DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Rasprava
Discussion
Dinarsko područje Dinaric area – as. Lamio orvalae-Alnetum incanae Dakskobler 2010 var. geogr. Helleborus dumetorum Vukelić et al. 2012
Asocijacija Lamio orvalae-Alnetum incanae ustanovljena je u dinarskom i predalpskom biogeografskom području zapadne Slovenije (Dakskobler 2007, 2010). Glavni dio njezina areala u Gorskom kotaru (var. geogr. Helleborus dumetorum) nalazi se uz povremeno plavljeno područje rijeke Kupe i njezinih pritoka, u dužini od tridesetak kilometara. Prosječni pad Kupe u području istraživanja iznosi 2 m/km. Rijeka mjestimično teče kroz kanjon, a na pojedinim se dijelovima uz nju nižu izdužene terase na kojima su šume u prošlosti iskrčene. Prosječna godišnja temperatura na istraživanom području iznosi oko 11 ˚C, a prosječna je količina oborina 2200 mm, od čega u vegetacijskom razdoblju padne 43 %.
Velik broj razlikovnih vrsta asocijacije Lamio orvalae-Alnetum incanae razvio se zbog više čimbenika. Asocijaciju obilježavaju dvije skupine vrsta: jednu skupinu čine vrste poplavnih i mokrih staništa, česte u sličnim vegetacijskim tipovima u Europi, a drugu mezofilne vrste okolnih zonalnih kitnjakovo-grabovih i bukovih šuma dinarskoga gorja (sveze Erythronio-Carpinion i Aremonio-Fagion). Među njima se posebno ističu vrste ilirskoga flornoga geoelementa: Lamium orvala, Scopolia carniolica, Knautia drymeia subsp. drymeia, Helleborus dumetorum, H. niger, Primula vulgaris i druge. Biljne vrste zonalnih šuma često prodiru do obale rijeke Kupe, a prelaze i na otoke. Prisutnost vrsta ilirske rasprostranjenosti, pa i nekih termofilnijih elemenata, uglavnom je posljedica biogeografskoga položaja, orografskih čimbenika i refugijalnoga karaktera zapadnih Dinarida – jednoga od florno najbogatijih šumskih područja Europe. Uza sve to važan je i antropogeni čimbenik čiji se utjecaj ogleda u prisutnosti antropofita. Nadalje, veći broj vrsta sveze Tilio-Acerion rezultat je dubljega kanjonskoga toka rijeke Kupe, perhumidne klime i visoke zračne vlage. Mezofilne vrste iz zonalnih hrastovo-grabovih i bukovih šuma rastu na užim padinama i pojasima uz tok rijeka na kojima nema duljega zadržavanja vode. Te vrste prodiru s okolnih obronaka i miješaju se s higrofitima, a dio godine bez velike vlage u tlu omogućuje njihov nesmetani razvoj.
Zanimljivo je da se te šume uvelike razlikuju od šuma bijele johe istočnih i središnjih Dinarida (jugozapadna Srbija, sjeverna Crna Gora, središnja Bosna). Njihov je florni sastav, a samim time i fitocenološka pripadnost, sličan srednjoeuropskim šumama bijele johe, pa i sastojinama iz sjeverozapadne Hrvatske (Vukelić i dr. 2017).
Panonsko područje Panonian area – as. Equiseto hyemali-Alnetum incanae Moor 1958 (= Alnetum incanae Lüdi 1921 sensu Douda et al. 2016)
Šuma sive johe sa zimskom preslicom razvija se uz brze i aktivne vodotoke u širem alpskom prostoru, najčešće od