DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 89     <-- 89 -->        PDF

EKOLOGIJA, OBNOVA I ZAŠTITA POPLAVNIH ŠUMA HRVATSKE
Milan Glavaš
Nakladnik ove knjige je Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. Tisak je obavila Studio moderna d.o.o. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Sanja Perić, Hrvatski šumarski institut. Autori su djelatnici Šumarskog fakulteta Zagreb (navedeni kod poglavlja – 12 autora). Knjiga je napisana na 368 stranica. Tekst je popraćen mnogim slikama, tablicama i grafikonima. Urednik knjige je prof. dr. sc. Milan Oršanić. Oršanić u predgovoru objašnjava na kojem je istraživačkom projektu knjiga nastala, što je obrađeno u pojedinim poglavljima (6 poglavlja) i kojim je šumarskim stručnjacima knjiga namijenjena. U knjizi se uglavnom obrađuje poljski jasen. Dalje se daje prikaz knjige po pojedinim poglavljima.
Utjecaj klimatskih čimbenika na rast poljskog jasena
Autor je Stjepan Mikac. Obuhvaća 31 stranicu i 49 izvora literature (4 domaća).
Autor na početku objašnjava razloge nastajanja poplavnih šuma u svijetu i o čemu ovisi reakcija stabala na klimatske promjene. Zatim govori o poljskom jasenu, šumskim zajednicama u kojima je prisutan i važnosti poznavanja ekoloških zahtjeva vrsta drveća. Posebno ukazuje na stanje šuma poljskog jasena i na važne činjenice za sastojine poljskog jasena. Nadalje vrlo detaljno objašnjava kako klimatski ekstremi štetno utječu na šume. Objašnjava kako to djeluje na poljski jasen. Na kraju ukazuje da su klimatske promjene glavni uzročnik fiziološkog slabljenja, odumiranja, sušenja i propadanja šuma.
Odnos stanišnih i strukturnih čimbenika prema odumiranju stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)
Autori su Damir Ugarković i Milan Oršanić. Obuhvaća 58 stranica i 98 izvora literature (58 domaćih).
Poglavlje je podijeljenu u 10 podpoglavlja. U uvodnom dijelu objašnjavaju čimbenike koji dovode do odumiranja stabala i propadanja šuma. Poljski jasen se smatra najugroženijom šumskom vrstom drveća u Hrvatskoj. Isti su dali tumačenja o ekologiji i biološkim svojstvima poljskog jasena. Zatim govore o klimatskim promjenama (povišenje temperature zraka, oborine, poplave i podzemna voda) i ističu da te promjene izravno ili neizravno utječu na vegetaciju, odnosno odumiranje stabala. Navedeni su podaci i dana tumačenja o utjecaju klime na odumiranje stabala poljskog jasena. Nadalje govore o utjecaju hidroloških čimbenika na odumiranja stabala. Posebno ističu da je poljski jasen osjetljiv na sušu i dubinu (razinu) podzemne vode. U jednom podpoglavlju govori se o onečišćenosti oborinske i poplavne vode te šumskog tla. Iznijeli su rezultate kemijske analize vode na području Posavine. Dana su tumačenja o kemijskim elementima u vodi i u tlu. Obavljene si i mikrobiološke analize

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 90     <-- 90 -->        PDF

