DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2019 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Naturalia Monspeliensia-Colloque Internacional sur Arbre, 431–449.
Schneider, C.A., W.S., Rasband, K.W. Eliceiri (2012): NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis, Nature methods 9(7): 671–675.
Sever, K., S. Bogdan, J. Franjić, Ž. Škvorc, 2018: Nedestruktivna procjena koncentracije fotosintetskih pigmenata u lišću hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), Šumarski list, 5-6: 247–257.
Spiess, N., M. Oufir, I. Matusikova, M. Stierschneider, D. Kopecky, A. Homolka, K. Burg, S. Fluch, J.F. Hausman, E. Wilhelm, 2012: Ecophysiological and transcriptomic responses of oak (Quercus robur L.) to long-term drought exposure and rewatering, Environ. Exp. Bot., Vol.77: 117–126.
Stevanović, B., M. Janković, 2001: Fiziologija biljaka sa osnovama ekologije biljaka, NNK International, prvo izdanje: 1–514., Beograd.
Šušić, N., 2017: Karakteristike rasta lužnjaka (Quercus robur L.) i sladuna (Quercus frainetto Ten.) u početnoj fazi razvoja i njihov značaj sa uzgojnog aspekta (Master rad), Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, str. 1–77., Beograd.
Tomić, Z., 1991: Zajednica Orno-Quercetum cerris-virgilianae Jov. Et. Vuk. 77 na južnom obodu Panonije, Glasnik Šumarskog fakulteta,Vol. 73: 23–32.
Van Hees, A.F.M., 1997: Growth and morphology of pedunculate oak (Quercus robur L.) and beech (Fagus sylvatica L.) seedlings in relation to shading and drought, Annales des Sciences Forestières, Vol.54: 9–18.
Ziegenhagen, B., W. Kausch, 1995: Productivity of young shaded oaks (Quercus robur L.) as corresponding to shoot morphology and leaf anatomy, Forest Ecology and Management, 72: 97–108.
*** Republički Hidrometeorološki zavod Srbije, http://www.hidmet.gov.rs/.
Sažetak
U radu su prikazane značajke rasta jednogodišnjih biljaka sladuna u uvjetima potpunog svjetla u poljskom pokusu 2016. godine. U odnosu na višegodišnji prosjek (1981.–2010. godine) srednja temperatura zraka u vegetacijskom razdoblju 2016. godine bila je veća za 1.3°C, a količina oborina za 30.1 mm.
Broj ožiljaka terminalnih pupova na jednogodišnjim biljkama sladuna (Slika 1), definira broj faza rasta u visinu na temelju kojega su izdvojeni tipovi rasta biljaka: biljke s jednofaznim, dvofaznim i trofaznim rastom. U analiziranom uzorku, 39,8% biljaka pripada jednofaznom tipu rasta, 58,2% dvofaznom, a svega 2,0% trofaznom tipu rasta (Slika 2). S obzirom na mali broj biljaka s trofaznim rastom u visinu, sve biljke su podijeljene u dvije skupine: biljke sa jednofaznim i biljke sa višestrukim rastom u visinu (Tablica 2). Postoje statistički značajne razlike u varijancama uzoraka kod svih značajki rasta između biljaka s jednofaznim i višestrukim rastom na razini p < 0,05, a na razini p < 0,01 između srednjih vrijednosti svih analiziranih elemenata rasta između biljaka s jednofaznim i višestrukim rastom. Primjetno je da raspodjela svih elemenata rasta varira između dvije definirane skupine biljaka. S obzirom na visinu primarnog rasta (H1), biljke s jednofaznim rastom su po apsolutnoj varijabilnosti nešto manje varijabilne, a po relativnoj duplo manje varijabilne od biljaka s višestrukim rastom, s blago pozitivnom asimetrijom. Što se tiče ukupne visine, biljke sa višestrukim rastom su znatno varijabilnije kako glede apsolutne varijabilnosti, tako i relativne varijabilnosti i s više izraženom desnom asimetrijom u odnosu na biljke s jednofaznim rastom. Kod biljaka s višestrukim rastom, apsolutna varijabilnost broja listova je dvostruko veća, a ukupne površine listova trostruko veća s izraženom desnom asimetrijom u usporedbi s biljkama s jednofaznim rastom. Postoje značajne razlike između raspodjela biljaka s jednofaznim i višestrukim rastom u visinu.
Biljke s jednofaznim rastom imaju manju ukupnu visinu, manji promjer korjenovog vrata, manji broj i ukupnu površinu listova, ali se odlikuju većom srednjom visinom primarnog rasta u odnosu na biljke sa višestrukim rastom, što ukazuje na različite značajke rasta u početnoj fazi i tijekom vegetacijskog razdoblja između ovih tipova biljaka.
Ključne riječi: tipovi rasta biljaka, jednofazni rast, višestruki rast, promjer korjenovog vrata, površina listova