DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 70     <-- 70 -->        PDF

vlastitog kapitala (ROE) stavlja u odnos neto dobit (EAT) i vlastiti kapital (glavnicu), a pokazuje koliko je učinkovito korišten vlastiti kapital poduzeća. Profitabilnost imovine (ROA) stavlja u odnos bruto dobit (EBIT) i ukupnu imovinu, a ukazuje koliko profita poduzeće ostvari po jedinici uložene imovine. Alternativno, profitabilnost imovine može se mjeriti kao odnos neto dobiti i kamata prema ukupnoj imovini (RIN). Ova alternativna mjera profitabilnosti imovine korištena je za izračun efekta financijske poluge. Izračuni ova tri pokazatelja profitabilnosti prikazan je u tablici 1.
 
Table 1: Pokazatelji profitabilnosti
Table 1: Profitability ratios
 
Profitabilnost glavnice ovisi o profitabilnosti ukupne imovine i o intenzitetu korištenja poluge. Što je profitabilnost imovine viša, viša će biti i profitabilnost glavnice. Ako je uporaba financijske poluge oportuna, profitabilnost glavnice bit će to viša od one koja bi bila bez uporabe poluge, što je intenzivnije korištena poluga i obrnuto. Naravno, ako uporaba poluge nije bila oportuna, profitabilnost glavnice biti će to niža što je intenzitet uporabe poluge bio veći.
Efekt financijske poluge  je izračunat korištenjem formule (Ježovita i Žager 2014):
                EFP = (RIN – STTK)*FP (4) (4)
Gdje je:
               
               
               
Kvaliteta korištenja dugova, odnosno posuđenih financijskih sredstava, mjerena je, osim efektom financijske poluge, ROA i ROE analizom. Standardna analiza ROA i ROE proširena je uključivanjem u analizu spontanog financiranja i obveza koje nose kamate (KO) te redefiniranjem ukupne imovine (UI) i vlasničke glavnice (VG). Spontanim financiranjem u radu su obuhvaćeni dobavljači (D). Obveze koje nose kamate odnose se na:
– dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
– dugoročne obveze po osnovi zajmova
– kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
– kratkoročne obveze po osnovi zajmova.
Tim slijedom analiza ROA provedena je stavljajući u odnos bruto dobit – EBIT s ukupnom imovinom u prvom slučaju (Izraz 5), odnosno sa sumom VG i KO u drugom slučaju (Izraz 8) i u trećem slučaju s odnosom sume VG, KO i D (Izraz 11). Shodno navedenom, analiza ROE provedena je s polugom i bez poluge, također u tri slučaja. U analizi s polugom neto dobit stavljena je u odnos s VG (Izraz 6,9,12) odnosno u analizi bez poluge bruto dobit umanjena za porez stavljena je u odnos sa redefiniranom VG (Izraz 7,10,13).
I. Slučaj (Case)
                                       (5)
                                       (6)
                               (7)
II. Slučaj (Case)
                                       (8)
                                       (9)
                               (10)
III. Slučaj (Case)
                                       (11)
                                (12)
                               (13)
Gdje je:
T = porez 20%
T (s polugom) = 20% * EBT
T (bez poluge) = 20% * EBIT
EBT = EBIT – I
EAT (s polugom) = EBIT – I  –  T(sp)
EAT (bez poluge) = EBIT – T(bp)