DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2021 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. Uvod
Introduction
Glavni dio troškova u šumarstvu, ostvaruje se pridobivanjem drva pri šumsko uzgojnim zahvatima njege i obnove te sanacije sastojina, dok se prodajom drva ostvaruje najveći dio prihoda, podmiruju troškovi te ostvaruje dobit (Posavec 2006). Pridobivanje drva je proces proizvodnje drvnih sortimenata, odnosno slijed međusobno povezanih i ovisnih radnji i postupaka pri proizvodnji drva, a koji čine sječa i izradba te transport drva (Poršinsky 2005).
Globalno gledajući, radove pridobivanja drva sve više preuzimaju privatni izvoditelji koji su postali neizostavna poveznica između šumovlasnika i/ili šumoposjednika s jedne i drvne industrije s druge strane (Drolet i Lebel 2010, Häggström i dr. 2013, Šporčić i dr. 2018, Triplat i Krajnc 2020). Stvaranje jednakih uvjeta natjecanja među izvoditeljima šumskih radova predstavlja izazov za cijeli šumarski sektor, a pošteni uvjeti natjecanja jedini su način da se osigura ekonomična proizvodnja i razvoj poduzetničkog sektora, što znači da se jednaka pravila (zakonodavstvo, certifikacija i dr.) primjenjuju na sve dionike na jednak način (Šporčić i dr. 2018, Triplat i Krajnc 2021). Da bi navedeno bilo izvedivo, neophodno je osigurati i optimalnu cijenu usluga izvođenja radova, odnosno nepristrani model izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva jednoga ili više odjela/odsjeka, koja bi predstavljala procjenjenu vrijednost javne nabave u natječajnim postupcima, odnosno takvu cijenu koja će približno odgovarati stvarnim troškovima s obzirom na: 1) pokazatelje doznačenoga drva (broj stabala po ha, srednji obujam stabla, sječna gustoća i dr.), 2) prisutne terenske čimbenike (nagib terena, površinske prepreke, nosivost podloge) te 3) otvorenost šuma (srednja udaljenost privlačenja drva). U literaturi troškove pridobivanja drva obrađuju Abbas i dr. (2019), Lemm i dr. (2020), Naderializadeh i dr. (2020), Triplat i Krajnc (2020), Abbas i dr. (2021), Sessions i dr. (2021) te drugi autori.
Pridobivanje drva u Bosni i Hercegovini predstavlja glavno područje mehaniziranosti radova u šumarstvu te stoga u ukupnim troškovima šumskih gospodarstava u BiH, troškovi pridobivanja drva sudjeluju sa izuzetno velikim udjelom, što je i glavni motiv za njihovom racionalizacijom.
Izvoditelji radova pridobivanja drva u Bosni i Hercegovini su obično mala poduzeća sa zastarjelom opremom, mehanizacijom i metodama rada (FAO 2015). U Federaciji BiH, cijena rada privatnih poduzeća za pridobivanje drva (KM/m3) je u prosjeku 27 % niža od cijene rada šumskih gospodarstava (Master Plan FBiH 2019). Iz navedenoga se može zaključiti kako su privatni izvoditelji šumarskih radova znatno učinkovitiji od šumskih gospodarstava, odnosno generiraju manje troškove prilikom izvođenja sječe i izradbe te privlačenja drva. Naravno, pri donošenju općenitih zaključaka treba biti posebno oprezan i obuhvatiti sve aspekte poslovanja kao što su poštivanje zakonske regulative, odnosno izvođenje radova na siguran, djelotvoran i okolišno prihvatljiv način.
Šumsko gospodarsko društvo »Hercegbosanske šume« d.o.o. Kupres gospodari državnim šumama na području Hercegbosanske županije ili Kantona 10 na površini od oko 282.000 ha i godišnje proizvede oko 450.000 m3 neto drva (oko 70 % četinjača te 30 % listača) u brdsko – gorskim uvjetima rada (Plan poslovanja 2021). Sustav pridobivanja drva koji se najčešće koristi na ovom području zasniva se na sječi i sortimentnoj metodi izradbe drva motornom pilom lančanicom te sakupljanju i privlačenju drva skiderom s vitlom, dok je primjena izvoženja drva forvarderom manje zastupljena (Marčeta i dr. 2020). Sve radove pridobivanja drva u cijelosti izvode privatni izvoditelji šumskih radova koji do ugovora dolaze putem javnih nadmetanja.
Izračun troškova pridobivanja drva, odnosno određivanje planskih cijena Šumsko gospodarsko društvo »Hercegbosanske šume« d.o.o. Kupres zasniva na ostvarenim (ugovorenim) cijenama izvođenja radova. Drugim riječima, ostvarene cijene izvođenja radova postignute na javnim natječajima (tržišne/ugovorene cijene) prethodne godine su temelj za određivanje srednje planske cijene za iduću godinu i temelj su za izračun planskih cijena pridobivanja drva za svaki odjel u kojemu je planirana sječa. Planske cijene radova u pojedinim odjelima ili grupama odjela proizlaze iz utvrđene srednje planske cijene za poslovnu godinu šumskog gospodarstva, a koju određuje uprava trgovačkoga društva.
Ovakav model određivanja planskih cijena odgovara modelu ciljnih troškova (eng. Target costing), čija je pretpostav­ka dobro poznavanje tržišta i postojeće strukture troškova te uspostava ravnoteže između kvalitete i funkcionalnosti u kombinaciji s razinom cijena koju tržište prihvaća (Delić i Bećirović 2017). Nadalje, model podrazumijeva i pravilno planiranje sjekoreda, odnosno da svake godine budu podjednako zastupljeni zahtijevniji i manje zahtijevniji odjeli obzirom na strukturu doznačenoga drva, terenske čimbenike izvođenja radova te otvorenost šuma.
Ciljevi ovog rada su: 1) prikazati metodu (matematički izraz) izračuna planskih cijena pridobivanja drva koje su predmet javnih nadmetanja, 2) analizirati planske i ugovorene/ostvarene cijene usluga pridobivanja drva za grupe odjela/odjeka na javnim natječajima tijekom 2019. i 2020. godine radi utvrđivanja statistički značajnih razlika, ali i mogućnosti predikcije ugovorenih cijena o planskoj cijeni pridobivanja drva te 3) utvrditi ovisnosti razlike ugovorene i planske cijene pridobivanja drva o statistički značajnim utjecajnim čimbenicima pridobivanja drva. Isto tako, predložit će se moguće smjernice u daljnjem razvoju i poboljšanju matematičkog izraza, čime bi se unaprijedio izračun planskih cijena usluga pridobivanja drva u Šumskom gospodarskom društvu »Hercegbosanske šume« d.o.o. Kupres.