DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 86     <-- 86 -->        PDF

- radi učinkovitosti, prijenos ovlasti vođenja Upisnika šumo,
- posjednika na Urede državne uprave u županijama,
- donošenje niza novih podzakonskih propisa kojima će se detaljnije urediti pojedine odredbe novog Zakona.
• Nova Strategija šumarstva Republike Hrvatske (2018.-2030.):
- postavljanje jasnih ciljeva i temeljnih strateških smjernica,
- podizanje razine gospodarenja privatnim šumama,
- potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
• Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji:
- reguliranje područja uzgoja kultura kratkih ophodnji na šumskom i poljoprivrednom zemljištu za proizvodnju biomase,
- provedena javna rasprava o prijedlogu Zakona.
Nova Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016.-2025.)
- krovni plan koji utvrđuje uvjete za skladno korištenje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištima,
- odobrena privremenim rješenjem Ministarstva 10. svibnja 2016. godine,
- u tijeku postupak provođenja strateške procjene utjecaja ŠGOP na okoliš (javna rasprava o Nacrtu Strateške studije i Nacrtu ŠGOP-a od 12. lipnja do 12. srpnja 2017. –nakon toga mišljenje MZOIE).
Program za gospodarenje šumama šumoposjednika
- osnovni šumskogospodarski plan koji regulira korištenje i gospodarenje privatnih šuma i šumskih zemljišta,
- program, njihovu obnovu ili reviziju odobrava Ministarstvo na prijedlog Savjetodavne službe,
- cilj: do 2019. g. urediti sve privatne šume u Republici Hrvatskoj (na obnovu ili reviziju otpada 436.035 ha, a na izradu Programa 225.686 ha).
Opseg nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika
- zašume šumoposjednika za koje nije odobren Program,
- odobrava Ministarstvo na prijedlog Savjetodavne službe,
- obavlja se kod izvođenja šumskouzgojnih radova i u sanitarne svrhe u smislu obnove šuma i poboljšanja stanja istih.
Upisnik šumoposjednika
- jedinstvena baza podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima,
- upisnik osnovalo i vodi Ministarstvo,
- upisano oko 2900 šumoposjednika,
- obvezan radi ostvarivanja prava na sredstva financiranja i maksimalnog iskorištavanja nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja.
Izvori financiranja
- Ostvarivanje prava na korištenje sredstava iz naknade za OKFŠ (izrada Programa za gospodarenje, održavanje šumske infrastrukture, radovi biološke obnove šuma, doznaka stabala u šumama zaraženim potkornjakom …).
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (pravilo n+3-zapravo mogućnost korištenja sredstva iz ovog razdoblja do 2023.).
- Subvencije, potpore kapitalnim ulaganjima iz Proračuna Republike Hrvatske i drugi izvori sukladno posebnim propisima (unaprjeđenje stanja i gospodarenje šumama šumoposjednika te udruživanje šumoposjednika i okrupnjavanje šumskih posjeda).
Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
- izrađeni pravilnici za provođenje mjera iz šumarskog sektora za provedbu Programa ruralnog razvoja (114,3 mil EUR).
Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu – korisnici sredstava šumoposjednici (21,3 mil EUR)
- Mjera 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i po­bolj­ša­va­nje održivosti šuma.
- Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava- intenzitet javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura –     korisnici sredstava šumoposjednici (50 mil EUR).
Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture – korisnici sredstava šumoposjednici(1,9 mil EUR).
- Podmjera 8.6. Potpora za ulaganje u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.
Operacija 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju            drva i šumskouzgojnim radovima – korisnici sredstava šumoposjednici (21,6 mil EUR).
Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda – korisnici sredstava šumoposjednici (1,9 mil EUR:
- proveden prvi krug natječaja za navedene mjere,
- izdano 8 odluka o prihvatljivosti za Operaciju 4.3.3.,