DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 42 No.1 (2021)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Izazovi u održavanju šumskih cesta u Sjevernoj Americi (Dodson Elizabeth M.)
Periodičko održavanje šumskih cesta mobilnom drobilicom kamena (Erber Gernot, Kroisleitner Huberta, Huber Christoph, Varch Thomas, Stampfer Karl)
Tehnologija baterija - uporaba u šumarstvu (Pandur Zdravko, Šušnjar Marijan, Bačić Marin)
Prijedlog integriranog metodološkog i znanstvenog pristupa trošku korištenih šumarskih strojeva (Abbas Dalia, Fulvio Fulvio Di, Enrico Marchi, Spinelli Raffaele, Schmidt Mike, Bilek EM, Sup-Han Han)
Ručno lasersko skeniranje (H-PLS) - trenutno stanje i perspektive primjene u inventarizaciji šuma (Balenović Ivan, Liang Xinlian, Jurjević Luka, Hyyppä Juha, Seletković Ante, Kukko Antero)
Izazovi u šumarstvu i šumarskom inženjerstvu - studije slučaja iz četiri zemlje istočne Europe (Mederski Piotr S., Borz Stelian Alexandru, Đuka Andreja, Lazdiņš Andis)
Trendovi i perspektive u dizajnu mobilnih iverača (Spinelli Raffaele, Enrico Brands)
Automatizacija i robotika u operacijama sječe šuma: prepoznavanje mogućnost u bliskoj budućnosti (Visser Rien, Obi Okey Francis)
Logistika oblog drveta i biomase u Finskoj i Švedskoj (Väätäinen Kari, Anttila Perttu, Eliasson Lars, Enström Johanna, Laitila Juha, Prinz Robert, Routa Johanna)
Sustav za ocjenu kvalitete izvođača radova u šumarstvu (Triplat Matevž, Krajnc Nike)
Inženjering kolnika za šumske ceste: razvoj i mogućnosti (Heinimann Hans Rudolf)
Pregled senzora, senzorskih platformi i metoda korištenih u 3D modeliranju izmještanja tla nakon sječe drva (Talbot Bruce, Astrup Rasmus)
Volume 41 No.2 (2020)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Učinak novih šumsko-uzgojnih trendova na mentalno opterećenje rukovatelja harvestera (Spinelli Raffaele, Magagnotti Natascia, Labelle Eric R.)
Procjena sustava žetelice-balirke koja radi na sječi grmlja cistusa (Cistus laurifolius L.) (Bados Raquel, Tolosana Eduardo, Esteban Luis Saúl)
Tehnički, ekonomski i okolišni parametri harvestera na bazi bagera u funkciji brzine motora i protoka hidrauličke pumpe (Santos Diego Weslly Ferreira do Nascimento, Valente Domingos Sárvio Magalhães, Fernandes Haroldo Carlos, Souza Amaury Paulo de, Cecon Paulo Roberto)
Tehničko-ekonomska analiza procesorske glave harvestera: stohastički pristup (Miyajima Ricardo Hideaki, Fenner Paulo Torres, Batistela Gislaine Cristina, Simões Danilo)
Izvoženje drvnih sortimenata forvarderom: Analiza potrošnje vremena i produktivnosti dvaju modela forvardera

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 93     <-- 93 -->        PDF

na više proizvoda i udaljenosti izvoženja (Gagliardi Kayla, Ackerman Simon A., Ackerman Pierre A.)
