DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Čuvanje šuma šumoposjednika
- Šumoposjednici sami odgovaraju za svoje vlasništvo
- Savjetodavna služba nije zadužena za čuvanje šuma šumoposjednika niti je odgovorna za štete u šumama šumoposjednika
- Služba radi na podizanju svijesti šumoposjednika o važnosti gospodarenja šumama, a time i čuvanja šuma
- Ako želimo promjene treba mijenjati zakonsku regulativu.
Podsjetio je na zakonske odredbe Zakona o šumama NN, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)
Članak 41. (NN 94/14)
(1) Trgovačko društvo i osobe iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona dužni su osigurati zaštitu šuma u vlasništvu Republike Hrvatske od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te provoditi šumski red.
(2) Županijska skupština, odnosno Skupština Grada Zagreba propisuje koje se mjere zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te za provođenje šumskog reda moraju poduzimati u šumama šumoposjednika.
Ustav Republike Hrvatske, Članak 52.
More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.
Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.
Na kraju je naglasio da je u razdoblju od 23. 7. 2010. godine do 1. 6. 2014. godine (razdoblje kada nije postojala savjetodavna služba kao javna ustanova) u Upisnik bilo upisano 3 šumoposjednika, dok ih danas imamo 3.000.
Mr. sp. Ivica Francetić – Zakonodavni okvir i inspekcijski nadzor u privatnim šumama
Na početku izlaganja usporedio je Sadašnje stanje površina šuma i šumskih zemljišta s prijašnjim stanjem.
Vlasnički udio
Očito je kontinuirano povećanje površina pod šumama u vlasništvu privatnih šumoposjednika.
Zakonodavni okvir / na snazi
• Zakon o šumama (NN, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, i 94/14)
Šumarska savjetodavna služba (2007.-2010.)
T.d. Hrvatske šume d.o.o. (2010.-2014.)
Savjetodavna služba (2014.-)
• Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN, br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14)
• Nacionalna šumarska politika i strategija (NN, br. 120/03)
• Niz podzakonskih akata kojima se detaljnije uređuju odredbe Zakona (Pravilnik o uređivanju šuma (NN, br. 50/12, 148/13), Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN, br. 137/14), Pravilnik o čuvanju šuma (NN, br. 28/15), Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN, br. 16/15), Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN, br. 17/15), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (NN, br. 135/14), Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a za izvršene radove u šumama (NN, br. 22/15), Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje OKFŠ-a (NN, br. 19/15), Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN, br. 76/13 i 122/14), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN, br. 75/13, 150/14), Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (NN, br. 27/15.
Zakonodavni okvir / aktivnosti u tijeku
• Novi Zakon o šumama:
- otklanjanje dosadašnjih i revitalizacija postojećih teškoća vezanih za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u privatnom vlasništvu (podjela šumoposjednika prema veličini posjeda, a time i podjela prava i obveza),
- jačanje apsorpcijske moći za povlačenje sredstava iz fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini (OKFŠ, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. i dr.),