DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 95     <-- 95 -->        PDF

najamnina, a jednako tako nije bilo moguće predvidjeti da li će se i kada pronaći novi najmoprimac i ponovo početi stjecati prihodi po toj osnovi. Hrvatske šume napustile su prostor s 31. 3. 2016., a samo dio prostora u prizemlju Šumarskoga doma dobio je najmoprimca od 15. 9. 2016. Posljedica toga je činjenica da će prihodi od iznajmljivanja imovine umjesto planiranih 1.100.000,00 kuna doseći svega 940.000,00 kuna. Istovremeno, upravo kao posljedica prekida ugovora s Hrvatskim šumama u prihodima se pojavio neplanirani iznos od 220.000,00 kuna koje su Hrvatske šume platile na ime obeštećenja zbog neodržavanja prostora, a prikazan je u kategoriji ostali prihodi. Prihodi od donacija iz državnog proračuna ostvaruju se drukčije od planiranih. Naime, planirano je da ćemo od Ministarstva znanosti dobiti sredstva kao potporu za izdavanje Šumarskog lista, što se još nije ostvarilo. Neplanirano su ostvarena sredstva za istu svrhu, ali od Ministarstva poljoprivrede iz sredstava za OKFŠ u iznosu od 300.000,00 kuna. Prihodi od pretplate na Šumarski list ostvareni su u značajno nižem iznosu zbog otkazivanja pretplate od Uprave Hrvatskih šuma.
U usvojenom financijskom planu rashodi su planirani u iznosu od 2.765.000,00, no prema dosadašnjem ostvarenju i očekivanom kretanju do 31. 12. 2016. predviđa se da će oni iznositi 3.237.000,00 kuna. Ovo značajno odstupanje posljedica je povećanja rashoda uglavnom u tri kategorije. Najveće je povećanje rashoda za tekuće održavanje, što je posljedica sveobuhvatnih radova u prostoru koji su napustile Hrvatske šume. Poslovnu 2016. godinu tereti iznos od 560.000,00 kuna rashoda umjesto planiranih 200.000,00 kuna. Posljedica istog su i povećani rashodi za materijal i energiju. U grupi rashoda za intelektualne usluge predviđa se povećanje s obzirom da je, osim autorskih honorara za autore članaka za Šumarski list, obračunat i značajan broj autorskih honorara vezano za održane kulturno-umjetničke programe prigodom obilježavanja aktualnih obljetnica. Uz obilježavanje obljetnica šumarstva, osnivanja HŠD-a vezan je i povećan iznos u kategoriji reprezentacije, što je posljedica organiziranih programa.
Prema usvojenom financijskom planu za 2016. godinu planiran je manjak prihoda u iznosu od 315.000,00 kuna. Međutim prema stvarnim ostvarenjima već poznatih prihoda i rashoda te njihovoj procjeni, do dana 31. 12. 2016. predviđa se stvarni manjak prihoda u iznosu od 497.000,00 kuna, kao posljedica svih navedenih obrazloženja promjena u strukturi i smanjenja prihoda. Molimo za uvažavanje gore iznesenih činjenica te usvajanje rebalansa financijskog plana za 2016.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio Rebalans financijskog plana HŠD-a za 2016. godinu
• Zbog operativnosti rada HŠD-a predlaže se donošenje ODLUKE O PRIJENOSU OVLASTI SA SKUPŠTINE NA UPRAVNI ODBOR.
Skupština Hrvatskoga šumarskog društva prenosi ovlasti i odgovornosti na Upravni odbor HŠD-a za donošenje odluka o financijskom poslovanju u ime i za račun HŠD-a do pojedinačnog iznosa od 300.000,00 kn, a godišnje najviše do 1.000.000,00 kn za:
– pravo sklapanja godišnjih i višegodišnjih ugovora,
– pravo preuzimanja višegodišnjih obveza i eventualnih zaduživanja,
– uređivanje sustava ovjeravanja dokumenata,
– odobravanje plaćanja,
– utvrđivanje kriterija za plaćanje predujmom.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke u nadležnosti je Nadzornog odbora HŠD-a.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini HŠD-a izvješće o provedenom nadzoru najmanje jednom godišnje.
Ova Odluka vrijedi do donošenja Pravilnika o financijskom poslovanju HŠD-a.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o prijenosu ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor HŠD-a
Ad. 3.
Prijedlog Program rada HŠD-a za 2017. godinu
• Aktivno ćemo sudjelovati u donošenju najavljene nacionalne Šumarske strategije, Zakona o šumama, kao i pri izradi ostalih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva uvaže i sprovedu u praksi, posebice da se promijeni sadašnji način upravljanja tvrtkom Hrvatske šume d.o.o.
• Svjetski dan šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja, obilježit ćemo prigodnim aktivnostima.
• Ukoliko će postojati volja Hrvatskih šuma d.o.o., Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit će se, uz ostala prateća događanja, natjecanjem šumskih radnika. Ukoliko ne, HŠD će samo organizirati obilježavanje uz aktualnu stručnu temu.
• Posebno će se obilježiti 40. godišnjica denacionalizacije Šumarskog doma.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.