šumskog tla. Nadalje ukazuju da strukturni elementi utječu na intenzitet odumiranja poljskog jasena. Na to utječe i osutost krošanja. Na kraju su dali objašnjenja što se sve nepovoljno događa u šumi zbog odumiranja i sječe stabala. O svemu napisanom objašnjenja su dali u zaključcima.
Problematika sjemenarstva, rasadničke proizvodnje sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Autori su Damir Drvodelić i Milan Oršanić. Obuhvaća 88 stranica i 26 izvora literature (9 domaćih)
U ovom poglavlju izneseni su brojni podaci vezani za sjeme i rasadničku proizvodnju poljskog jasena, a u manjoj mjeri i za hrast lužnjak. Ovdje se u najkraćim crtama navodi o čemu se radi, a sve je prikazano u 21 dijelu. Na početku su dani podaci o poljskom jasenu i njegovom sjemenu. Zatim su navedeni uvjeti obnove sastojina. Izneseni sui podaci o morfološkim značajkama sjemena, dormantnosti, vitalnosti, klijavosti i prirodnoj obnovi sjemena. Zatim ukazuju na sadnice golog i ovlaženog korijena koje su uzgojene pod određenim uvjetima u kontejnerima. Navedeni su brojni podaci o sadnicama i korijenu onih koje su uzgajane u kontejnerima. Izneseni su podaci o sadnicama u uvjetima različitog vlaženja i drugi podaci. Također su izneseni podaci o  urodu stabala sjemenom s obzirom na sastojinu i stablo i samom sjemenu (vitalnost, vrijeme sakupljanja, oštećenost, starost i dr.). Za hrast lužnjak su izneseni podaci o kakvoći žira, klijavosti, prirodnom pomlatku i sadnicama uzgojenim s radikulom ili bez nje. Na kraju su dane vrlo važne upute o navodnjavanju sadnica poljskog jasena i hrasta lužnjaka. Glavni cilj navodnjavanja je da se izbjegne neželjeni stres.
Uzročnici bolesti poljskog jasena
Autori su Danko Diminić, Jelena Kranjec Orlović i Marno Milotić. Obuhvaća 48 stranica i 83 izvora literature (16 domaćih)
U uvodnom dijelu se naglašava da je poljski jasen najugroženija šumska vrsta u Hrvatskoj. Upućuje se na vrste gljiva, posebno na Hymenoscyphus fraxineus. Detaljno su opisane metode istraživanja uzročnika bolesti poljskog jasena. Navedena su mjesta istraživanja i načini rada. Ukazuju da je osutost krošanja indikator zdravstvenog stanja stabala.  U tom smislu navode podatke o H. fraxineus. Izneseni su vrlo detaljni podaci o testiranju sadnica 9 klonova poljskog jasena prema osjetljivosti i otpornosti na H. fraxineus. Ukazuju da otpornost klonova ovisi o listanju i odbacivanju lišća i da bi otporne klonove trebalo razmnožiti i uzgajati radi obnove sastojina poljskog jasena. Također navode da bi se za suzbijanje H. fraxineus moglo koristiti sredstvo koje sadrži aktivnu tvar alicin. Daju informacije o primjeni i učinkovitosti tog sredstva. Na kraju upućuju koje su fitopatogene organizme utvrdili na poljskom jasenu. O tim organizmima daju tumačenje. Na samom kraju iznose mišljenje o utvrđenim patogenima i daju preporuke što u budućnosti treba raditi u zaštiti jasenovih sastojina. Smatraju da istraživanja treba nastaviti.
Istraživanja uloge štetnih kukaca u sušenju poljskog jasena
Autori su Boris Hrašivec i Milivoj Franjević. Obuhvaća 40 stranica i 46 izvora literature (14 domaćih).
Na početku autori daju na znanje da su obavili trogodišnja istraživanja štetnih kukaca na poljskom jasenu. Opširno su iznijeli rezultate istraživanja za jasenovu pipu. Istraživani su i drugi štetni organizmi. Navedena su sredstva testirana za suzbijanje jasenove pipe, ukazano je na dva insekticida. Važno je da mortalitet jasenove pipe uzrokuju i entomopatogene gljive o čemu daju objašnjenja. Nadalje su dati detaljni podaci o dvije vrste potkornjaka koraša i pet vrsta potkornjaka drvaša. Na kraju se detaljno raspravlja o svim utvrđenim kukcima na poljskom jasenu u šumama Posavine.
Unapređenje metodologije sustavnog monitoringa sitnih glodavaca i zaštite od njihovog štetnog utjecaja u poplavni šumama Hrvatske
Autori su Marko Vucelja, Linda Bjedov i Josip Margaletić. Obuhvaća 92 stranice i 132 izvora literature (55 domaćih).
Na početku autori ukazuju da su istraživanja provodili u sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Cilj istraživanja je bio integralni pristup zaštiti šuma od glodavaca. Ukazuju na štete od glodavaca, ali upozoravaju da su isti i rezervoari brojnih patogena, uzročnika bolesti. Navode 9 ciljeva istraživanja, a za svaki cilj objašnjavaju metode rada. Isto tako su opisali rezultate u 9 odijeljenih cjelina. Rezultati su opisani vrlo opširno, na 50 stranica. Uz opis su priložene slike, tablice i grafikoni. Nadalje se iznose najvažnije činjenice rezultata istraživanja za svaki dio (cjelinu). U prvom se govori o načinu ulova glodavaca, determinaciji, zaštiti od zaraze i metodama utvrđivanja šteta. Zatim se upućuje na obveze za provođenje monitoringa, o čemu su upoznati djelatnici više uprava šuma, te potom navode lokalitete istraživanja. U petom vrlo opširnom dijelu izneseni su rezultati izlova glodavaca po šumarijama. Za svaku šumariju, pogotovo za svaki odsjek, naveden je broj i vrsta ulovljenih glodavaca i štete na pomlatku i sjemenu. Poslije toga ukazuju na Priručnik o glodavcima u šumama Hrvatske. Slijedi uputa na internetski obrazac

