DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2016 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na temelju tako uzorkovanoga lišća konstruirano je ukupno osam kalibracijskih jednadžbi (n = 30) koje opisuju odnos između CCI-a i ukupne koncentracije N u lišću proljetnih i sekundarnih izbojaka uzorkovanoga u srpnju i rujnu 2009. i 2010. godine.
Izmjera CCI-a i ukupne koncentracije dušika – Measurements of CCI and leaf nitrogen concentration
Izmjera CCI-a obavljena je pomoću prijenosnog optičkog klorofilmetra CCM-200 (Opti-sciences, Tyngsboro, Mass.). Princip rada i osnovne značajke samoga uređaja detaljano su opisali Cate i Perkins (2003.) te Silla i dr. (2010.). Na svakom uzorkovanom listu obavljeno je pet očitanja CCI-a, čiji je prosijek predstavljao CCI uzorkovanog lista. Nakon toga, lišće je bilo sakupljeno i smješteno u prijenosni hladnjak na temperaturu zraka od 4 °C sve do dolaska u laboratorij. Sadržaj N u suhoj tvari lišća utvrđen je pojedinačno za svaki uzorkovani list metodom suhog spaljivanja pomoću CNS-2000 elementarnog analizatora (CNS-2000 Elemental Analyzer-Instruction Manual. LECO Corp., St. Joseph).
Statistička analiza – Statistical analysis
Sve statističke analize provedene su pomoću softwaerskog paketa SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Student-ov t-test proveden je s ciljem utvrđivanja razlika (p < 0,05) između godina s obzirom na kemijske značajke tla i visinski prirast biljaka. Faktorijalna ANOVA provedena je s ciljem utvrđivanja utjecaja mjeseca uzorkovanja i tipa uzorkovanoga lišća na CCI i ukupnu koncentraciju N u lišću. Tukey-ev post hoc test proveden je s ciljem utvrđivanja signifikantnih razlika (p < 0,05) između mjeseca uzorkovanja i tipa uzorkovanoga lišća.
Regresijska analiza provedena je pomoću REG procedure u SAS/STAT 9.3 softwaerskom paketu (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Kalibracijske jednadžbe (linearne regresijske jednadžbe) konstruirane su na način da je CCI predstavljao nezavisnu varijablu, a ukupna koncentracija N u lišću zavisnu varijablu.
Analiza kovarijance (ANCOVA) provedena je pomoću JMP 9.0 softwaerskog paketa (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), uključujući analizu interakcije s ciljem ispitivanja homogenosti Y-odsječaka i nagiba pravaca kalibracijskih jednadžbi između različitih tipova uzorkovanoga lišća unutar istog vremena uzorkovanja.
Rezultati
Results
Kemijske značajke tla – Soil chemical preperties
Unatoč gnojidbi tla u rano proljeće 2009. godine statistički značajna razlika između godina s obzirom na pH reakciju tla, koncentraciju humusa i koncentraciju dušika u tlu nije utvrđena. Tlo je kisele reakcije, koncentracija N u tlu tijekom istraživanja varirala je između 0,13 – 0,15 % što ukazuje na dobru opskrbljenost tla s ukupnim N. Odnos C/N u tlu bio je prilično uzak i stabilan (Tablica 1).
Meteorološke prilike – Meteorological conditions
Tijekom vegatcijskoga razdoblja 2009. godine sadržaj vlage u tlu bio je prilično visok i nije se spuštao ispod 22 %. Isto je utvrđeno i tijekom prve polovice vegetacijskoga razdoblja