DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 15     <-- 15 -->        PDF

vidljivog područja unutar zadanog radijusa nije najbolji pokazatelj na temelju kojeg bi se trebalo vrednovati predložene lokacije. Najbolji primjer za to je Ist-gora gdje je generiran velik udio vidljivog područja koji reprezentira isključivo more i uski obalni prostor.
4.1 Odnos vidljivog područja i zemljišnog pokrova 4.1 The relation of the visible area and land cover
Važan čimbenik kod odabira lokacija je tip zemljišnog pokrova koji se nalazi unutar vidljivog prostora (Pompa-Garcíai dr. 2012, Sivrikaya i dr. 2014). Kategorije zemljišnog pokrova najrizičnije od zapaljenja su: šume, grmlje i biljni pokrov. Na njih se stavlja poseban naglasak prilikom nadzora (Jaiswal i dr. 2002). Na slici 4 vidljiva je distribucija klasa zemljišnog pokrova Zadarske županije.
Preklopljen je model zemljišnog pokrova s modelima vidljivosti svih šest predloženih lokacija nadzornih tornjeva. Najveće površine zemljišnog pokrova bez nadzora kamere nalaze u SI i I dijelu županije. Tu prevladavaju veće nadmorske visine, odnosno najrizičnije klase zemljišnog pokrova. Razlog tome je nedostatak lokacije odašiljača koji bi se nalazilo SI ili I od lokacije Ćelavac. Preklapanjem modela vidljivosti i kategorija zemljišnog pokrova izvedeno je osam indikatora za svaku klasu koja se nalazi unutar vidljivog prostora predloženih lokacija. Dobivene vrijednosti su poslužile u procesu vrednovanja. Poseban naglasak je stavljen na indikatore površine i udjela vidljivog područja šume, grmlja i biljnog pokrova u ukupnoj površini vidljivog prostora (slika 5).
Prema generiranim indikatorima lokacije Ćelavac, Donja Slivnica, Dračevac i Benkovac bilježe znatno bolje rezultate u odnosu na ostale dvije lokacije. S lokacije Ćelavac vidljiva je najveća površina šume, grmlja i biljnog pokrova (15123 ha), potom slijede Donja Slivnica (11776 ha) pa Dračevac (10282 ha). Vrijednosti za lokacije Ćelavac i Donja Slivnica bile bi još veće da je uračunat prostor izvan Zadarske županije. Najveći udio spomenutih kategorija u ukupnom vidljivom području ima lokacija Ćelavac, potom sa sličnim