DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2018 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Podjela na listove ŠKBiH obavljena je u navedenom sustavu dijeljenjem svakog stupanjskog lista na četiri lista ŠKBiH. Stoga okvir lista ŠKBiH ima oblik pravokutnog trapeza, čije su stranice dijelovi meridijana i paralela izvučeni pravim linijama. Dimenzije listova iznose 7’30“ (približno 14 km) po geografskoj širini i 15’ (približno 20 km) po geografskoj dužini. Tjemena lista obilježena su na karti njihovim geografskim koordinatama. Unutar lista dana je pravokutna koordinatna mreža, čije su linije paralelne osima x i y koordinatnog sustava stupanjskog lista. Za razliku od suvremenijih karata, kod kojih je na izvan okvirnome prostoru lista svaka linija koordinatne mreže označena odgovarajućim brojem kilometara ili metara u odnosu na referentnu os usvojenog koordinatnog sustava, to kod ŠKBiH nije slučaj. Stoga je neophodno izračunati koordinate točaka koordinatne mreže u izvornome sustavu stupanjskog lista. Linijama koordinatne mreže zapravo je list ŠKBiH podijeljen na listove katastarskih planova mjerila 1:6250 (56 listova pravokutnog oblika i 8 listova trapeznog oblika), te se navedeni problem svodi na prostorno referenciranje tjemena katastarskih planova. Podjela na listove katastarskih planova u sustavu bosanskog katastra objašnjena je u uputama za katastarsku izmjeru BiH. Za potrebe ovog istraživanja osmišljen je praktični postupak računanja koordinata presjeka linija koordinatne mreže ŠKBiH (slika 2) i implementiran u vlastitom softverskom rješenju, napisanom u programskom jeziku Visual Basic for Application (VBA). Na temelju unesenih geografskih koordinata tjemena stupanjskog lista, automatski se dobiju pravokutne Cassini-Soldnerove koordinate 81 točke na okviru i u polju lista ŠKBiH, a kojima je definirana njezina koordinatna mreža (slika 3).
Ocjena planimetrijske točnosti karte – Assessment of the horizontal map accuracy
Kvaliteta prostornih informacija prikazanih na geometrijski ispravljenoj rasterskoj slici ŠKBiH u izravnoj je vezi s primijenjenim postupkom georeferenciranja skenirane karte. Stoga je neophodno za sve provedene varijante georeferenciranja ocijeniti 2D (horizontalnu, tj. planimetrijsku) točnost transformirane karte, kako bi se ispitalo u kojoj su mjeri provedenim transformacijama otklonjene sustavne pogreške koje proizlaze iz deformacija nosioca karte, nepravilnosti skeniranja i izrade izvorne analogne karte. Za analizu 2D točnosti u ovome radu primijenjena je izravna metoda, opisana normom ISO 19157 Geographic information – Data quality (Geografske informacije – kvaliteta