1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

Posebno izdanje 3

   Godina: 1987    Str: 1 - 478
   Glavni urednik: Đuro Rauš

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Dušan Klepac   1
Neke znanstvene zasade kao misao vodilja u uređivanju šuma i planiranju
Some scientific principles as guideline in forest management and planning
 
Šime Meštrović   13
Uređivanje šuma u našem zakonodavstvu i praksi
Forest management in our legislature and practice
 
Lazar Tomanić   31
Savremeni zadaci šumarskog planiranja
Present tasks of forestry planning
 
Grujo Bozalo   49
Neki aktuelni problemi u vezi sa izgradnjom šumskoprivrednih područja kao jedinstvenih privrednih objekata u SR BiH
Some current problems in organizing forestries as economic units in Bosnia & Herzegovina
 
Uroš Golubović   55
Sječne zrelosti kao komponente uređivanja šuma, koje se u praksi ne poštuju
Feeling ripeness as a componenet of forest management which is not respected in practice
 
Đuro Rauš   71
Značenje šumarske fitocenoiogije u uređivanju šuma
Bedeutung der forstlichen Phytozönologie für die Waldgestaltung
 
Dražen Cestar   77
Primjena tipologije u uređivanju šuma
Application of typology in forest management
 
Zdenko Tomašegović   85
Primjena fotogrametrije i fotointerpretacije u planiranju
Photogrammetric and photointerpretations activities applied to forest planning
 
Radovan Križanec   95
Uređivanje privatnih šuma u SR Hrvatskoj
Einrichtung der Privatwälder in der Republik Kroatien
 
Živojin Milin   121
Naki problemi uređivanja šuma na koje postoji pravo svojine u SR Srbiji van teritorije SAP
Some difficulties of forest management in private ownership forests in Serbia with the exclusion of Autonomous Provinces
 
Gašpar Fabijanić   129
Uređivanje privatnih šuma u šumskom gospodarstvu »Karlovac«
Management of private forests in the »Karlovac« forestry enterprise
 
Šime Meštrović   137
Uređivanje šuma s posebnom namjenom
The special-purpose forest management
 
Franc Gašperšič   151
Kreativnost u uređivanju šuma
Creativity in forest management
 
Ankica Pranjić   161
Pouzdanost rezultata izmjere šuma
Reliability of the results of forest inventory
 
Marijan Kotar   177
Vrsta i kakvoća nekih važnijih informacija o staništima i sastojinama za potrebe uređivanja šuma
The kind and qualify of some important information on sites and stands required in forest management
 
Ninoslav Novak, Marian Falica, Josip Bokun   195
Priprema i izrada osnove gospodarenja pomoću elektroničkog računala(URSUM)
Development and computer building of forest management system (URSUM)
 
Dušan Jović, Staniša Banković, Duško Vitas   229
Dosadašnji rezultati rada na stvaranju i pripremi informacionog sistema u savremenom planiranju i gazdovanju šumama i šumskim područjima
To-date results in building and application of information systems in forestry
 
Karmelo Poštenjak, Marija Gradečki   237
Uređivanje priznatih sjemenskih sastojina u SR Hrvatskoj
Management of the recognized seed association in the Socialist Republic Croatia
 
Želimir Borzan   243
Oplemenjivanje četinjača
Improvement of conifers
 
Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš   255
Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba
Ökologische Vegetationseigenschaften und die Standhaftigkeit des spezziellen Reservats der Waldvegetation »Stupnički lug« bei Zagreb
 
Ivo Trinajstić   269
Karta prirodne potencijalne vegetacije Jugoslavije 1 : 1 000 000
Karte der potentielle natürliche Vegetation Jugoslawiens 1 : 1 000 000
 
Ivan Mikloš   277
O nekim jasenovim defolijatorima i posljedicama defolijacije
On some defoliators of Ash and the effects of defoliations
 
Josip Biškup, Branko Ranogajec, Anđelka Šajković, Vlado Terzin   287
Stupanj angažiranosti visokostručnih kadrova na stručnim poslovima u šumarstvu SR Hrvatske
The degree of involvement oi highly skilled personnel in spezialized employment in forestry in the SR of Croatia
 
Uroš Golubović   297
Odnosi šumarskoekonomskih zakonitosti i zakonitosti »prirodne šume«
Relations between forestry economic laws and the laws of »Natural Forests«
 
Branko Kraljić   307
Kritički osvrt na odvajanje renta, propisano u Zakonu o šumama SR Hrvatske
A critical review of the provisions of the Forestry Act of the SR of Croatia pertaining to the setting aside of extra income (rent)
 
Đuro Rauš   317
Povijest šuma i pašnjaka otoka Raba (od 1409. do 1939.)
History of forests and pastures on the island of Rab (1409 to 1939)
 
Zlatan Martinis, Željka Lovašen-Eberhardt, Marijan Tudja   347
Trihomografske i palinomorfološke karakteristike hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u odnosu na druge hrastove u Jugoslaviji
Trichomographic and palynomorphological characteristics of Common oak (Quercus robur L.) in relation to other Oaks in Yugoslavia
 
Božidar Petrić   357
Neke karakteristike kore i strukture drva domaćeg hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Some bark and wood structure characteristics of home grown European oak (Quercus robur L.)
 
Zdenko Pavlin   363
Sušenje hrastovine
Drying of Oak
 
Vladimir Sertić   375
Kemijska prerada hrasta lužnjaka
Chemical conversion of European oak
 
Vladimir Bruči, Franjo Penzar   383
Proizvodnja furnira od hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
The production of veneer out of Oak (Quercus robur L.)
 
Franjo Penzar   399
Proizvodnja od hrastovine i područja upotrebe
Oak-wood products and their use
 
Boris Ljuljka, Hrvoje Turkulin   415
Tradicionalna primjena hrastovine
Traditional application of Oak-wood
 
Stjepan Petrović   439
Drvni briketi i energija
Holzbrikette und Energie
 
Stjepan Bađun, Vladimir Herak   447
Bibliografija radova znanstvenoistraživačkog projekta Istraživanja i razvoj u drvnoj industriji za srednjoročno razdoblje 1981—1985. godine
Bibliography of articles of research project Investigation and development in woodworking industry for period 1981—1985
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić   477
Dodatak bibliografiji radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985
Appendix to the Bibliography of articles from the Institute for Forestry Research, Faculty of Forestry, Zagreb, over the period 1981—1985