dana.
U obje godine uzorkovanje lišća obavljeno je na 30 istih biljaka. Lišće porijeklom s izbojaka razvijenih tijekom proljetnoga i sekundarnoga porasta uzorkovano je dva puta tijekom vegetacijskoga razdoblja, prvi puta u srpnju, a drugi puta u rujnu (Slika 2).