DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2021 str. 16     <-- 16 -->        PDF

valjalo bi u budućnosti pratiti s ciljem utvrđivanja uzroka, koji mogu biti međusobna konkurencija između izvoditelja usluga pridobivanja drva za LOT-ove s većim srednjim obujmom doznačenoga stabla ili precjenjivanje obujma srednjeg doznačenog stabla u prikazanome modelu izračuna planske cijene pridobivanja drva.
4. Diskusija
Discussion
Prednost predstavljenog modela izračuna planskih cijena usluga pridobivanja drva, svakako je racionalizacija troškova Šumsko gospodarskog društva »Hercegbosanske šume« d.o.o. Kupres, ali i što veća nepristranost te izbjegavanje mogućih subjektivnosti pri operativnome planiranju vezanom za izračun planskih cijena usluga pridobivanja drva na razini šumskog radilišta (odjela/odsjeka), a koja se temelji na pokazateljima terena i otvorenosti šuma, kao i pokazateljima doznačenoga drva.
Unapređenjem načina određivanja, a samim time i točnosti ulaznih parametara na kojima se zasniva model izračuna planskih cijena usluga pridobivanja drva, svakako bi unaprijedio i sam model. Nevedeno se odnosi ponajprije na snažnije korištenja GIS-a pri operativnome planiranju pridobivanja drva, i to na način izračuna srednje udaljenosti privlačenja drva i nagiba terena te kvantifikaciju u modelu dva procjenjena utjecajna čimbenika djelotvornosti pridobivanja drva (stjenovitost terena i privlačenje drva uz nagib terena), čime bi se izbjegla subjektivnost, odnosno ovi pakazatelji više ne bi bili opisne, već numeričke varijable.
Srednja udaljenost privlačenja drva odjela/odsjeka u prikazanome modelu izračuna planske cijene pridobivanja drva, predstavlja srednju geometrijsku (euklidsku) udaljenost, koja je korigirana faktorom privlačenja drva određenoga reljefnoga područja šuma. Za ovakav način utvrđivanja srednje udaljenosti privlačenja drva, Đuka i dr. (2017A) kritički se osvrću da je pregrub za planiranje pridobivanja drva pri operativnoj razini planiranja, pogotovo u krškim uvjetima gdje se drvo privlači po građenoj mreži traktorskih putova skiderom s vitlom. Stoga, na primjeru GJ Kupjački vrh kojim gospodari Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, razvijaju i testiraju GIS – model (model builder) za izračun srednje udaljenosti privlačenja drva na osnovi: 1) unutarnje gospodarske podjele šuma, 2) digitalnoga registra šumskih cesta, 3) digitalnoga registra sekundarnih šumskih prometnica te 4) digitalnog modela reljefa (DMR). Korištenjem DMR-a, zadovoljavajuće rezolucije (npr. EU-DEM ima slobodan pristup podacima bez naknade), nagib terena pojedinih odjela/odsjeka bilo bi lakše i točnije utvrditi kroz analizu u GIS aplikacijama (Đuka i dr. 2015A), u odnosu na trenutno očitanje u GIS-u.
Privlačenje drva uz nagib terena, isto je tako moguće kvantificirati analizom prostornih podataka. Đuka i dr. (2015A) prikazuju GIS – model (model bilder) smjera privlačenja drva odjela/odsjeka na osnovi: 1) unutarnje gospodarske podjele šuma, 2) digitalnoga registra šumskih cesta te 3) DMR-a, s ciljem iskazivanja te vizualizacije smjera privlačenja drva (privlačenje drva niz i uz nagib te po ravnome terenu).
U pedološkim kartama, stjenovitost terena prikazana je kao poseban sloj. Vektoriziranjem stjenovitosti terena ili snimanjem na terenu GPS prijamnikom tijekom doznake stabala, uz naknadnu analizu u GIS aplikacijama vrlo je lako izračunati površinu i/ili udjel stjenovitosti terena odjela/odsjeka (Đuka i dr. 2015B, Đuka i dr. 2017B), čime ovaj utjecajni čimbenik pridobivanja drva prestaje biti subjektivno određen ulazni parametar modela izračuna planske cijene priodobivanja drva.
U suradnji sa stručnjacima za modeliranje, prikazani model izračuna planske cijene pridobivanja drva, moguće je dodatno usavršiti na što ukazuje jaka koreliranost sječne gustoće (koja nije ulazni parametar u model) sa planskom, ali i ugovorenom cijenom pridobivanja drva. Svakako trebalo bi i ispitati trošak privlačenja drva od 1 KM / 100 m, koji je u model izračuna planske cijene uključen na osnovi iskustvenih vrijednosti, kao i redefiniranje utjecaja obujma srednjeg doznačenoga stabla na što ukazuje razlika ugovorene i planske cijene pridobivanja drva.
Posebno treba istaknuti, da vrijednost boda planske cijene pridobivanja drva uprava šumskog gospodarstva treba odrediti prije usvajanja Plana poslovanja za iduću fiskalnu godinu, odnosno donijeti srednju plansku cijenu pridobivanja drva šumskog gospodarstva, kako bi se tijekom operativnoga planiranja prikazanom metodom mogla izračunati planska cijena usluge pridobivanja drva pojedinog ili grupe odjela/odsjeka (LOT-a) te na vrijeme provesti postupak javnog nadmetanja.
5. Umjesto zaključka
Instead of conclusion
S obzirom da se Šumsko gospodarsko društvo »Hercegbosan­ske šume« d.o.o. Kupres u potpunosti oslanja na privatne poduzetnike, uočila se je potreba za razvojem nepristranoga modela izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva odjela/odsjeka, koja u postupcima javnih nadmetanja predstavlja procjenjenu vrijednost javne nabave.
Model izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva odjela/odsjeka, zasnovan je na srednjoj planskoj cijeni pridobivanja drva na razini šumskog gospodarstva te parametrima šumskog radilišta (odjela/odsjeka) koji obuhvaćaju: pokazatelje strukture doznačenoga drva (broj stabala po ha, srednji obujam stabla) i otvorenosti šuma (srednja udaljenost privlačenja drva) te prisutne terenske čimbenike (nagib i stjenovitost terena, privlačenje drva uz nagib terena).