DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Nastupili su pregovori i koncipiranje Ugovora o najmu. U ime Stomatološke poliklinike koja je u vlasništvu grada Zagreba Ugovor je potpisao gradonačelnik, a sada je dan na usvajanje upravnom odboru i Skupštini HŠD-a.
Za neke sporne stvari koje nisu definirane Ugovorom, napravljen je posebni Sporazum koji je isto dan na usvajanje.
Ad. 3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
Rebalans financijskog plana za 2020. pripremila je i obrazložila Biserka Marković, voditeljica financijske službe.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE REBALANSA PLANA ZA 2020. GODINU
Na temelju poslovnog rezultata postignutog na dan 31.10.2020. te izvanrednih okolnosti koje su obilježile čitavu poslovnu godinu, sa sigurnošću znamo da će doći do odstupanja kako u planiranim prihodima, tako i u planiranim rashodima. Stoga postoji potreba za rebalansom plana koji je donesen za 2020. godinu.
Procjena prihoda i rashoda napravljena je na temelju poznatih podataka proknjiženih na dan 31.10.2020., te procje­njivih podatka o prihodima i rashodima koji su vezani za posljednja dva mjeseca poslovanja središnjice i ogranaka.
U planu za 2020. g. ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 3.176.500 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 2.387.820 kuna.
Najveća promjena u odnosu na planirano je u prihodima od najamnine. Planom predviđen iznos od 1.705.000 kuna smanjio se na svega 726.000 kuna. Potres u Zagrebu 22.03. o. g. prouzročio je oštećenja na zgradi zbog kojih u njoj više nije bilo sigurno boraviti, pa tako je prestala i mogućnost naplate najamnine. U samom početku, dok nije izvršena snimka stvarno nastalih oštećenja na zidovima, stropovima i stepeništima, najmoprimcima su ispostavljeni računi koji su iz opravdanih razloga vraćeni kao neutemeljeni.
IRMO je posljednju najamninu platio za ožujak, dok je Goethe Institut Kroatien platio najamninu i za travanj, no nakon toga je uslijedio raskid ugovora o najmu zaključno s 31.12.2020.. U pregovorima koji su se vodili postignuta je nagodba prema kojoj će Goethe institut Kroatien platiti najamninu za studeni i prosinac, čime će biti zaključen poslovni odnos.
Naime, Goethe Institutu, uputili smo nakon završene sanacije oštećenja na zidovima, stropovima, portalu i stepeništima, dopis kojim ih obavještavamo da je poslovni prostor prema elaboratu statičara siguran za korištenje te da im ga stavljamo na raspolaganje od 22.09.2020.
S obzirom da oni više nisu imali namjeru stvarno koristiti prostor, postignuta je gore spomenuta nagodba na temelju koje je u rebalansu plana predviđen prihod koji se očekuje do kraja godine.
Što se tiče najamnine za prostor koji koristi IRMO, još uvijek nemamo osnovu za naplatu najamnine s obzirom da nisu osposobljeni dimnjaci i bojleri te u prostoru nema grijanja.
U kategoriji prihoda od članarina predviđamo prema dosadašnjoj evidenciji i dinamici plaćanja da će se ostvariti nešto veći iznos nego je predviđen planom, tako da se taj prihod predviđa u iznosu od 633.000 kuna.
Prihodi od donacija i to donacija od pravnih osoba i tijela lokalne samouprave koje uobičajeno prate i pomažu rad ogranaka, na dan 31.10. su veći od planom predviđenih i dosegli su 510.000 kuna. S obzirom da je do sada uplaćeno i 50.000 kuna donacija za obnovu Šumarskog doma od pravnih osoba i 30.000 kuna donacija od fizičkih osoba, rebalansom je predviđen iznos od ukupno 600.000 kuna. Napominjemo da tim iznosom nisu obuhvaćene donacije ogranaka Bjelovar, Delnice, Koprivnica i Zagreb u iznosu od 32.000 kuna, s obzirom da u ukupnom planu i izvršenju planskih vrijednosti koji pratimo na razini HŠD-a kao jedine pravne osobe taj iznos istovremeno predstavlja prihod i rashod tj. U tijeku novca ne predstavlja stvarni priliv novca, već samo njegovo premještanje s jednog računa na drugi.
U kategoriji ostali prihodi gdje evidentiramo prihode od pretplate na Šumarski list, koji će biti neznatno manji nego planirani, prikazat će se i 20.000 kuna koje smo naplatili