DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2022 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Statistička analiza – Statistical analysis
Utjecaj tretmana na prosječni početak i trajanje razvoja lišća, broj i površinu lišća, debljiski i visinski rast stabljike, produkciju suhe tvari (lišća, stabljike, krupnog i sitnog korijenja) te na rast korijenja bukovih sadnica ispitan je pomoću jednosmjerne ANOVA-e. LSD post-hoc test proveden je s ciljem utvrđivanja signifikantnih razlika između tretmana. Navedene analize provedene su programskim paketom Statistica 7.1. (StatSoft, Inc. 2006).
REZULTATI
RESULTS
Stanje ishrane sadnica – Mineral nutrition of saplings
Prema Bergmann (1993) na optimalnu ishranjenost obične bukve s mineralnim hranivima ukazuju granične vrijednosti koncentracije N (1,90 – 2,50 %), P (0,15 – 0,30 %), Mg (0,15 – 0,30 %), K (1,0 – 1,50 %), Ca (0,30 – 1,50 %), Zn (15 – 50 ppm), Mn (35 – 100 ppm) i Cu (5 – 12 ppm) u suhoj tvari lišća. Granične vrijednosti optimalne ishranjenosti obične bukve s Fe iznose 50 – 178 ppm (Van den Burg 1990). Na temelju usporedbe izmjerene koncentracije mineralnih hraniva u suhoj tvari lišća (Tablica 1) s gore navedenim graničnim vrijednostima evidentno je da je u KO tretmanu koncentracija svih hraniva bila u granicama optimalne ishranjenosti. S druge strane, najniža koncentracija N zabilježena je u -N tretmanu, P u -P tretmanu, Mg u -Mg tretmanu i Fe u -Fe tretmanu (Tablica 1). Utjecaj prethodno spomenutih tretmana očekivano se odrazio na mineralnu ishranu istraživanih sadnica, odnosno, rezultirao je suboptimalnom ishranjenošću istraživanih sadnica sa N, P, Mg i Fe. Ishranjenost istraživanih sadnica sa ostalim hranivima (K, Ca, Zn, Mn i Cu) u svim tretmanima bila je optimalna.
Razvoj lišća – Leaf development
Ako početak i trajanje razvoja lišća kod sadnica koje su bile optimalno ishranjene s mineralnim hranivima (KO tretman) uzmemo kao referentnu vrijednost, tada je evidentno da 2020. godine suboptimalna ishranjenost bukovih sadnica sa N, P, Mg ili Fe nije imala signifikantan utjecaj na početak i trajanje razvoja njihova lišća. Međutim, u 2021. godini to nije bio slučaj. Tada je suboptimalna ishranjenost s P signifikantno odgodila početka razvoja lišća, a suboptimalna ishranjenost s N i Mg signifikantno usporila razvoj lišća (Tablica 2).
Broj i površina lišća – Number of leaves and leaf area
Ako broj lišća, te njegovu prosječnu i ukupnu površinu kod sadnica koje su bile optimalno ishranjene s mineralnim hranivima (KO tretman) uzmemo kao referentne vrijednosti, tada je evidentno da 2019. godine suboptimalna ishranjenost bukovih sadnica sa N, P, Mg ili Fe nije imala signifikantan utjecaj na broj lišća te njegovu prosječnu i ukupnu površinu. U 2020. godini suboptimalna ishranjenost sadnica s N, P, Mg ili Fe i dalje nije imala signifikantan utjecaj na broj lišća i njegovu prosječnu površinu, ali je imala na ukupnu lisnu površinu. Tada je pod utjecajem suboptimalne ishranjenosti sadnica s N i Mg došlo do signifikantnog smanjenja ukupne površine njihova lišća. U 2021. godini suboptimalna ishranjenost sadnica sa N, P, Mg ili Fe signifikantno je umanjila broj i ukupnu površinu lišća, dok na prosječnu površinu lišća nije imala signifikantan utjecaj (Tablica 3).
Rast stabljike – Stem growth
Prema rezultatima ANOVA-e u rano proljeće 2019. godine promjer stabljike na vratu korijena (ANOVA: F = 1,046; p = 0,404) i visina (ANOVA: F = 0,617; p = 0,654) istraživanih sadnica bili su podjednaki u svim tretmanima. Međutim, u razdoblju 2019. – 2020. godine prirast stabljike na vratu korijena (ANOVA: F = 6,443; p = 0,001) i visinski prirast sadnica (ANOVA: F = 6,878; p < 0,001) pod utjecajem suboptimalne ishranjenosti s N, P, Mg ili Fe signifikantno je zaostao za prirastom sadnica optimalno ishranjenih s mineralnim hranivima iz KO tretmana. U konačnici, na