Utjecaj udaljenosti izvoznih cesta na produktivnost i troškove forvardera u komercijalnom prorjeđivanju sastojina Pinus Taeda (Cabral Oscar Manuel de Jesús Vera, Lopes Eduardo da Silva, Krulikowski Rodrigues Carla, Filho Afonso Figueiredo)
Prikladnost sustava sječe kao podrška odlučivanju u prebornom gospodarenju šumama u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini (Marčeta Dane, Petković Vladimir, Ljubojević Darko, Potočnik Igor)
O važnosti integriranja troškova prijevoza u taktički model rasporeda šumskih sječina (Naderializadeh Nader, Crowe Kevin A., Pulkki Reino)
Skladištenje drvne sječke: Učinak veličine sječke na svojstva skladištenja (Anerud Erik, Larsson Gunnar, Eliasson Lars)
Otpad i gubici kod izmjere oblog drva - je li moguća racionalizacija odbijanja debljine kore? (Đuka Andreja, Sertić Mirna, Pentek Tibor, Papa Ivica, Janeš David, Poršinsky Tomislav)
Učinci prakse očuvanja tla na količinu sedimenta u jarcima šumskih cesta u sjevernom Iranu (Khandouzi Rasoul, Parsakhoo Aidin, Sheikh Vahedberdi, Pourmalekshah Aliakbar Mohamadali)
Učinkovitost tri oblika sanacije terena nakon sječe na smanjenje otjecanja i sedimenta na vlakama u hirkanijskim šumama (Jourgholami Megdad, Ahmadi Masoumeh, Tavankar Farzam, Picchio Rodolfo)
Procjena performansi maziva za motorne pile (Orawiec Alex, Suryan Levi, Parmigiani John)
Potrošnja ulja kod 4WD poljoprivrednih traktora koji se koriste u šumarskim radovima (Airoldi Gianfranco, Calvo Angela, Manzone Marco)
Vremenski obrasci sudara vozila sa srnama i divljim svinjama na dinarskom području (Vrkljan Joso, Hozjan Dubravka, Barić Danijela, Ugarković Damir, Krapinec Krešimir)
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 78 • br. 10
UVODNIK
Etičko ponašanje trebalo bi biti utkano u naše svakodnevno poslovanje (Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
ZNANSTVENI RAD
Metoda brojenja gomila izmeta kao optimalna metoda procjene relativne gustoće jelena na lokalnoj razini (Urša FLEŽAR, Klemen JERINA)
Utjecaj vremenskih prilika na učestalost padanja stijena u Baškoj Grapi (Blaž REKANJE, Milan KOBAL)
KRATKI ZNANSTVENI RAD
Kalibracija rezistografskih mjerenja gustoće drva na stajaćim stablima: pretvorba u baznu gustoću (Luka KRAJNC, Polona HAFNER, Jožica GRIČAR, Primož SIMONČIČ)
STRUČNI RAD
Etički kodeks šumarstva za početak 21. stoljeća (Vasja LEBAN, Jože FALKNER, Anton LESNIK)
IZ STRANOG TISKA
Predviđena dužina vegetacije i debljinski prirast bukve (­Fagus sylvatica) zbog utjecaja klimatskih promjena
Napadi smeđeg medvjeda na ljude: globalna perspektiva
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Inovacije i digitalno podržana rješenja na polju mobilizacije drva (Polona Hafner, Jožica Gričar)
Vol. 78 • br. 9
UVODNIK
2020. godina je godina međunarodnog zdravlja biljaka (­Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
Samorazumljivost zdravlja šuma (Barbara PIŠKUR)
PREGLEDNI RAD
Živjeti s potkornjacima: Održivo gospodarenje šumama u Europi (Maja JURC)
STRUČNI RADOVI
Popis prioritetnih štetnika Europske unije (Alenka Zupančič)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Zaštita šuma od novounesenih štetnih organizama u Sloveniji (Barbara PIŠKUR, Marija KOLŠEK, Dušan JURC)
Web alati za upravljanje smrekovim potkornjacima (Nikica OGRIS)
Rđa borovih iglica - primjer djelovanja u dolini Soče (Zoran ZAVRTANIK, Marija KOLŠEK)
Važnost biološke sigurnosti za zdravlje šuma: pregled iskustava iz inozemstva i prijedlozi za Sloveniju (Ana BRGLEZ, Peter SMOLNIKAR, Barbara PIŠKUR)
Uvoz listopadnog drveta u Europsku uniju i rizik za šumu (Anita Benko Beloglavec, Andreja Kavčič)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Promicanje šuma i šumarstva (Uroš KORBAR)
Laboratoriji za biljne štetnike u Sloveniji (Barbara PIŠKUR)
Međunarodna godina biljnog zdravlja 2020 (Simon ZIDAR)
Vol. 78 • br. 7-8
UVODNIK
Je li moguće pripisati vrijednost svim uslugama ekosustava koje nudi šuma? (Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
ZNANSTVENI RAD
