DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Konfirmatorna faktorska analiza – Confirmatory factor analysis
Konfirmatorni faktorski model definiran sa tri različita konstrukta u potpunosti zadovoljava postavljene kriterije slaganja, što znači da empirijski podaci odgovaraju modelu (χ2=0,024, CFI=0,99, RMSEA=0,026, SRMR=0,046). Faktori koji sprječavaju šumoposjednike da gospodare svojim šumoposjedima mogu se opisati sa tri različita konstrukta (Slika 2).
Najznačajniji je faktor neosposobljenosti i neznanja. Indikatori sa najvećim zasićenjima su: (p3.8) rad u šumi je opasan, (p3.9) rad u šumi je fizički zahtjevan i (p3.10) nisam osposobljen za rad u šumi. Sljedeći je faktor pasivnosti i čuvanja šume sa najznačajnijim definicijama: (p3.4) niske otkupne cijene drva, (p3.6) ne treba mi novac od drva i (p3.5) u šumi nije potrebno sjeći. Treći je faktor fizičkih ograničenja s indikatorima najvećih zasićenja: (p3.14) granice šumoposjeda su neobilježene i (p3.15) ne znam lokacije svojih parcela.
Model ograničavajućih faktora gospodarenja – MIMIC model – Management constraining factors model – MIMIC model
Analiza invarijantnosti pokazala je da su parametri modela invarijantni između grupa. Model 2 (χ2=0,024; RMSEA= 0,026; SRMR=0,023; CFI=0,99) pokazao se nešto boljim od modela 1 (χ2=0,024; RMSEA=0,026; SRMR=0,046; CFI= 0,99) dok se model 3 pokazao najboljim (SBχ2=0,386; RMSEA=0,007; SRMR=0,037; CFI=0,99). Rezultat hi-kvadrat testa razlike između modela 2 i modela 3 nije statistički značajan [SBΔχ² (df)= 103,97 (79,82), p>0,05 (p=0,96)] te upućuje na invarijantnost.