DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Dravom preko Pažuta, Slatinskih podravskih šuma do Donjega Miholjca, ali ne više kao edifikator u asocijaciji sa zimskom preslicom (Vukelić i dr. 1999; Vrček 2011; Poljak i dr. 2018).
Equiseto hyemali-Alnetum incanae primarno je pionirska zajednica u trajnom stadiju, no nastaje i sukcesijom na zajednicama rakite i ostalih uskolisnih vrba. U flornom sastavu prevladavaju vrste povremeno poplavnih i mokrih staništa, mezofiti su rijetki i učestalo se javljaju u višim položajima ili pak u terminalnoj fazi razvoja ove asocijacije (Trinajstić 1964). U dijagnostičkom smislu posebno se ističu Equisetum hyemale, Prunus padus, Rubus caesius, Sambucus nigra, Humulus lupulus, a s uzvišenjem terena i sušim uvjetima povećava se udio vrsta Cornus sanguinea, Euonymus europaeus i Ligustrum vulgare.
Visinski je raspon areala šume bijele johe sa zimskom preslicom veoma širok pa fitocenolozi u njem razlikuju nekoliko visinskih formi (Müller i Görs 1957; Oberdorfer 1992; Willner i Grabherr 2007). Na rubnim dijelovima Alpa najčešće razlikuju kolinsku (200–600 m n. v.) i montansku (600–1200 m n. v.) formu. Sastojine iz sjeverozapadne Hrvatske florno su vrlo slične kolinskoj formi u šumskoj vegetaciji Austrije (Willner i Grabherr 2007). Budući da sastojine bijele johe u Podravini rastu na nižim nadmorskim visinama, u njima izostaju ili su znatno manje rasprostranjene vrste: Fraxinus excelsior, Lonicera xylosteum, Cardus perssonata, Picea abies, Anemone ranunculoides, Salvia glutinosa i druge. S druge strane, u njima određeno diferencijalno značenje imaju: Ulmus laevis, U. minor, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Valeriana dioica i druge. Međutim, visok stupanj sličnosti flornoga sastava sa sastojinama bijele johe širega alpskoga područja pokazuje da pripadaju asocijaciji Equiseto hyemali-Alnetum incanae. Velika florna sličnost šuma bijele johe u širem europskom prostoru navela je fitocenologe da u pojedinim vegetacijskim pregledima asocijaciju Equiseto hyemali-Alnetum incanae shvate kao sinonim ranije opisane asocijacije Alnetum incanae Lüdi 1921 (Oberdorfer 1992; Mucina i dr. 1993; Chytrý 2013; Douda i dr. 2016).
Sastojine bijele johe sa zimskom preslicom u Podravini se nalaze u poljoprivredno razvijenom i najgušće naseljenom dijelu Hrvatske, s izgrađenim nasipima, iskopanim dubokim kanalima i akumulacijama (Vukelić 2012; Poljak i dr. 2014). Melioracijama se jako utjecalo na hidrološki režim cijeloga područja (Bušić 1997), što je rezultiralo promjenama u staništu, a u konačnici i nestankom površina koje su nekoć bile pod šumama bijele johe. To potvrđuju i promjene u flornom sastavu. Nekoć široko rasprostranjene vrste poput Equisetum hyemale, Angelica sylvestris i Valeriana dioica se povlače,