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 91     <-- 91 -->        PDF

evidencije ulova i šteta. Zatim se govori o tipovima klopki, broju ulovljenih životinja, oštećenim biljkama i predatorima. U posljednjem dijelu izneseni su rezultati ispitivanja korovske vegetacije na pojavu šteta od glodavaca. Poslije toga slijedi rasprava u kojoj se autori osvrću na rezultate istraživanja, komentiraju ih i objašnjavaju, upućuju na mjere koje treba poduzimati u vezi s glodavcima i što bi u budućnosti trebalo raditi. Kroz raspravu se daje cjelovita slika o sitnim glodavcima u nizinskim šumama. Na kraju su u 20 točaka dati zaključci i preporuke za nastavak primjene monitoringa glodavaca u poplavnim šumama Posavine i drugima. To su ustvari vrlo korisne preporuke.
Zaključno se može reći da je ovo vrlo korisna knjiga za sagledavanje cjelokupnog stanja šuma poljskog jasena. U knjizi su jasno izneseni brojni podaci o svim čimbenicima koji ugrožavaju poljski jasen i utječu na njegov opstanak i na opstanak jasenovih sastojina. Zato će knjiga dobro poslužiti stručnjacima u praksi, studentima na redovitom i poslijediplomskom studiju, a znanstvenicima je poticaj za daljnja istraživanja.
PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 41 No.1 (2020)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Pristup modeliranju umjetne inteligencije u tri koraka za predviđanje vremena, produktivnosti i troškova: studija slučaja u talijanskom šumarstvu (Proto Andrea Rosario, Sperandio Giulio, Costa Corrado, Maesano Mauro, Antonucci Francesca, Macrì Giorgio, Scarascia Mugnozza Giuseppe, Zimbalatti Giuseppe)
Reciklirani asfalt kao alternativa prirodnim agregatima za ojačavanje šumskih cesta (Hruza Petr, Blahuta Jaroslav, Pelikán Petr, Olišarová Lucie, Nedorost Jiří, Mikita Tomáš, Patočka Zdeněk)
Oporavak kemijskih svojstava šumskog tla nakon tretmana sanacije tla: Procjena šest godina nakon primjene stroja (Jourgholami Megdad, Khajavi Somayeh, Labelle Eric R.)
Simulacijske studije o uzorkovanju presjeka ostataka nakon prikrajanja (Karpachev Sergej P., Zaprudnov Vjačeslav I., Bykovskiy Maksim A., P. Karpacheva Irina)
Primjena teorije ograničenja u sječi drva: studija slučaja sa sjeveroistoka SAD-a (C. Kelly Matthew, H. Germain René)