DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Uredništvo
Sveučiliše u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – nositelj obrazovanja u šumarskoj i drvnotehnološkoj struci
University of Zagreb, Faculty of forestry and wood technology – provider of education in forestry and wood technology
Riječ uredništva
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (FŠDT) je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Intenzivni razvoj visokoškolske šumarske nastave započet je 1898. godine kada počinje izvođenje visokoškolske nastave na Šumarskoj akademiji u okviru Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od tada pa do danas FŠDT je fakultet u stalnom usponu te sustavno razvija izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima, koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet svih sastavnica društvene zajednice.
FŠDT je predvodnik u kreiranju promjena u šumarskom i drvnotehnološkom području, s prepoznatljivim znanstvenicima i studentima visokih moralnih i etičkih kvaliteta spremnih na rad i unaprjeđenje društvene zajednice, a kao zalog stvaranju bolje i kvalitetnije budućnosti. Polazeći od nepobitne činjenice da su studenti smisao, odnosno bit postojanja svakoga fakulteta, nastavno osoblje FŠDT odlučno je u nastojanju da u potpunosti opravda povjerenje onih koji su prepoznali njegove studijske programe kao izvrsne, šumarsku struku kao struku koja odgovorno gospodari jednim od najvažnijih i površinom najvećih prirodnih resursa naše države, a drvnotehnološku struku kao struku iznimno važnu za gospodarstvo, BDP i izvoz. Njihovo zadovoljstvo studiranjem, motiviranost, ali i studentski standard, kao i kasnija stopa zapošljavanja na temelju stečenih znanja, vještina i kompetencija, važne su smjernice djelovanja FŠDT.
U posljedenje tri akademske godine upisne kvote na svim studijskim programima prijediplomskih sveučilišnih studija i prijediplomskoga stručnoga studija su popunjene. Rezultat je to brojnih aktivnosti dobro pripremljene i ostvarene promidžbe prijediplomskih studijskih programa Fakulteta u javnosti i u medijima, promidžbi Fakulteta u srednjim školama RH, te organizacijom i provedbom pripreme maturanata za polaganje ispita državne mature za učenike koji su zainteresirani za upis prijediplomskih studijskih programa na FŠDT.
Revidirani sadržaji svih prijediplomskih i diplomskih studija, poslijediplomskog specijalističkog studija Šumarstvo, poslijediplomskog specijalističkog studija Drvna tehnologija i poslijediplomskoga doktorskoga studija Šumarstvo i drvna tehnologija, usklađeni su s potrebama tržišta. Poslijediplomski specijalistički studiji su vrlo atraktivni u sustavu cjeloživotnog obrazovanja magistara inženjera šumarstva, magistara inženjera urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša te magistara inženjera drvne tehnologije. Akademska diploma mora ostati prestižni document, kao jamstvo kvalitete budućih djelatnika u javnim i privatnim tvrtkama te državnim institucijama.
Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Editorial
The Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT) of the University of Zagreb is an internationally recognized institution in the training of highly skilled personnel for the needs of forestry, wood processing and furniture manufacture. The intensive development of higher education began in 1898, when university-level education was organized at the Academy of Forestry within the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb. The FFWT has since been a faculty in constant growth that systematically develops excellence in education and research in forestry, wood technology and related fields, which is based on the establishment of a quality system and the transfer and application of knowledge for the benefit and prosperity of all components of the social community.
The FFWT is a forerunner in creating changes in the field of forestry and wood technology, where renowned scientists and students of high moral and ethical principles are dedicated to working and improving the social community as a pledge for a better future.
Starting from the undeniable fact that students are the reason and the essence of the existence of every faculty, the teaching staff of the FFWT is determined to fully justify the trust of those who perceive its study programs as excellent, who are aware that the forestry profession responsibly manages one of the most important and largest natural resources of our country, and who regard wood technology as a profession that is extremely important for the economy, GDP and export. Their satisfaction with study programs, their motivation and student standards, as well as the subsequent employment rate based on acquired knowledge, skills and competences, are important guidelines for the activities of the FFWT.
In the last three academic years, enrolment quotas in all study programs of undergraduate university studies and undergraduate specialist studies have been filled up. This is the result of numerous activities geared towards promoting undergraduate study programs of the Faculty in the public and in the media, promoting the Faculty in secondary schools of Croatia, and organizing and preparing high school graduates interested in enrolling in undergraduate study programs at the FFWT to take the state matriculation exam.
The revised contents of all undergraduate and graduate studies, the postgraduate specialist study of Forestry, the postgraduate specialist study of Wood Technology and the postgraduate doctoral study of Forestry and Wood Technology are devised to meet the needs of the market. Postgraduate specialist studies are highly attractive in the system of life-long learning of masters of forestry engineering, masters of engineering in urban forestry, nature and environment protection, and masters of engineering in wood technology. The academic diploma must remain a prestigious document and a guarantee of the quality of future employees in public and private companies and state institutions.
Editorial Board