Nagib terena i oštećenja tla tijekom šumskih operacija (Anton POJE, Martin ZIESAK, Matevž MIHELIČ, Boštjan HRIBERNIK, Vasja LEBAN)
Utjecaj strukture sastojine na prinos meda u Sloveniji (Jan MIHELIČ, Janez PREŠERN, Milan KOBAL)
STRUČNI RAD
Odgovor gradskog drveća na klimatske uvjete u urbanom okruženju (Borut Sever Brglez, Marinka Brglez Sever)
IZ STRANOG TISKA
Odgovor bukve i jele duž gradijenta geografske širine na Balkanu
Čimbenici koji ometaju sudjelovanje i odsutnost privatnih vlasnika šumama: stavovi slovenskih dionika
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Jože Skumavec - in memoriam (Mitja ZUPANČIČ, Andrej ARIH, Igor DAKSKOBLER)
Prijedlozi za bolje gospodarenje šumama i regulaciju prometa drva (Jože Skumavec)
Vol. 78 • br. 5-6
UVODNIK
Tjedan šume 2020. godine sa sloganom Pažljivo sa šumom! (Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
ZNANSTVENI RAD
Praćenje pilara (Monochamus spp.) u područjima visokog rizika za unos borove nematode (Bursaphelenchus xylophilus) u GGO Maribor (Aljaž PUHEK, Tine HAUPTMAN)
STRUČNI RAD
Njega drveću na visini u urbanom okruženju (Borut Sever Brglez, Marinka Brglez Sever)
Mjerenja gustoće drva u slovenskim šumama (Luka KRAJNC, Polona HAFNER, Andreja VEDENIK, Jožica GRIČAR, Primož SIMONČIČ)
IZ STRANOG TISKA
Socijalnoekonomske značajke privatnih vlasnika šuma ne utječu puno na razumijevanje gospodarenja šumama
Analiza osjetljivosti, kalibracija i validacija fenološkog modela za Pityogenes chalcographus (CHAPY)
ŠUMARSTVO U PROSTORU I VREMENU
Povodom 30. godišnjice programa Interreg, projekt Interreg V-A Slovenija-Hrvatska: Carnivora Dinarica odabrana za Interregovu priču o uspjehu (Tina DROLC, Aleksandra MAJIĆ SKRBINŠEK)
Knjiga: Čar šume (Jože Prah)
Zimsko pošumljavanje travnatih površina (Slavko PETRIČ)
Vol. 78 • br. 4
UVODNIK
Kod izbora tvrtke koja će izvoditi radove u šumi trebao bi vagati između cijene i kvaliteta usluge (Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
KRATKI ZNANSTVENI RAD
Procjena strukture i stabilnosti ruba šuma kao alat za procjenu klimatske i zaštitne funkcija prigradskih šuma (David HLADNIK, Andrej KOBLER, Janez PIRNAT)
STRUČNI RAD
Analiza podataka o proizvodnji rezanog drva u Sloveniji za razdoblje 2014–2018., koje je prikupljao i vodio Statistički ured Republike Slovenije (Špela ŠČAP)
Digitalno snimanje podataka o stanju krošanja i oštećenju šuma za potrebe izvještavanja ICP Forests (Mitja SKUDNIK, Andrej GRAH, Anže Martin PINTAR, Špela PLANINŠEK)
IZ STRANOG TISKA
Potpora javnosti upravljanju raznim invazivnim alohtonim šumskim svojtama

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Utjecaj brušenja lanca, vrsta drveća i tipa lanca na učinkovitost piljenja i rizik po zdravlje
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Doktorske disertacije iz područja šumarstva u 2019 (Maja Peteh)
Drvo za Cerje (Tjaša Babič)
Slovenske državne šume
Priopćenje za javnost - Poslovanje tvrtke Slovenske državne šume u 2019. uspješno i u skladu s planovima
Vol. 78 • br. 3
UVODNIK
Važnost urbanih i prigradskih šuma tijekom hitnih slučajeva (Mitja SKUDNIK, Polona HAFNER)
ZNANSTVENI RAD
Mogućnosti određivanja vrsta drveća u okviru Monitoringa šuma i šumskih ekosustava (Anže Martin PINTAR, Robert BRUS, Mitja SKUDNIK)
Usluge ekosustava urbanih šuma za rezervni izvor vode (Urša VILHAR, Erika KOZAMERNIK)
STRUČNI RAD
Ozljede krajolika - primjer sanacije kamenoloma u Sloveniji (Grega E. VOGLAR)
IZ STRANOG TISKA
Alohtone vrste drveća: strategije za održivo upravljanje u Europi
Ocjena koncepta funkcija šuma u srednjoeuropskom višenamjenskom šumarstvu
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Šumarska natjecanja zimi 2020 (Janez Konečnik)
Internetska anketa projekta ValoFor o stavu malih vlasnika šuma o gospodarenju šumama (Urša VILHAR, Mitja SKUDNIK, Katja KAVČIČ SONNENSCHEIN, David ŠTEFANIČ, Matevž TRIPLAT, Hojka KRAIGHER)
Dojmovi u sjećanje na pedologa i fitocenologa Miheja Urbančiča (Lado KUTNAR, Primož SIMONČIČ, Igor DAKSKOBLER)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Vol 75, No 5 (2020)
