DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Usporedbom ovih rezultata s rezultatima drugih autora, može se reći da je prosječna potrošnja goriva po obujmu za oba tipa motornih pila (Husqvarna 365, 0,306 L/m3 i Dolmar PS – 7310, 0,264 L/m3) jednaka i nešto manja u odnosu na donju granicu intervala prema Igrčiću i dr. (1983). Prema ovim autorima prosječna potrošnja goriva motornih pila kretala se od 0,3 L/m³ do 0,44 L/m³.
Također, usporedbom s rezultatima do kojih je došao Rebula (1985), može se zaključiti da se podaci dobiveni ovim istraživanjem koji se odnose na potrošnju goriva po obujmu u zavisnosti od prsnog promjera stabla nalaze u intervalu potrošnje goriva, a što je prema navedenom autoru za sastojine listača od 0,129 do 0,244 L/m³.
Rezultati ovih istraživanja o potrošnji goriva i maziva sa dva tipa motornih pila (Husqvarna 365 i Dolmar PS – 7310) su veći od rezultata do kojih su došli Bajić i Danilović (2002) prilikom analize potrošnje goriva i maziva pri sječi motornom pilom STIHL 026AV u mladim hrastovo-grabovim sastojinama te utvrdili da prosječni utrošak goriva po stablu na traktorskim vlakama (čista sječa) iznosi 0,0174 L/stablu, dok na parcelama (selektivna proreda) iznosi 0,0202 L/stablu. Navedeni autori su snimanjem obuhvatili stabla prečnika 7-25 cm, što može biti uzrok utvrđenih razlika.
Izmjerene prosječne potrošnje maziva po stablu su veće od rezultata do koji su došli Bajić i Danilović (2002), a koji iznose 0,0094 L/stablu na traktorskim vlakama i 0,011 L/stablu na parcelama.
Na sličnim istraživanjima je također radio Halilović i dr. (2012) istražujući potrošnju goriva i maziva na području P.J. Šumarija Vareš, odjel 37. Prema ovim istraživanjima prosječna potrošnja goriva za smrču po stablu iznosila je 0,179 L, a po obujmu u odnosu na prsni promjer 0,087 L/m³ i manje su u odnosu na vrijednosti dobivene ovim istraživanjem. Isto ovo vrijedi kada je u pitanju i mazivo.
Također, uspoređujući rezultate ovih istraživanja s rezultatima do kojih je došao Trumić (2013) pri analizi potrošnje goriva i maziva u sastojini bukve na području odjela 104, G.J. „Oskova“, Š.G.P. „Sprečko“ ,može se reći da postoje određena odstupanja. Prema istom autoru prosječna potrošnja goriva po stablu iznosi 0,402 L, dok je prema ovim istraživanjima ta vrijednost bila manja i iznosila je 0,3 L za motornu pilu Husqvarna 365 i 0,266 L za Dolmar PS-7310.
Kada je u pitanju potrošnja goriva po obujmu u zavisnosti od prsnog promjera, prema Trumić (2013) ista je iznosila 0,154 L/m³, a dok je ovim istraživanjima ta vrijednost bila veća za oba tipa motornih pila (0,182 L/m³ za Husqvarnu 365 i 0,174 L/m³ za Dolmar PS-7310).
Uspoređujući vrijednosti prosječne potrošnje maziva po stablu, može se zaključiti da su vrijednosti dobivene ovim istraživanjem (0,098 L za Husqvarnu 365 i 0,09 L za Dolmar PS-7310) nešto veće u odnosu na prosječnu potrošnju od 0,089 L koliko je iznosila vrijednost prema gore navedenom autoru.
Prosječna potrošnja maziva po obujmu u zavisnosti od prsnog promjera je iznosila 0,061 L/m³ za Husqvarnu 365 odnosno 0,059 L/m³ za Dolmar PS-7310 i veća je u odnosu na potrošnju od 0,036 L/m³ koju je u svojim istraživanjima dobio Trumić (2013).
Prema normativu potrošnje goriva i maziva pri radu s motornom pilom, a koje koristi poduzeće koje gazduje na području na kojem su vršena istraživanja, prosječna potrošnja goriva po obujmu stabla iznosi 0,230 L/m3, dok prosječna potrošnja maziva po obujmu stabla iznosi 0,101 L/m3. (Normativ i cjenovnik radova u oblasti iskorištavanja šuma JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići 2012).
Uspoređujući podatke ovih istraživanja i normativa, može se reći da je potrošnja goriva prilikom istraživanja bila veća u odnosu na normativ. Kod motorne pile Husqvarna 365 potrošnja goriva po obujmu je iznosila 0,306 L/m3, dok je kod motorne pile Dolmar PS – 7310 iznosila 0,264 L/m3. Uspoređujući potrošnju maziva po obujmu, koja je kod motorne pile Husqvarna 365 iznosila 0,102 L/m3 i  0,09 L/m3 kod motorne pile Dolmar PS – 7310, može se reći da ne postoje velike razlike, s obzirom da je po normativu ta vrijednost iznosila 0,101 L/m3.
Gałęzia (2014) je utvrdio da potrošnja goriva pri sječi bijelog bora, smrče, bukve i crne johe motornim pilama Stihl 361, Stihl 362, Husqvarna 357 XP, Husqvarna 346 XPG i Husqvarna 550 XP iznosi prosječno 0,14 L/m3, odnosno 0,24 L/m3 za bukvu, a što je manje u odnosu na ova istraživanja.
Analizirajući rezultate istraživanja drugih autora može se primijetiti da je potrošnja goriva i maziva različita, što svakako ovisi od velikog broja parametara (vrsta motorne pile, vrijeme sječe, vrsta drveta i sl.).
ZAKLJUČCI
CONCLUSIONS
Provedenom regresijskom analizom utvrđena je ovisnost između potrošnje goriva i maziva (L) i prsnog promjera stabla. Povećanjem prsnog promjera stabla, povećava se i potrošnja goriva, a također i potrošnja maziva.
Na osnovi regresijske analize ustanovljeno je da postoji značajna razlika između potrošnje goriva i maziva po obujmu (L/m3) i prsnom promjeru stabla. S povećanjem prsnog promjera stabla smanjuje se potrošnja goriva i maziva po m3.
Izmjerena prosječna potrošnja goriva po obujmu izrađenih sortimenata za stabla koja su posječena motornom pilom Husqvarna 365 iznosi 0,306 L/m3, dok za stabla posječena motornom pilom Dolmar PS – 7310 iznosi 0,264 L/m3. Kada je u pitanju mazivo, onda ta vrijednost za motornu pilu