DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 97     <-- 97 -->        PDF

iznosu 2.500.000,00 kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 1,3 %, dok razliku do punog planiranog iznosa čine kamate na depozite po viđenju na svim poslovnim računima ogranaka i središnjice.
PRIHODI OD DONACIJA
U 2017. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa „Šumarski list“. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodjeljenim na natječajima iz prethodnih godina u iznosu od 170.000,00 kuna. Jednako tako HŠD se prijavljuje na natječaj kod Ministarstva poljoprivrede s očekivanjima potpore za izdavanje Šumarskog lista u iznosu od 150.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava, te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis „Šumarski list“. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijene godišnje pretplate na jedan primjerak „Šumarskog lista.“ Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva, te da neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata.
RASHODI
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su u istom iznosu kao i ranijih godina, s obzirom da se ne planira promjena u broju zaposlenih, kao ni promjena vrijednosti obračunskog boda.
HŠD ima tri stalno zaposlena radnika: tajnika, voditeljicu računovodstveno-financijskih poslova i radnicu za održavanje i pomoćne poslove. Oni su zaduženi za cjelokupno poslovanje, vođenje poslova oko zgrade Šumarskoga doma, kao i organizaciju i provođenje svih programa u suradnji s tijelima upravljanja i suradnicima na ograncima.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.704.600,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 35.000,00 kn
– planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 30.000,00 kn
– planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD, već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi, te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova, kao i službena putovanja na tematske simpozije vezane uz rad HŠD-a
Rashodi za usluge: 1.504.500,00 kn
– troškovi pošte i telefona 55.000,00 kn
– troškovi promidžbe 20.000,00 kn
– komunalne usluge 120.000,00 kn
– troškovi zakupnina 6.000,00 kn
– računalne usluge 60.000,00.
Ova grupa rashoda planirana je na razini troškova prethodnih godina. Značajno povećanje je u skupini rashoda za komunalne usluge, s obzirom da je prekidom ugovora o najmu prostora komunalna naknada za ukupno ispražnjen poslovni prostor prenesena na HŠD kao vlasnika, te predstavlja značajnu stavku prema prvim obračunima koju su ispostavljeni (oko 9.000,00 kn mjesečno).
– Intelektualne usluge 210.000,00 kn
– Grafičke usluge – Šumarski list 210.000,00 kn
– Ostale grafičke usluge 167.500,00 kn
– Ostale usluge 6.000,00 kn.
Ova grupa rashoda je planirana prema prethodnim razdobljima. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa „Šumarski list“ i grafičke usluge tiska publikacija. U iznosu od 100.000,00 kuna planirani su u kategoriji ostalih grafičkih usluga troškovi izdavanja knjige o radu prof. Branimira Prpića.
– Tekuće i investicijsko održavanje 650.000,00 kuna
Planirani troškovi odnose se na finaciranje nastavka obnavljanja prostora koji su bili u dugogodišnjem najmu i nisu adekvatno održavani. Procjena se temelji na vrijednosti planiranih radova održavanja i vraćanja uporabne vrijednosti prostora na trećem katu Šumarskog doma (ulaz Trg Mažuranića), zatim na planiranoj vrijednosti radova popravaka i brušenja stepenica, bojenja i popravaka vanjske stolarije i bojenja zidova na glavnom ulazu u zgradu (Vukotinovićeva), te na planiranoj vrijednosti radova na obnovi ulaznog prostora iz Perkovčeve ulice.
Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora.
Rashodi za materijal i energiju: 67.000,00 kn.
Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Ostali nespomenuti rashodi: 1.068.100,00 kuna.