DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Lebensministeriuma Republike Austrije, Vladimir Čamba, dipl. ing. i pomoćnik Ministra Ministarstva poljoprivrede mr. sp. Ivica Francetić.
Mr. sc. Robert Ojurović – Uloga Savjetodavne službe u gospodarenju privatnim šumama.
Na početku iznio je osnovne podatke o privatnim šumama prema Šumskogospodarskoj osnovi područja RH 2016.–2025. godine.
Veličina šumskog posjeda:
Savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika.
Služba je podijeljena na dva sektora: Sektor za poljoprivredu i Sektor za šumarstvo. Broji 273 zaposlenika, od čega su 40 inženjeri šumarstva.
Dvije su glavne aktivnosti: I Savjetovanje i II Raspodjela sredstava iz naknade za OKFŠ
I Savjetovanje
- Davanje stručnih savjeta i smjernica za gospodarenje u šumama šumoposjednika; promicanje znanja iz područja šumarstva za privatne šumoposjednike (pojedinačni ili grupni savjetodavni rad)
- Pomoć i podrška šumoposjednicima pri udruživanju u udruge
- Provođenje edukacija, pružanje stručnih savjeta i tehničke pomoći korisnicima u provedbi mjera ruralnog razvoja (M2 EAFRD fonda)
- Izrada elaborata šumskouzgojnih radova za šumoposjednike (M 4, operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu i M 8, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura) provođenje edukacija, pružanje stručnih savjeta i tehničke pomoći korisnicima u provedbi mjera ruralnog razvoja (M2 EAFRD fonda)
- Izrada elaborata šumskouzgojnih radova za šumoposjednike (M 4, operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu i M 8, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura)
II Raspodjela sredstava iz naknade za OKFŠ
- Administriranje i raspodjela sredstava iz fonda OKFŠ – a za radove biološke obnove (BOŠ) u šumama šumoposjednika je ipak osnovna djelatnost šumarskog sektora
- Izrada operativnog godišnjeg plana za radove u šumama šumoposjednika (OGP)
OKFŠ se koristi za 4 glavne vrste radova i usluga
- Izrada programa gospodarenja šumoposjednika (PGŠ) – javna nabava, dinamika ŠGOP, zahtjev šumoposjednika za održavanje šumskih prometnica:
- Javna nabava; javni poziv za financiranje održavanje šumskih i protupožarnih prometnica; zahtjev podnose šumoposjednik, grupe šumoposjednika ili udruga
- Provođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika
- Javna nabava; zahtjev šumoposjednika
- radovi BOŠ-a koje obavljaju šumoposjednici sami ili putem licenciranih izvoditelja šumarskih radova (LI)
- javni poziv za radove u šumama šumoposjednika; zahtjev šumoposjednika
- isplata sredstava: zahtjev, Upisnik šumoposjednika, šuma u katastru.
Ostale aktivnosti Sektora šumarstva
- Vođenje evidencija o šumama šumoposjednika
- Davanje preporuka u vezi nabave šumskih sadnica i sjemena
- Izdavanje popratnica za božićna drvca
- Izračun šumskih šteta
- Izdavanje posebnih uvjeta gradnje u postupku izdavanja lokacijske/građevinske dozvole
- Motrenje šumskih štetnika
- Prikupljanje podataka o šumskim požarima i izvješćivanje o istima