Bilješke o nekim fitopatološkim slučajevima registriranim u šumi Vallombrosa od ujedinjenja Italije do danas (Paolo Caramalli, Paolo Capretti, Luisa Ghelardini, Giovanni Galipò)
Interakcije između divljih kopitara i šuma: potreba za njihovim integriranim gospodarenjem (Francesco Sorbetti Guerri, Orazio La Marca, Sara Bartolozzi)
Čovjek i okoliš: Poljoprivreda i zaštita okoliša u starom Egiptu (Vittorio Gualdi)
Vol 75, No 4 (2020)
Novi plan i priručnik za primjenu za nacrt planova protupožarne zaštite nacionalnih parkova (Remo Bertani, Giovanni Bovio)
Zelena knjiga lombardijskih šuma: želje, očekivanja, prijedlozi (Enrico Calvo, Roberto Cremaschi, Alessandro Rapella)
Vrhunska tehnologija i statistička analiza planiranja komunalnih šuma u Basilicati (Salvatore Cipollaro, Giuseppe Eligiato, Antonio Racana, Francesca Antonucci)
Inovacije za multifunkcionalno unapređenje planinskih pašnjaka (Biagio Piccardi, Enrico Calvo, Italo Buzzetti)
Vol 75, No 3 (2020)
Usluge šuma i kulturnih ekosustava (CES): mapiranje velikih razmjera korištenjem participativnog pristupa (Carmelina Prete, Mario Cozzi, Mauro Viccaro, Frans Sijtsma, Severino Romano)
Nedavna iskustva u gašenju šumskih požara u okružju Firence. Organizacijski model koji treba proširiti (Luigi Bartolozzi, Stefano Ignesti, Lorenzo Nencioni, Irene Cacciatore)
Administrativno kršenje interesa šumarstva: razlike između regionalnih propisa (Stefano Gerbaldo)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 96     <-- 96 -->        PDF

LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers http://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze
Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (4)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Nestajanje crne johe Alnus glutinosa (L.) Gaertn. uz rijeku Narewka u šumskom okrugu Białowieża (Malewski T., Topor R., Nowakowska JA, Oszako T. )
Rekreacija u zaštićenim područjima - preferencije i zadovoljstvo turista koji posjećuju Nacionalni park Polesie (Śliwińska A., Mandziuk A., Studnicki M.)
Multipleksno otkrivanje vrsta Phytophthora pomoću Fluidigm platforme (Sikora K., Oszako T., Kubiak K., Nowakowska JA, Malewski T.)
Kvaliteta bijelog bora, europske bukve i hrasta lužnjaka uzgojenih sjetvom na šumsko tlo s različitim stupnjevima zbijenosti (Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J.)
PREGLEDNI ČLANCI
Primjena zemaljskog laserskog skeniranja u inventarizaciji šuma - pregled odabranih tema (Krok G., Kraszewski B., K. Stereńczak)
Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (3)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Utjecaj karakteristika sastojina i staništa na pojavu Diprion pini L. i Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) u odabranim područjima sjeverne Poljske (Gawęda P., Grodzki W.)
Utjecaj gnojiva i fungicida na klijavost sjemena i početnu fazu rasta sadnica crne johe Alnus glutinosa (Gaertn .) (Będkowski M., Buraczyk W.)
Gljive povezane s rizomorfima Armillaria spp. na Populus tremula L. (Damszel M., Przemieniecki S., Dyczewska M., Mastalerz J.)
PREGLEDNI ČLANCI
Geocaching u obrazovanju – pregled međunarodnih iskusta­va Dio 3. Organizacija nastave (Referowska-­Chodak E.)
Šuma – fotosfera života u Zemljinoj atmosferi (Wodzicki TJ)
RASPRAVE
Plan gospodarenja šumama u Poljskoj - problemi i smjerovi razvoja (Jaszczak R., J. Bańkowski)
Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (2)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Usporedba metoda za procjenu zdravlja regeneracije u kulturi običnog bora (Sierota Z., Małecka M., Damszel M.)
Određivanje vrijednosti stajaćeg drveta u procesu optimizacije sječe (Zaborski K., Banaś J., Kożuch A.)
Procjena zauzetosti gnijezda puhovima (Gliridae) u karpatskoj šumi (Fedyń I., Pierzchała E., Nowak K., Wąs J., Malak A., Śnigórska K.)
PREGLEDNI ČLANCI
Geocaching u obrazovanju - pregled međunarodnih iskustava Dio 2. Primatelj, mjesto i predmet obrazovanja (Referowska-Chodak E.)
Istraživanje sastojinskog indeksa običnog bora: pregled literature (Kędziora W., Tomusiak R., Borecki T.)
NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA http://www.jnms.eu/
Godište (Volume) 41 – 2020
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Vitalnost šumskoga drveća na bioindikacijskoj plohi u Nacionalnom parku Plitvička jezera (Damir Ugarković, Ana Hodak, Ivica Tikvić, Krešimir Popić)
Utjecaj gljiva roda Trichoderma na rast patogene gljive Hymenoscyphus fraxineus u dvojnim kulturama (Jelena Kranjec Orlović, Dorotea Jocić, Danko Diminić)
Učinkovitost skidera Ecotrac 55V pri privlačenju drva u planinskom području Bosne i Hercegovine (Jelena Knežević, Jusuf Musić, Velid Halilović, Marijan Šušnjar, Muhamed Bajrić)
Oštećenja preostalih stabala nakon preborne sječe u kaspijskim šumama (Farshad Keivan Behjou, Alireza Ghomi Motazeh)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 97     <-- 97 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE
Strateški ciljevi gospodarenja urbanim šumama grada Zagreba (Stjepan Posavec, Ivica Tikvić, Damir Dramalija, Sergej Šimpraga, Izabela Kuzle)
PREGLEDNI ČLANCI
Istraživanja strukture sastojine u šumama hrasta crnike (Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj (Damir Barčić, Tomislav Dubravac, Mario Ančić, Željko Španjol, Petar Ćurić)
Zastupljenost šuma i način gospodarenja šumama u Italiji (Nicolò Di Marzio)
STRUČNI RAD
Sigurnost posjetitelja i upravljanje rizicima u šumskim predjelima zaštićenih područja prirode (Matija Landekić , Ivan Martinić, Matija Bakarić, Mario Šporčić)
OSVRTI
Početak razvoja hibridnoga skidera (Zdravko Pandur, Hrvoje Kopseak)
Uskoro kreće realizacija znanstvenoga projekta ForSaf2024 – prvo priopćenje za javnost (Matija Landekić)
IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. Stanislav Sever (Sveti Križ Začretje, 5. 2. 1935. – Zagreb, 8. 8. 2020.) (Marijan Šušnjar)
Znanstvenik i umjetnik – Prof. dr. sc. Stanislav Sever (1935–2020) (Branka Tafra)
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR Vol 11 No 2 (Prosinac 2020)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Mezofilna šuma Quercus frainetto zapadnog Balkana (STUPAR V)
Promjene strukture promjera u mladoj šumi bagrema i američkog koprivića na subotičko-horgoškim pijescima pod utjecajem kasnog prorjeđivanja (ANDRAŠEV SA, BOBINAC M, DUBRAVAC T, ŠUŠIĆ N)
Prvi dendro-klimatološki pogled na odnos klima-rast kod crnog bora ( Pinus nigra Arnold) na području Beograda, Srbija (STAJIĆ B, KAZIMIROVIĆ M, DUKIĆ V, RADAKOVIĆ N)
Varijabilnost prirasta Pinus heldreichii na gornjoj granici šume na Kosovu (BOJAXHI F, TOROMANI E, ÇOLLAKU N)
DNA Barkodiranje gljiva u šumskom ekosustavu planina Psunj i Papuk u Hrvatskoj (ĆELEPIROVIĆ N, NOVAK AGBABA S, KARIJA VLAHOVIĆ M)
In vitro ispitivanje tolerancije na olovo u genotipovima bijelih topola na kiselom mediju (KOVAČEVIĆ B, TIŠMA G, NIKOLIĆ N, MILOVIĆ M, VUKSANOVIĆ V, ORLOVIĆ S)
Potencijalna opasnost od požara na otvorenom prostoru u sastojinama crnoga bora ( Pinus nigra JF Arnold) s obzirom na jačinu požara (BARČIĆ D, DUBRAVAC T, VUČETIĆ M)
Tko su posjetitelji Šumskog parka Grmoščica i koje su njihove potrebe? Rezultati kvantitativnog istraživačkog istraživanja (KIČIĆ M, MARIN AM, VULETIĆ D, KALIGER I, MATOŠEVIĆ N, ŠIMPRAGA S, KRAJTER OSTOIĆ S)
PRETHODNA KOMUNIKACIJA
Prvi zapis o Cacopsylla pulchella (Hemiptera, Psyllidae) u Albaniji (ÇOTA E, KOVAČ M, PERNEK M)
