DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2021 str. 51     <-- 51 -->        PDF

drvoprerađivačima kao kupcima, što se u velikoj mjeri rješava putem tržišnog mehanizma (Ranković, Keča, 2007).
Sukob ekonomskih i ekoloških interesa (Tablica 1, ): kada kratkoročni ekonomski interes (npr. dobit od intenzivne sječe drva) dođe u dodir s dugoročnim ekološkim interesom očuvanja prirodnosti i vitalnosti šuma za buduće generacije: To je prepoznatljivo kroz diskusije o klimatskim promjenama (Thom et al., 2017), sadržaju/definiranju održivog gospodarenja šumama i biološke raznolikosti (Seidl et al., 2017) ili posljedicama emisije različitih plinova na vitalnost šuma (Scott et al., 2018).
Sukob ekonomskih i društvenih interesa (Tablica 1, Ž): kada ekonomski interesi (npr. profitno orijentiran vlasnik ili poduzeće) dođu u dodir s društvenim interesima rekreacije, odmora, krajolika, zaštite vode, itd. Dok zadovoljavanje ovih društvenih interesa uglavnom ne donosi prihod, već restriktivno utječe na proizvodnju tržišnih dobara (Keča et al., 2013).
Sukob ekoloških interesa (Tablica 1, ): ne dovodi se u pitanje cilj očuvanja šumskih ekosusava (uz minimalno ili potpuno odsudstvo ljudske intervencije), već način (Amacher et al., 2014): da li šume treba potpuno prepustiti samima sebi, intervenirati samo u sprječavanju šteta ili prilagoditi načine gospodarenja ovom posebnom režimu.
Sukob ekoloških i društvenih interesa (Tablica 1, ): prisutan je svugdje gdje ekološki aspekti „trpe“ uslijed ljudskog faktora, a teško je ustanoviti prioritet, npr. u planinskom području koje je bogato mladom šumskom vegetacijom, zimi atraktivnom za skijanje i snowmobil (nenamjerno uništavanjem mladica od strane skijaša i vozača), a zbog strmih nagiba podložno lavinama, bujicama i odronima.
Sukob društvenih interesa (Tablica 1, ): uglavnom slijed međusobnog neslaganja više društvenih grupa koje prioritet daju različitim načinima korištenja šume za odmor i rekreaciju (planinari, biciklisti, grupe koje koriste šumske puteve za jahanje ili grupe koje se zalažu za očuvanje prirode kroz potpunu zabranu korištenja ne mogu postići dogovor).
Sukob ekonomskih, ekoloških i društvenih interesa (Tablica 1, ): prostor je pogodan višenamjenskom korištenju, a predmet je različitih vrsta i razina planiranja, od općih prostornih planova, preko planova gospodarenja šumama, planova zaštite određenih prirodnih područja, planova razvoja turističkih regija, pa do planova jedne mjesne zajednice. Tada postoji potencijal za nastanak ekonomskih, ekoloških i društvenih sukoba.
MATERIJAL I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS
2.1. Empirijski primjer – 2.1 Empirical example
Koviljsko-Petrovaradinski Rit (5.895 ha) se nalazi u Vojvodini, u jugoistočnom dijelu Bačke (Slika 1) i prostire se većim dijelom duž lijeve, a manjim dijelom uz desnu obalu rijeke. Rit predstavlja integralnu cjelinu šumskih, vlažnih (barsko-močvarnih) i poplavnih staništa pod neposrednim utjecajem kolebanja razine vode rijeke Dunav. On spada u zaštićena dobra, a temeljne vrijednosti ovog specijalnog rezervata prirode su očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova (ade, rukavci, bare, močvare), očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica karakterističnih za ritove – šume, livade, trstici i ševari, kao i raznovrsnost i bogatstvo faune (206 vrsta ptica i 24 vrste riba) koje uključuje prisutnost rijetkih i prorijeđenih vrsta. 1989. godine Rit je proglašen kao međunarodno važno područje za ptice, 2005. godine kao područje značajno za floru, 2004. godine uvršten je na popis zaštićenih područja značajnih za sliv rijeke Dunav, a od 2012. godine nalazi se na Ramasar popisu važnih vlažnih područja (Panjković et al., 2016; Puzović et al., 2015). Ritom kao zaštićenim područjem koje se nalazi u neposrednoj blizini autoceste Novi Sad-Beograd, a od navedenih gradova udaljen je 20, odnosno 60 kilometara upravlja Javno Poduzeće (JP) Vojvodinašume,