DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2021 str. 57     <-- 57 -->        PDF

nedostatka trenutne, stvarne osobne koristi od toga (interni izvještaji, planska dokumentacija, i-2, i-3, i-7, i-8, i-10, i-11) interes za korištenjem šume za zaštitu prirode od strane građana ocijenjen je kao postojeći (•, Slika 2). Stočari čitavu površinu lokaliteta „Krčedinska ada“ (koja se prostire na istočnom dijelu Rita sa svih strana omeđena rukavcima rijeke Dunav) smatraju svojim vlasništvom (i-2, i-9, i-10; np-s1), bez obzira na stvarne granice posjeda (koje su zapravo manje enklave u unutrašnjosti ade) i iz tih razloga neograničeno puštaju stoku (+, Slika 2). Korisnici koji prostor koriste u rekreativne svrhe (npr. rekreativni trkači) posjećuju Rit organizirano od strane svojih klubova u većim ili manjim grupama i pri tome borave u njemu najčešće u trajanju od jednog dana (i-2, i-3, i-7, i-8, Izvještaji ARK „Fruška gora“), najčešće koristeći nasipe i šumske staze (interni izvještaji Atletsko-rekreativnog kluba „Fruška gora“ i Planinarskog saveza Vojvodine; i-7, i-8, i-10).
3.3. Interesna polja, zone sukoba – 3.3. Interest fields, conflicting zones
Na temelju prethodne analize (3.2) i grafičke sinteze (Slika 2), izdvojila su se dva interesna polja (IP), koja objedinjuju ponajprije grupe korisnika kod kojih je procijenjen vrlo jak interes (+++), a dijelom se mogu „naslanjati“ tj. uključivati i jak interes (++):
IP1: vezano je za iskorištavanje šuma i obuhvaća vrlo jak interes (+++) posebno za proizvodnju drva, koji dijele vlasnici šuma (Vojvodinašume, crkva) i zaposleni u šumarstvu (Slika 2), a djelomično obuhvaća i jak interes (++) građana i Ostalih (prvenstveno Pokrajinski sektretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo) (Slika 2 – isprekidana linija). IP1 također djelomično obuhvaća i jak interes za korištenjem šume na najprofitabilniji način (++, privatno, državno vlasništvo, zaposleni) (Slika 2, isprekidana linija) s obzirom da su proizvodnja drva i njen pozitivan financijski učinak u danim društveno-političkim i ekonomskim okvirima usko povezani. Poduzeća i institucije iz područja prerade drva su isto dio ovoga polja (Slika 2) jer je i njima u interesu da se šume koriste u svrhu proizvodnje drvnih sortimenata, iako se na tržištu nalaze na suprotnoj strani od ponuditelja.
IP2: ono isključuje korištenje (tehničkog) drva, ali objedinjuje vrlo jake (+++) interese institucija iz područja zaštite prirode i Vojvodinašume (država) te jake interese (++) Ostalih za korištenjem šume u svrhe zaštite prirode – biljnog i životinjskog svijeta (Nacionalni park, Pokrajinski sekretarijat). Tu spadaju i vrlo jaki (+++) interesi građana, a u širem smislu i jaki interesi (++) Ostalih institucija (Nacionalni park, Vode Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat) za korištenjem šume za rekreaciju, odmor i krajolik (Slika 2, isprekidano). IP2 također djelomično može uključivati i jak interes (++) Voda Vojvodine za očuvanjem vodnih karakteristika prostora (Slika 2, isprekidana linija).
Budući da svi korisnici prostora svoje interese ostvaruju na istom prostoru tj. šumama Rita, interesna polja se mogu naći u sukobu, što je na Slici 2 predstavljeno Zonama Sukoba (ZS): (i) Između prva dva interesna polja (IP1 i IP2) pretpostavljen je sukob u okviru Zone Sukoba ZS1 (Slika 2). Naime, prvo interesno polje (IP1) ponajprije se temelji na korištenju prirodnih bogatstava tj. šume se koriste za dobivanje drvne mase, dok se drugo interesno polje (IP2) zasniva na očuvanju tih istih prirodnih bogatstava kroz zaštitu ekosustava i korištenje prostora za odmor i rekreaciju (s minimalnim utjecajem na ekosustave). U praksi djelovanje korisnika šuma unutar prvog interesnog polja (IP1) često stavlja korisnike šuma unutar drugog interesnog polja u inferioran položaj, i suprotno. Na primjer, sječa šuma može znatno narušavati rekreativno-turističke aktivnosti i krajobraz, a s druge strane zabrana sječe limitira ostvarivanje financijske dobiti iz koje se realiziraju mjere poput postavljanja i održavanja infrastrukture              potrebne za turizam, rekreaciju i krajolik (npr. edukativna staza ili toranj za uživanje u krajoliku i promatranje životinjskog svijeta); (ii) Između prvog (IP1) i drugog interesnog polja (IP2) također je pretpostavljen sukob u okviru Zone Sukoba ZS2 (Slika 2) s tom razlikom da je ovdje u pitanju država/pokrajina koja je u internom sukobu interesa. U pitanju je zaštićeni prostor od kojega se s jedne strane očekuje ispunjenje programskih ciljeva za očuvanjem prirode, biljnog i životinjskog svijeta, kao i jedinstvenih stanišnih prilika te da se istovremeno ispuni cilj opskrbe stanovništva drvom (i na taj način prihodima na tržištu financira realizaciju svih ciljeva i mjera gospodarenja).
RASPRAVA
DISCUSSION
Na shematskom prikazu (Slika 2) izdvojila su se dva interesna polja IP1 i IP2, koja se formiraju s jedne strane korištenjem šumskih resursa, a s druge strane realizacijom zaštite prirode, odmora i rekreacije na prostoru istraživanja. Spomenuta polja vezana su za grupe korisnika iz kategorija šumarstva i drvne industrije (korištenje) kao i kategorija u koje spadaju institucije zaštite prirode i građani. Prema Tablici 1 (2.2) sukobi interesa spomenutih kategorija korisnika mogu se pojedinačno klasificirati kao sukob (kratkoročnih) ekonomskih interesa s (dugoročnim) ekološkim (kategorija •, Tablica 1) i sukob ekonomskih s društvenim interesima (kategorija •, Tablica 1). Dok je ekonomski interes vezan za proizvodnju najkvalitetnije drvne mase i profitabilno korištenje šuma (Alexandrov, Iliev, 2019), ekološki nastoji očuvati prirodu i autentičnost prostora za sadašnje i buduće generacije, dok je društveni orijentiran na korištenje prostora za odmor i rekreaciju, kao i u drugim sličnim rezervatima (Zorić et al., 2019). Promatrajući literaturne izvore može se vidjeti da su i drugi autori dolazili do sličnih rezultata. Tako u Irskoj istraživači Bonsu et al. (2019) u studiji slučaja u kojoj je jedan dio površine također pod državnim