SEEFOR Vol 11 No 1 (Prosinac 2020)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Korištenje uobičajenih eksperimenta pri odabiru adaptiranih bukvih provenijencija za obnovu umjetnih sastojina (BOGUNOVIĆ S, BOGDAN S, LANŠĆAK M, ĆELEPIROVIĆ N, IVANKOVIĆ M)
Interakcija između utjecaja genetičke strukture provenijencije i uvjeta staništa na rast običnog bora u međunarodnim testovima provenijencije u Bosni i Hercegovini (MEMIŠEVIĆ HODŽIĆ M, BEJTIĆ S, BALLIAN D)
Odnosi između klimatskih varijabli i širine goda obične jele ( Abies alba Mill.) U Nacionalnom parku Kozara (Bosna

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 98     <-- 98 -->        PDF

i Hercegovina) (SUBOTIĆ J, DUKIĆ V, POPOV T, TRBIĆ G, MAUNAGA Z, PETROVIĆ D)
Procjena mogućnosti opskrbe drvnom biomasom u okviru održive proizvodnje drveta iz plantažnih šuma u snježnom planinskom dijelu Japana (TATSUHARA S)
Procjena prsnog promjera na temelju mjerenja panja uklonjenih stabala redovne sječa, nezakonitih sječa i prirodnih nepogoda (DI COSMO L, GASPARINI P)
Rast lipe Tilia cordata Mill. u urbanim šumama (MARTYNOVA M, SULTANOVA R, ODINTSOV G, SAZGUTDINOVA R, KHANOVA E)
Ektomikorizna flora koju su formirala glavna šumska stabla u regiji rijeke Irtiš u središnjem i sjeveroistočnom Kazahstanu (SARSEKOVA D, AYAN S, TALGAT)
PREGLEDNI RAD
Dugoročna dinamika oromediteranskih šuma jele u Grčkoj (BRANDES R, CHRISTOPOULOU A)
PRETHODNA KOMUNIKACIJA
Metoda nedestruktivnog predviđanja varijacije gustoće drva stabala breze u regiji Srednja Volga, Rusija (FEDYUKOV VI, ANATOLYEVNA ML, CHERNOVA MS, TSOY OV, MAGALYAS NA)
Prvi zapis o Cacopsylla pulchella (Hemiptera, Psyllidae) u Hrvatskoj (PERNEK M, MATEK M, MATOŠEVIĆ D, MARETIĆ T, LACKOVIĆ N)
IN MEMORIAM prof. Dr. Nenad Keča 1975. - 2019.
SYLWAN 164 (12) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Kratka povijest izdavanja šumskog znanstvenog časopisa ‘Sylwan’ (1820.-2020.) (ANDRZEJ GRZYWACZ)
Dva stoljeća šumskog znanstvenog časopisa Sylwan i njegov razvoj u posljednjih 30 godina (ARKADIUSZ BRUCHWALD)
Sadašnji i budući izazovi Sylwana u svjetlu njegove 200 godina duge tradicije (WOJCIECH GRODZKI)
Područje uzgajanja šuma na stranicama Sylwana 1820. - 2020. (TADEUSZ ZACHARA, WOJCIECH GIL)
Zaštita šuma i zaštita staništa - retrospektivni pogled (ZBIGNIEW SIEROTA, JERZY R. STARZYK, WOJCIECH GRODZKI)
Problemi zaštite prirode u šumama predstavljeni u Sylwanu (1820-2020) (ANDRZEJ GRZYWACZ)
Planiranje gospodarenja šumama u Sylwanu u godinama 1820-2020. (ROMAN JASZCZAK, STANISŁAW MIŚCICKI)
Korištenje šuma u Poljskoj u godinama 1816-2016 i njegova budućnost (PIOTR PASCHALIS-JAKUBOWICZ)
SYLWAN 164 (11) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Uzgajanja šuma i klimatske promjene - izazovi, ograničenja i perspektiva (JANUSZ SZMYT)
Učinak klime na radijalni rast bijelog bora na suhim i močvarnim područjima u tri regije u Poljskoj (SŁAWOMIR WILCZYŃSKI)
Funkcije za određivanje boniteta staništa glavnih šumskih vrsta (ARKADIUSZ BRUCHWALD, ELŻBIETA DMYTERKO, MAŁGORZATA DUDZIŃSKA)
Mogućnosti korištenja bespilotnih letjelica i ortofotomozaika za analizu stanja i distribuciju operativnih ruta privlačenja (DARIUSZ PSZENNY)
Sječa drva duglazije ( Pseudotsuga menzi (Mirb.) Franco) u Državnim šumama u godinama 2006−2018 i značenje ove vrste drveta u Poljskoj i Europi (ALEKSANDRA GIEDROWICZ, DARIUSZ ZASTOCKI, HUBERT LACHOWICZ)
Korištenje kutija za šišmiše u šumama Nacionalnog parka Tatra (KRZYSZTOF PIKSA, TOMASZ BRZUSKOWSKI)
Važnost konzorcija u sektoru šumskih usluga - studija slučaja regionalnog direktorata Zielona Góra Državnih šuma (KATARZYNA SZEWCZYK)
