DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na svakom uzorku izmjerena je dubina pojedinog podhorizonta na sve četiri strane, a njihova prosječna vrijednost predstavljala je konačnu dubinu podhorizonta. Posebno su izdvojeni češeri i grančice iznad 6 mm promjera, kao i kora na površini OL (njihove mase prikazane su odvojeno). Masa suhe tvari dobivena je sušenjem uzoraka 24 sata na 100°C, a ukoliko se radilo o većem i vlažnijem uzorku (OF, OH), sušenje je trajalo 48 h. Količina goriva izražena je masom suhe tvari po jedinici površine (Mg ha–1)*.
Kako bi se odredila zaliha ugljika u prostirci određen je njegov udio po podhorizontima u svim kategorijama opsega alepskog bora, a dobivena srednja vrijednost pomnožena je s količinom prostirke. Uzorkovanje je obavljeno po podhorizontima OL (OLG i OLAL zasebno), OF (OF1 i OF2 zajedno) i OH, a udio organskog ugljika (N = 15 za svaki podhorizont) određen je suhim spaljivanjem u skladu s HRN ISO 10694:2004 normom. Masa suhog uzorka dobivena je sušenjem na 50 °C do konstantne mase.
Količina šumske prostirke i zaliha organskog ugljika po pod­horizontima obrađene su deskriptivnom statistikom. Greška tipa I (a) od 5% smatrana je statistički značajnom (Sokkal & Rohlf, 1995). Razlike količina prostirke i zaliha ugljika između istovrsnih podhorizonata po debljinskim razredima testirane su analizom varijance, jer je bio zadovoljen uvjet homogenosti varijance. Kad je analiza varijance pokazala da postoji statistički značajna razlika, pojedinačne razlike testirane su Tukey-evim višestrukim post hoc testom (Petz i dr., 2012). Regresijskom analizom utvrđena je veza debljina prostirke i pripadajućih količina, odnosno zaliha ugljika te su dane regresijske jednadžbe. Statistička analiza podataka obavljena je u programima Excel i Statistica (StatSoft, Inc, 2007).
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
RESEARCH RESULTS
Debljina i gustoća prostirke
Debljina šumske prostirke u sastojini alepskog bora AB50 iznosi 3,7 ± 0,7 cm (aritm. sred. + std. dev.), u sastojini AB150 6,1 ± 1,4 cm, a u sastojini AB250 9,0 ± 2,6 cm. Za sve sastojine gotovo je jednaka debljina OL i OF1 pothorizonata, dok se sa starošću debljina OF2 i OH povećava (slika 3). Debljina OF2 povećava se sa 0,9 ± 0,4 cm (AB50), na 2,2 ± 0,5 cm (AB150) te 4,1 ± 1,7 cm (AB250), a OH sa 0,4 ± 0,3 cm (AB50), na 1,5 ± 0,7 cm (AB150) te 2,4 ± 1,3 cm (AB250).