DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 16     <-- 16 -->        PDF

pregled europskih šuma crne johe (Douda i dr. 2016) pokazuje njihovu sličnost s asocijacijama Carici elongatae-Alnetum glutinosae i Carici acutiformis-Alnetum glutinosae. Prva je već ustanovljena u podravskom dijelu sjeverne Hrvatske, dok druga nije u Hrvatskoj proučavana. U usporedbi s dinarskim šumama crne johe izvan Hrvatske, plitvičke su šume najsličnije onima iz pokrajine Dolenjske u južnoj Sloveniji. Njih je Acceto (1994) svrstao u asocijaciju Carici elongatae-Alnetum glutinosae var. Geum rivale. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa Republike Hrvatske istraživane sastojine gotovo u cijelosti odgovaraju tipu E.2.1.9., odnosno zajednici Carici acutiformis-Alnetum glutinosae.
Na temelju zakonskih propisa o strogo zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama Republike Hrvatske (NN 114/2013, NN 73/2016 ), na 25 snimljenih ploha zabilježeno je šest strogo zaštićenih biljnih vrsta: Carex flava, C. lepidocarpa, C. vesicaria, Listera ovata, Glyceria fluitans i Dactylorhiza maculata. Ističemo da je broj zaštićenih vrsta u ovom i u srodnim vegetacijskim tipovima NP Plitvička jezera veći pa smo u rekognosciranju terena za odabir ploha, kao i u ranijim snimanjima (Vukelić i Šapić 2013) evidentirali i ove strogo zaštićene vrste: Carex riparia, C. disticha, C. panicea, C. rostrata, Iris pseudacorus, Equisetum hiemalle, Dactylorhiza incarnata, Orchis laxiflora, Chouardia litardierei, Menyanthes trifoliata. One su vezane uz nešumske stanišne
tipove, o čem je objavljeno više radova (usp. Šegulja i Krga 1990, Krga 1992, Trinajstić 2002, Šegulja 2005, 2011, Stančić i dr. 2007, Topić i Vukelić 2009, Stančić 2011, Hršak i dr. 2011).
Zaključci
Conclusions
Na 25 snimljenih fitocenoloških ploha u šumama crne johe (tip 91E0* Natura 2000) u NP Plitvička jezera evidentirano je 175 vrsta višega bilja. Njihova ekološko-sociološka obilježja pokazatelj su močvarnih i povremeno poplavnih staništa s visokom podzemnom vodom cijele godine pa su za strukturu zajednice najvažniji higrofiti.
U istraživanjima je utvrđena 31 dijagnostička vrsta. Za prepoznavanje, kartiranje i razgraničenje stanišnoga tipa 91E0* u dinarskom području Hrvatske, odnosno tipa E.2.1.9. iz Nacionalne klasifikacije staništa to su: u sloju drveća i grmlja Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Rubus caesius, a u prizemnom rašću Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Brachypodium sylvaticum, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Descampsia cespitosa, Equisetum arvense, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Lycopus aeropaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Paris