DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Na temelju korigiranoga CCI-a sa LMA moguće je objasniti čak 78 % (lišće kontrolnih biljaka) i 86 % (lišće sušom tretiranih biljaka) varijacije u koncentraciji klorofila (Slika 4b i Tablica 2).
Prema rezultatima ANCOVA-e utjecaj tretmana na parametre kalibracijskih jednadžbi (nagibe pravaca i Y odsječke) koje opisuju odnos između CCI-a i koncentracije klorofila nije bio statistički značajan. Isto je utvrđeno i u slučaju odnosa između CCI LMA-1 i koncentracije klorofila (Tablica 4).
Koeficijent determinacije, nagib pravca i Y odsječak uniformne regresijske jednadžbe konstruirane na temelju lišća porijeklom iz oba tretmana bili su vrlo slični kao kod jednadžbi koje opisuju zasebni odnos CCI-a i koncentracije klorofila u lišću porijeklom iz kontrolnog, odnosno sušnog tretmana. Isto je utvrđeno i prilikom primjene CCI LMA-1 kao nezavisne varijable (Tablica 2).
Odnos između klorofilnog indeksa i koncentracije karotenoida – Relationship between chlorophyll content index and carotenoid concentrations
Kod lišća porijeklom iz oba tretmana između izmjerenih vrijednosti CCI-a i koncentracije karotenoida utvrđene su visoko signifikantne (p < 0,001) korelacije. Koeficijenti determinacije (r2) ukazuju da je u lišću kontrolnih i sušom tretiranih biljaka 54 i 43 % varijacije u koncentraciji karotenoida objašnjeno na temelju izmjerenih vrijednosti CCI-a (Slika 5a i Tablica 3).
Na temelju korigiranoga CCI-a sa specifičnom lisnom masom (CCI LMA-1) moguće je objasniti 63 % (lišće kontrolnih biljaka) i 58 % (lišće sušom tretiranih biljaka) varijacije u koncentraciji karotenoida (Slika 5b i Tablica 3).
Prema rezultatima ANCOVA-e utjecaj tretmana na parametre korelacijskih jednadžbi (nagibe pravaca i Y odsječke)