SYLWAN 164 (10) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Dinamičke sposobnosti u provedbi strategije Državnog šumskog gospodarstva Državne šume (SIMON CYFERT, GABRIELA Roszyk-Kowalska, WALDEMAR Glabiszewski, MACIEJ ZASTEMPOWSKI)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Primjena taksonomske analize podataka laserskog skeniranja iz zraka za prepoznavanje vertikalne strukture sastojine i njene prostorne varijabilnosti (KRZYSZTOF BĘDKOWSKI)
Metoda razlikovanja šumskih kompleksa na temelju kontinuiteta šume i drugih šumovitih područja (PIOTR BUDNIAK)
Primijenjena sukcesija radi obnavljanja odgovarajućeg sastava vrsta drveća u zaštićenoj šumi (AGNIESZKA KANABUS, STANISŁAW MIŚCICKI)
Diverzifikacija strukture iglica poljskih populacija običnog bora na eksperimentalnoj šumskoj postaji u Rogówu (URSZULA ZAJĄCZKOWSKA, MATEUSZ PIĄTKOWSKI, ALICJA DOŁKIN-LEWKO, WŁODZIMIERZ BURACZYK)
Varijabilnost odabranih makrostrukturnih značajki i gustoća drva crvenog hrasta (Quercus rubra L.) iz jugoistočne Poljske (RADOSŁAW WĄSIK, KRZYSZTOF MICHALEC)
Pojava i ekološke odrednice dvostruke mikorizne simbioze šumskih vrsta drveća i njezina potencijalna važnost u promjeni klime (ROBIN WILGAN)
Spor o restituciji - zaboravljeni koncept spašavanja europskog bizona Bison bonasus iz 1921. (WOJCIECH SOBOCIŃSKI)
SYLWAN 164 (9) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Modeli koji se koriste za opisivanje arhitekture drveća i mogućnosti njihove praktične uporabe u šumarstvu (KAMIL KĘDRA, KRZYSZTOF STEREŃCZAK, ANNA GAZDA)
Sadnice zasada
indikatora učinka na odabranoj makrostrukturi i gustoći smreke ( Picea abies (L.) Karst.)
Utjecaj indeksa gustoće sastojine na odabrane značajke i gustoću makrostrukture sastojina smreke (Picea abies (L.) Karst.) (Krzysztof Michalec)
Pošumljavanje u godinama 2001. -2018. u raznim poljskim regijama (EMILIA-WYSOCKA FIJOREK, WOJCIECH GIL, Piotr Gołoś)
Metoda standardizacije jediničnih troškova sječe i izrada drvnih sortimenata (JANUSZ KOCEL)
Korištenje briofita i lišajeva u bioindikacijskoj procjeni vertikalne diferencijacije stanja šumskih mikrostaništa u šumskim ekosustavima na primjeru vjetrobrana u Nacionalnom parku Kampinos (PIOTR T. ZANIEWSKI, BARBARA FOJCIK)
Procjena trofizma tla u strogom zaštićenom području “Rybitew” u Nacionalnom parku Kampinos na temelju trofičnog indeksa tla (JÓZEF CHOJNICKI)
Usporedba kemijskog sastava kore brzorastuće topole i kore ostalih vrsta listopadnih stabala (DONATA Krutul, ANDRZEJ ANTCZAK, ANDRZEJ RADOMSKI, ROMAN WÓJCIK, MICHAEL DROŻDŻEK, Janusz ZAWADZKI)
Gastrointestinalne nematode i kokcidije u srne u godinama koje se razlikuju po ljetnim vrućinama (ROBERT KAMIENIARZ, MICHAŁ SZYMAŃSKI, JAN WŁODAREK)
Plod borovnice (Vaccinium myrtillus L.) kao farmakopejski izvor antocijana (MACIEJ BILEK, TOMASZ DUDEK, ZBIGNIEW CZERNIAKOWSKI, PAWEŁ STANISZEWSKI)
SYLWAN 164 (8) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Ekonomske i upravljačke prognoze u planiranju gospodarenja šumama (EMILIA-WYSOCKA FIJOREK)
Metodičke osnove za analizu prihoda od izvora koji nisu prodaja drveta od strane Državnog šumskog gospodarstva Državne šume (DANUTA LOTZ, Janusz Kocel)
Logistika opskrbe drvom običnog bora (MAREK WIERUSZEWSKI, ADRIAN TROCIŃSKI, JAKUB KAWALERCZYK, KATARZYNA MYDLARZ)
Utjecaj privlačenja forvarderom Ponsse Gazelle na kompaktnost tla (DARIUSZOVA PPSZENNY)
