DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2019 str. 63     <-- 63 -->        PDF

staništa su za hranjenje i gniježđenje mnogih vrsta ptica, u njima rastu ili obitavaju mnoge rijetke i ugrožene vrste. To su sve razlozi zbog kojih je 91E0* proglašen prioritetnim tipom, što znači da je u opasnosti od nestanka i da je njegov areal većinom na teritoriju Europske unije.
Široki opis tipa 91E0* ne uključuje sve vegetacijske oblike njegova pojavljivanja, posebice na područjima koja poput Hrvatske imaju četiri vegetacijske regije veoma raznolikih ekoloških uvjeta i građe. Odnosi se to u prvom redu na šumske tipove s poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia) i močvarne šume crne johe. Taj je nedostatak većinom riješen u Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH-a, gdje se europski stanišni tip 91E0* nalazi u 16 nacionalnih stanišnih tipova.
Europski stanišni tip 91E0* u Nacionalnoj klasifikaciji staništa Republike Hrvatske
European habitat type 91E0*in the National habitat classification of Croatia
Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa Republike Hrvatske (NN 88/14, IV. tekstna verzija) poplavne i mokre šume obuhvaćene su sa 16 stanišnih tipova, a oni su svrstani u dvije velike skupine, odnosno u četiri podskupine. To su:
E.1. Priobalne poplavne vrbove i topolove šume (Salicion albae Soó 1930)
                E.1.1. Obuhvaćaju poplavne vrbove šume
                                E.1.1.1. – Poplavna šuma bijele i krhke vrbe
                                E.1.1.2. – Poplavna šuma bijele vrbe
                                E.1.1.3. – Poplavna šuma vrba i topola
                E.1.2. Poplavne topolove šume (Populion albae Br.-Bl. 1931)
                                E.1.2.1. – Poplavna šuma bijele topole
                                E.1.2.2. – Poplavna šuma crne i bijele topole
                E.1.3. Šume bijele johe (Alnion incanae Pawl. in Pawl. et al. 1928)
                                E.1.3.1. – Šuma bijele johe sa zimskom preslicom
                                E.1.3.2. – Šuma bijele johe s mrtvom koprivom
E.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i poljskoga jasena
                E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskoga jasena
Šume močvarnoga tipa (Alnion glutinosae Malcuit 1929, Alno-Padion Knapp ex Medwecka-Kornaś 1957 p.p.)
                                E.2.1.4. – Šuma crne johe s trušljom
                                E.2.1.6. – Šuma crne johe s dugoklasim šašem
                                E.2.1.7. – Šuma poljskoga jasena s kasnim drijemovcem
                                E.2.1.9. – Šuma crne johe s močvarnim šašem
                                Povremeno poplavne i mokre šume (Alnion incanae, Alno-Padion p.p.)
                                E.2.1.1. – Šuma veza i poljskoga jasena
                                E.2.1.2. – Šuma gorskoga jasena s razmaknutim šašem
                                E.2.1.3. – Šuma crne johe s blijedožućkastim šašem
                                E.2.1.5. – Mješovita šuma crne johe i poljskoga jasena sa sremzom
                                E.2.1.8. – Šuma crne johe s gajskom mišjakinjom
Stanišni tip 91E0* je u Hrvatskoj veoma raznolik i nalazi se u svakoj biogeografskoj regiji s više kategorija. Njihov će broj biti još veći kada se potpunije istraže i u NKS uvrste šume crne johe i poljskoga jasena iz sredozemnoga područja, sastojine crne johe i običnoga jasena dinarskoga područja, pa i srodne zajednice sjeverne Hrvatske. Šume poljskoga jasena s razmaknutim šašem (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 ex 1992) iz Motovunske šume u Istri (Vukelić i dr. 2018) do nove revizije NKS-a treba svrstati u tip E.2.1.7., a šume crne johe uz kraške vodotoke sredozemnoga područja (Romac 2017) u tip E.2.1.9.
Opis tipova prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa
Types description according to the National habitat classification
E.1. Priobalne poplavne vrbove i topolove šume (Salicion albae)
E.1.1.1. – Poplavna šuma bijele i krhke vrbe (Salicetum albae-fragilis Soó (1930) 1958) – Ova je pionirska, mješovita zajednica uskolisnih vrba fragmentarno i na manjim površinama rasprostranjena u Podravini, u Gorskom kotaru uz rijeku Kupu te uz vodotoke dinarskoga područja gdje raste krhka vrba. Najčešće se nalazi uz same obale pa je stanište izvrgnuto češćim poplavama. Uz uskolisne vrbe rastu Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, Galium palustre, Myosotis scerpioides, Lycopus europaeus, Angelica sylvestris i druge visoke vrste na tlima bogatim hranivima.
Prepoznatljivosti tipa pridonose ova obilježja: sloj drveća grade Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, oskudan sastav prizemnoga rašća s visokim vrstama poplavnih područja, grmlje razvijeno na višim položajima.
                Povezani tip: E.1.1.2.
                EUNIS-ov kôd: G1.1141