GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Marijan Šušnjar vol. 40
(2003)
s. 1
Some quality characteristics of fir trees (Abies alba Mill.) in the Educational-experimental forest site Zalesina, Management unit “Belevine”
Neke značajke kakvoće stabala obične jele (Abies alba Mill ) u Gospodarskoj jedinici “Belevine” Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zalesina
 
Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat vol. P 5
(2006)
s. 601
Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva
Dynamic loading of skidder wheels at timber skidding