DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 13     <-- 13 -->        PDF

postavljeni su parametri vidljivosti unutar GIS-a: azimut – 360°, vertikalni kut od -90° do 90° te OFFSETB 5 m. Prema zadanim parametrima za svaku predloženu lokaciju generirano je nekoliko modela vidljivosti (slika 2). Postavljena je visina kamere od 10, 15 i 20 m. Udio vidljivosti za svaku potencijalnu lokaciju izračunat je u radijusu od 5, 10 i 15 km.
Za predložene lokacije definiran je udio vidljive površine unutar ukupne površine postavljenog radijusa (tablica 1). Gotovo na svim lokacijama najveći postotak vidljivosti je zabilježen unutar radijusa od 5 km, s postavljenom visinom kamere od 20 m iznad zemlje. Najmanji udijeli vidljivog prostora, izuzev lokacije Ist-gora, prevladavaju u najvećem radijusu s najnižom visinom postavljene kamere (10 m).
Najveći postotak vidljivosti za lokaciju Pag zabilježen je unutar radijusa od 10 km, s maksimalnom visinom kamere. Povećanjem radijusa na 15 km unutrašnjost Velebita ostaje zaklonjena uslijed prekidanja linije pogleda (slika 2). Najveći postotak vidljivosti za lokaciju Donja Slivnica zabilježen je unutar radijusa od 10 km s maksimalnom visinom kamere. Udjeli vidljive površine za najmanji i najveći radijus ne razlikuju se mnogo po postotku. Naime, povećanjem radijusa, zbog povoljne morfologije okolnog terena, postaje vidljiv JZ, J i JI zaravnjen prostor te južni obronci Velebita. Ova lokacija može biti povoljna za smještaj nadzorne kamere, što je najbolje vidljivo na perspektivnom prikazu vidljivog područja (slika 3).
Najveći dio zaklonjenog prostora za odašiljač Dračevac nalazi se JI od predložene lokacije. To je zbog uzvišenja (Brdo Križ), koje prekida liniju pogleda, pružajući se u smjeru SZ-JI iznad Bibinja (slika 2). Za vrijeme Domovinskog rata to je bila jedna od najistaknutijih strateških točki užeg zadarskog područja. Lokacija Ćelavac najveći postotak vidljivosti bilježi unutar radijusa od 5 km, s maksimalnom visinom kamere. Najmanji udio vidljivosti je u radijusu od 10 km s najmanjom visinom kamere. Naime, povećanjem radijusa na 15 km vidljiv postaje velik dio prostora J od predložene lokacije. Taj prostor je zaravnjen što omogućuje povlačenje linije pogleda (slika 2). Najveći postotak vidljivosti lokacije Benkovac zabilježen je unutar radijusa od 5 km, s najvećom visinom kamere. Naime, povećanjem radijusa velik prostor ostaje zaklonjen uslijed reljefnih zapreka koje se nalaze SI i JZ od potencijalne lokacije (slika 2). Potrebno je istaknuti glavni nedostatak lokacije Ist-gora. Iako bilježi velike vrijednosti vidljive površine one nisu relevantne za proučavanu problematiku. Naime, veliki udio vidljivog prostora odnosi se na more. Prava vrijednost ove lokacije procijenit