Vožnja šumskim i javnim cestama pri isporukama iz velikih šuma bijeloga bora do pilane (ŁUKASZ TYMENDORF, GRZEGORZ TRZCIŃSKI)
Sezonska i dnevna aktivnost uporabe mamaca kod različitih životinjskih vrsta u kontekstu širenja ASF u šumskom okolišu (PAWEŁ NASIADKA)
Učinak divlje svinje ( Sus scrofa ) na ukorjenjivanje i sjeme u šumama hrasta, lipe i graba u šumi Bialowieza (IZABELA SONDEJ)
Promjene u sastavu vrsta i strukturi šumskih sastojina u Nacionalnom parku Roztocze u razdoblju 2007.-2017. (JAN ŁUKASZEWICZ, GREGORY ZAJĄCZKOWSKI, WOJCIECH GIL, ANDRZEJ Tittenbrun, BOGUSŁAW Radliński)
Opći geografski podaci kao izvor informacija o korištenju šuma u varšavskoj aglomeraciji (MARIUSZ CIESIELSKI, KRZYSZTOF STEREŃCZAK)
SYLWAN 164 (7) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Utjecaj tipa šumskog staništa na troškove pošumljavanja (KRZYSZTOF ADAMOWICZ)
Šumska politika i budućnost šuma i šumarstva (Piotr Paschalis-JAKUBOWICZ)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Trajanje faza isporuke od šume običnog bora do pilane (ŁUKASZ TYMENDORF, GREGORY Trzciński)
Utjecaj karakteristika populacije i staništa na točnost i preciznost rezultata zračnih inventarizacija životinja (JULIA WITCZUK, STANISŁAW PAGACZ)
Prijedlog metode inventarizacije imele velikih razmjera (WOJCIECH KĘDZIORA, ALEKSANDRA BOBIŃSKA, ROMAN WÓJCIK)
Prijetnje hrastovim sastojinama uzrokovane Cryphonectria parasitica (PATRYCJA BIENIEK, TOMASZ OSZAKO, WOJCIECH PUSZ)
Evidencija promjena u okolišu od Pinus sylvestris i Pinus banksiana (SŁAWOMIR WILCZYŃSKI)
Vlažnost zraka na prostoru čiste sječe i na čistini (LONGINA CHOJNACKA-OŻGA, WOJCIECH OŻGA, TADEUSZ ANDRZEJCZYK)
Crni djetlić kao indikatorska vrsta za višenamjensko trajno održivo gospodarenje šumama (GRZEGORZ ZAWADZKI)
SYLWAN 164 (6) – 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Struktura i dinamika raznodobnih sastojina u kojima dominira obični bor, u strogim rezervatima Kaliszki i Sieraków u Nacionalnom parku Kampinos. Dio 2. Odumiranje i odabiranje stabala i njihovi učinci na distribuciju promjera stabla (BOGDAN Brzeziecki, Jacek ZAJĄCZKOWSKI ADAM Olszewski LESZEK Bolibok, WILLY Andrzejczyk Kamil BIELAK, WŁODZIMIERZ BURACZYK, Stanislaw DROZDOWSKI, LESZEK GAWRON, SZYMON JASTRZĘBOWSKI, HENRYK SZELIGOWSKI, HENRYK ŻYBURA)
Model sastava vrsta drveća za šume u Sudetima s obzirom na klimatske promjene (ELŻBIETA DMYTERKO, ARKADIUSZ BRUCHWALD, MARCIN MIONSKOWSKI, BOGDAN BRZEZIECKI)
Kvalitativna i vrijednosna analiza hrastovog drveta u prodaji vrijednog drveta u RDSF Katowice (RADOSŁAW MIRSKI, ZBIGNIEW MALINOWSKI, MAREK WIERUSZEWSKI)
Zona srži drva i postupak njegovog formiranja (ANNA BIENIASZ, MIRELA TULIK)
Struktura i sezonska dinamika zajednica balegara (Coleoptera: Scarabaeoidea) u ranim razvojnim stadijima sastojina običnog bora u šumi Człuchów (SZ Poljska) (ADAM BYK, ARTUR RUTKIEWICZ)
Endofitske bakterije šumskog drveća - stanje tehnike i moguće primjene (MARTA SIEBYŁA, IWONA SZYP-BOROWSKA)
Uloga mrtvog drveta u regeneraciji šumskog sastojina jasena i johe (Fraxino-Alnetum ) koloniziranim dabrovima (RADOSŁAW Gawryś, CAROLINA A. GABRYSIAK)
Očekivanja poljskog društva povezana s rekreacijom i turističkim aktivnostima u šumskom okruženju (ANDRZEJ SOROKA, JULIA WOJCIECHOWSKA-SOLIS)
Šuma u perspektivi velikog grada: percepcija i filozofski kontekst (PIOTR MAJDAK, JAKUB MOSZ)
 
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često s djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.