DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 107     <-- 107 -->        PDF

PRIHODI OD DONACIJA
U 2021. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa “Šumarski list”. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodjeljenim na natječajima ranijih godina te saznanju o smanjenim kvotama za takvu vrstu potpore. Planirani iznos je 70.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja te na odazivu u 2021. godini.
Ukupan planirani iznos prihoda od donacija je 490.000,00 kuna.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis “Šumarski list”. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijeni godišnje pretplate za jedan primjerak “Šumarskog lista.” Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, da će Hrvatske šume nastaviti pretplatu za 200 pretplatnika te da se neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata. Planirani iznos je 375.000,00 kuna.
RASHODI
Ukupno planom predviđeni rashodi iznose 2.956.000,00 kuna.
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su na razini 2020. godine.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.956.000,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 30.000,00 kn
planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja a objedinjuju troškove službenih putovanja radnika, naknadu za prijevoz, prigodne darove za Uskrs i Božić te kotizacije za usavršavanje radnika.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 25.350,00 kn
planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova te službena putovanja na tematske skupove vezane uz rad HŠD-a.
Rashodi za usluge: 1.244.800,00 kn
– troškovi pošte i telefona 70.000,00 kn – na razini troškova tekuće godine
– troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 505.000,00 kn – iznos je planiran na temelju mogućnosti financiranja obnove Šumarskog doma nakon potresa iz vlastitih sredstava. Ponajprije se radi o objedinjenom projektu grijanja zgrade, s obzirom da su svi dimnjaci nakon potresa proglašeni neupotrebljivima te da se cijela zgrada prije potresa grijala sistemom plinskih bojlera koji se više prema novoj propisanoj regulativi ne mogu staviti u funkciju.
Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama, kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora.
– komunalne usluge 80.000,00 kn – planirani iznos je znatno veći. Postoji realna mogućnosi da će se za prostor koji se deklarira kao poslovni, a nije u funkciji plaćati značajnije veća komunalna naknada nego što je to za veći dio djelatnosti prema nomenklaturi
– troškovi zakupnina 15.000,00 kn
– računalne usluge 60.000,00 kn
Ova grupa rashoda planirana je na razini troškova prethodnih godina.
– intelektualne usluge 245.000,00 kn
– grafičke usluge – Šumarski list 170.000,00 kn
– ostale grafičke usluge 75.000,00 kn
– ostale usluge 23.800,00 kn
Ova grupa rashoda je planirana prema prethodnim razdobljima. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa “Šumarski list” i grafičke usluge tiska publikacija.
Rashodi za materijal i energiju: 51.000,00 kn
Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Ostali nespomenuti rashodi: 749.650,00 kuna
– premije osiguranja 50.000,00 kn
– članarine 6.000,00 kn
– reprezentacija 359.000,00 kn
– stručna putovanja 281.500,00 kn
– ostali rashodi 10.200,00 kn
Premije osiguranja planirana je u bitno većem iznosu nego prethodnih godina, jer se planira proširiti polica osiguranja na kategoriju osiguranja od potresa.
Članarina (Pro Silva, Aebiom) planirana je prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka te na razini HŠD-a