DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 105     <-- 105 -->        PDF

kao naknadu štete od poplave u podrumskom dijelu. Ukupan predviđeni iznos u toj kategoriji je 395.500 kuna.
U planu za 2020.g ukupni rashodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 3.744.700 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 3.480.100 kuna.
Najznačajnije odstupanje je u kategoriji materijalnih rashoda i to u predviđenim troškovima stručnih putovanja. Planirani su u iznosu od 526.000 kuna, što odgovara uobičajenim rashodima za tu namjenu, no s obzirom na ograničenje kretanja zbog pandemije Covida 19 rashodi za ovu godinu biti će na razini od 170.000 kuna, koliko su ostvareni još početkom godine.
Kategorija tekućeg i investicijskog održavanja planirana je u iznosu 1.105.000 kuna. Rebalansom se iznos podiže za svega 50.000 kuna, no nažalost troškovi koji su obuhvaćeni nisu posljedica planiranih radova. Planom za ovu godinu predviđena je bila izrada projekta za prostor u potkrovlju, uklanjanje postojećih pregradnih zidova i spuštenih stropova te realizacija radova koji su proizlazili iz ugovora s Goethe Institutom u iznosu od 750.000 tisuća kuna.
Umjesto toga planirani iznos usmjeren je na sanaciju posljedica potresa. Velik dio radova je završen i troškovi su poznati, a za dio radova koji su u tijeku poznata je konačna vrijednost s obzirom da se obavljaju na temelju ugovora. Za radove koji se odnose na sanaciju cijevi dimnjaka i nabavku novih kondenzacijskih bojlera za prostor koji koristi IRMO napravljena je procjena, jer je projekt tek u fazi izrade.
Ostali troškovi koji čine grupu materijalnih troškova predviđaju se u iznosima koji bitno ne odstupaju ranije planiranih i ne utječu na visinu ukupno planiranih troškova.
Iz obrazloženih stavki prihoda i rashoda proizlazi rezultat, manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.092.280 kuna, umjesto manjka od 568.200 kuna koliko je predviđeno planom.
b) Predloženo je Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja HŠD-a na dan 31. 12. 2020. godine u sastavu:
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum. – predsjednik,
Branko Meštrić, dipl. inž. šum. – član,
Ana Žnidarec – član,
Prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika,
Jolanda Vincelj, dipl. inž. šum. – zamjenica člana, Ivan Krajačić, dipl. inž. šum. – zamjenik člana.
c) Samoprocjena za 2020. godinu poslana je članovima UO u prilogu Poziva.
Ad. 4. Program rada i financijski plan za 2021. godinu,
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA HŠD-a ZA 2021. GODINU
– Aktivnosti HŠD-a u 2021. godini bit će uvjetovane općim stanjem uzrokovanim pandemijom korona virusa.
Prioritet će biti dovršetak sanacije zgrade Šumarskoga doma nakon potresa iz ožujka 2020. godine.
Ukoliko se potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Stomatološkom poliklinikom u zgradi će se napraviti prilagodbe u podrumskom prostoru, prostoru dijela prizemlja i I. etaži zgrade.
Isto tako napravit će se prilagodbe uredskih prostora vezane za preseljenje IRMO instituta na prostor II kata, za što će se sklopiti Novi Ugovor o zakupu.
U skladu s novim okolnostima korištenja poslovnih prostora zgrade Šumarskoga doma napravit će se prilagodba električne i vodovodne mreže, kao i sustava grijanja i hlađenja.
Kako je krajem 2020. godine napravljena sanacija krovišta zgrade predviđena zamjena krovišta ovisit će o financijskoj situaciji, kao i promjeni stava konzervatora vezanog za vrstu pokrova.
Hrvatsko šumarsko društvo i nadalje će okupljati šumarsku struku i aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za šumarsku tematiku.
Ukazivat ćemo na sve učestaliju pojavu lošeg odnosa prema šumi kao primarno sirovinskoj osnovi, posebice u današnjim okolnostima propadanja šuma uzrokovanih klimatskim promjenama (pad podzemne vode, poplave, vjetroizvale, ledolomi, požari).
Pozitivnim djelovanjem unutar šumarskog sektora treba preokrenuti trend smanjenog interesa mladih ljudi za obrazovanjem šumarskoga profila.
Ukazivat ćemo na sve učestaliju pojavu lošeg odnosa prema šumi kao primarno sirovinskoj osnovi, posebice u današnjim okolnostima propadanja šuma uzrokovanih klimatskim promjenama (pad podzemne vode, vjetroizvale, ledolomi, požari), pojavom novih invazivnih biljnih vrsta i štetnika biljnog i životinjskog porijekla.
Hrvatsko šumarsko društvo poticat će sve institucije, koje izravno ili neizravno imaju utjecaj na gospodarenje šumama, da se s obzirom na nove okolnosti, koristeći svoje znanje, iskustvo i znanstvena dostignuća, zajedničkim snagama odupru opasnostima koje prijete potrajnosti i opstanku naših šuma.
Negativnu percepciju javnosti o šumarstvu Hrvatske moguće je promijeniti edukacijom građana o gospodarenju šumama, koju treba započeti od najranije dobi, ali treba uvidjeti i ukloniti i vlastite primjere lošeg odnosa prema šumi.
Brisanje imena šumarstvo iz naziva resornog Ministarstva nažalost se očituje i odnosom prema šumarskoj struci. Ni u aktualnoj Vladi niti jedan predstavnik šumarske struke nije na dužnosničkom mjestu u resornom Ministarstvu. Hrvatsko šumarsko društvo