DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 37     <-- 37 -->        PDF

sadržaja vode u drvu vršio se istovremenim vaganjem i sušenjem 1 g uzorka pomoću IC vage Sartorius MA 150 zagrijavanjem uzorka na temperaturu 103 ± 2 °C.
Određivanje sadržaja pepela provodilo se žarenjem uzoraka u mufolnoj peći Nabertherm L9/13/B180 prema normi HRN EN ISO 18122:2015. Zagrijavanje započinje jednolikim podizanjem temperature do 250 °C u vremenu 30 min. Postignuta temperatura zadržava se sljedećih 60 min radi isparavanja hlapivih komponenti drva. Nakon 60 min slijedi daljnje zagrijavanje do temperature 550 ± 10 °C, tj. počinje žarenja uzoraka kroz idućih 30 min. Postignuta temperatura zadržava se sljedećih 120 min.
Sadržaj pepela određuje se prema formuli (1):
                                (1)
gdje je:
Ad           – sadržaj pepela – ash content, %  
m1          – masa posude – vessel mass, g
m2          – masa posude i uzorka prije žarenja – vessel and sample mass before annealing, g
m3          – masa posude i uzorka nakon žarenja – vessel and sample mass after annealing, g
mu          – masa uzorka – sample mass, g
Mad        – sadržaj vode – water content, %
2.3. Određivanje gornje ogrjevne vrijednosti – Determining higher calorific value
Ispitivanje ogrjevne vrijednosti odvija se u 2 faze. Prva je priprema uzoraka za mjerenje, prešanjem tableta minimalne mase 1 ± 0,1 g. Tablete promjera 13 mm prešane su silom 40 kN pomoću hidraulične preše i kalupa za izradu tableta. Vrijeme prešanja iznosilo je oko 10 s.
Druga faza je samo mjerenje gornje ogrjevne vrijednosti koja je ispitana kalorimetrom IKA C200. Osnovni dijelovi kalorimetra su: kalorimetarska bomba, posuda kalorimetra, mješalica i temperaturni osjetnik. Ispitivanje počinje pripremom kalorimetarske bombe (slika 1). U kalorimetarsku bombu ulije se 5 ml destilirane vode. Za neposredno zapaljenje tablete, koristi se celulozna nit koja se u obliku omče pričvrsti za platinastu žicu spojenu s elektrodom na poklopcu bombe. Celulozna nit mora se namjestiti u kvarcnu posudu, jer uzorak u obliku tablete mora biti u kontaktu s niti, kako bi prilikom ispitivanja došlo do zapaljenja i sagorijevanja tablete. Nakon što se bomba pripremi i zatvori poklopcem s navojem, puni se kisikom čistoće 99,5 % pod tlakom od 3 MPa. U kalorimetar se potom odlaže bomba i puni spremnik za vodu. U spremnik za vodu ulije se 3 l vode temperature 18 – 25 °C radi određivanja promjene temperature tijekom izgaranja. Prije početka ispitivanja, zatvara se poklopac kalorimetra i unosi se prethodno izvagana masa uzorka (tablete) na digitalni zaslon uređaja.
Mjerenje traje približno 15 min, a odvija se u 3 slijeda: a) miješanje i stabilizacija temperature vode, b) paljenje i izgaranje, c) izjednačavanje temperature vode
Princip mjerenja ogrjevne vrijednosti može se prikazati izrazom (2).
                                (2)
pri čemu je:
Hg           – gornja ogrjevna vrijednost uzorka – higher calorific value of a sample, J/g
dT          – povećanje temperature vode tijekom mjerenja - water temperature increase during measurement
Q1          – korekcijska vrijednost topline dobivene iz celulozne niti (50 J) - heat correction value obtained from a cellulose thread (50 J)
Q2          – korekcijska vrijednost topline iz drugih gorivih dodataka (npr. kapsula za izgaranje...) - correction heat value from other burning supplements (e.g. ignition capsules...)
mg          – masa uzorka - sample mass, g
C            – ‘C vrijednost’ kalorimetarske bombe - bomb calorimeter value, J/K
2.4. Priprema smjesa i kondicioniranje – Mixture preparation and conditioning
Pripremljeni i usitnjeni uzorci drva pomiješani su i fomirane su 3 grupe mješavina. Udio tvrdih vrsta listača hrasta, graba i jasena u svakoj pojedinoj mješavini bio je 60 %, dok su u preostalom udjelu od 40 % jednoliko sudjelovale joha (20 %) i topola (20 %). Formirane su mješavine materijala JTJ (jasen 60 : topola 20 : joha 20), HTJ (hrast 60 : topola 20 : joha 20) i GTJ (grab 60 : topola 20 : joha 20).Omjeri miješanja odredili su se prema prethodno stečenim iskustvima i prema preporukama iz literature s ciljem dobivanja što kvalitetnijih peleta. U obzir je uzeta zastupljenost vrsta drva lokaliteta s kojeg su uzeti uzorci. Uzorci su prikupljeni