DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kamenitim grebenima nije bilo akumulirane šumske prostirke ili je bila akumulirana u značajno manjim količinama.
Nije utvrđena statistički značajana razlika u udjelu OC i Nuk u šumskoj prostirci između istovrsnih podhorizonata s obzirom na položaj u reljefu, pa srednje vrijednosti (aritm. sred. ± std. dev.) po podhorizontima za OC iznose: u OL 49,09 ± 2,32 % (F 1,946, p = 0,213), u OF1 45,17 ± 2,52 % (F 0,136, p = 0,876), u OF2 38,01 ± 7,48 % (F 2,404, p = 0,160), a u OH 34,63 ± 5,47 % (F 0,214, p = 0,812). Udio Nuk u OL iznosi 1,49 ± 0,47 % (F 1,097, p = 0,385), u OF1 1,49 ± 0,22 % (F 0,943, p = 0,441), u OF2 1,53 ± 0,31 % (F 1,981, p = 0,208), a u OH 1,81 ± 0,31 % (F 1,513, p = 0,284).
Ukupna OC zaliha u dnu vrtača u rasponu je od 1,93 kg m–2 do 4,89 kg m–2. Manja OC zaliha utvrđena je u gornjim dijelovima vrtača u rasponu od 1,02 kg m–2 do 3,54 kg m–2, a još manja u dnu uvale u rasponu od 1,13 kg m–2 do 1,94 kg m–2. Ukupna Nuk zaliha u dnu vrtača kreće su u rasponu od 0,09 kg m–2 do 0,21 kg m–2. Manja Nuk zaliha utvrđena je u gornjim dijelovima vrtača u rasponu od 0,05 kg m–2 do 0,11 kg m–2, a još manja u dnu uvale u rasponu od 0,05 kg m–2 do 0,08 kg m–2. Deskriptivnom statistikom u tablici 1 prikazane su količine šumske prostirke, OC i Nuk zalihe po podhorizontima i ukupno.
Rubovi vrtača i grebeni imaju izraženiju stjenovitost, manju količinu šumske prostirke koja je prostorno neujednačeno akumulirana, te plitko tlo (kalkomelanosol). Tu dominiraju termofilne vrste drveća crni grab, hrast medunac, maklen i crni jasen, a stabla jele manjih su dimenzija te se pojavljuju sporadično ili izostaju. To je logično, jer su ovakvi položaji ljeti češće izloženi nepovoljnim sušnim uvjetima. Stabla jele uz rubove vrtača često su suha ili smanjene vitalnosti. Grebeni između vrtača na nekim su mjestima stjenoviti i kameniti bez vegetacije, prostirke i tla.
Dobiveni rezultati uspoređeni su s dostupnim rezultatima ranijih znanstvenih istraživanja (Bakšić 2002, Martinović 2003, Pernar i dr. 2008, Bakšić i dr. 2008, Glamočlija 2014, Bakšić i dr. 2020, Bakšić N 2022) za tri najzastupljenije jelove zajednice: zapadnodinarska bukovo-jelova šuma s mišjim uhom (Omphalodo-Fagetum /Tregubov 1957/ Marinček i dr. 1993) – oznaka O-F; šuma jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horvat /1938/ 1950) – oznaka B-A i panonska bukovo-jelova šuma s vlasuljom (Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić et Baričević 2007) oznaka F-A (Tablica 2).
Količina akumulirane šumske prostirke, te OC i Nuk zaliha u zajednici O-A sa Biokova slična je onoj zajednice B-A iz Gorskog kotara, međutim udjel pojedinih podhorizonata u ukupnoj količini prostirke između ove dvije zajednice je različit, a najizraženija je razlika u udjelu OH-podhorizonta. U O-A OH-podhorizont čini 33 % ukupne mase, dok u B-A OH-podhorizont čini čak 76 % ukupne mase. O-F iz prašume Čorkova uvala ima manje srednje vrijednosti količina, OC i Nuk zaliha u šumskoj prostirci od O-A