1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

26

   Godina: 1990    Str: 1 - 563
   Glavni urednik: Đuro Rauš

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Branimir Prpić   1
90 godina visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj
90 Jahre Forstwissenschaftshochschulunterricht in Croatien
 
Đuro Rauš   13
Djelo i život akademika Milana Anića
 
Slavko Matić   33
Šume i šumarstvo Hrvatske — jučer, danas, sutra
Forests and forestry of Croatia — yesterday, today, tomorrow
 
Mladen Figurić   57
Promjene u koncepciji razvoja drvne industrije
Alterations of the development concept of wood industry
 
Boris Ljuljka   71
Obrazovanje visokoškolskih kadrova za preradu drva
Higher education of staff in wood processing
 
Hrvoje Labura   85
Zadaci i problematika srednjeg usmjerenog obrazovanja u šumarstvu SR Hrvatske
Tasks and issues of the secondary education in the forestry of Croatia
 
Vladimir Sertić   93
Znanstvenoistraživački rad u drvnoj industriji SR Hrvatske
Scientific research in wood and timber industry in Croatia
 
Joso Gračan   103
Problematika znanstvenoistraživačkog rada u šumarstvu SR Hrvatske
Forest research and scientific development in Croatia
 
Ivan Đuričić   137
Uloga gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima na razvoj šumarske nastave, znanosti i prakse u Hrvatskoj
 
Zdenko Tomašegović   163
Razvoj sveučilišne nastave fotogrametrije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
Entfaltung des Hochschulunterichtes der forstlichen Photogrammetrie an der Forstwissenschaftlichen Fakultät in Zagreb (Jugoslawien)
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol   173
Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića)
A proposal for protection of some forest areas in the surrounding of Krasna Polja in northern Velebit
 
Ivo Trinajstić   183
Šumska vegetacija otoka Brača
The forest-vegetation of the island Brač
 
Josip Karavla   207
Žuti koprivić (Celtis tournefortii Lam.) u dendroflori SR Hrvatske
Yellow hackbcrry (Celtis tournefortii Lam.) in the dendroflora of SR Croatia
 
Zvonimir Pelcer   215
Šumska vegetacija riječke flišne udoline
 
Joso Vukelić, Jurica Tomljanović   227
Prilog istraživanjima rasprostranjenosti i vegetacijske strukture nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa Link.) u sjevernom Velebitu
Beitrag zu den Untersuchungen ueber die Verbreitung und Vegetation der Struktur einiger Phytozoenosen der Fichte (Picea excelsa Link.) im noerdlichen Velebit
 
Uroš Golubović   243
Gospodarenje šumama u našim ekološkim uvjetima
Forest management under our ecological conditions
 
Josip Biškup   267
Položaj samoupravljanja u šumarstvu SR Hrvatske nakon donošenja novog zakona o šumama
The position of self-management in forestry following the con-veyence of the new forest law in the SR of Croatia
 
Branko Kraljić   277
»Trošak drvne sirovine« u djelatnosti iskorišćivanja šuma pri tzv. teritorijalnoj i tzv. funkcionalnoj organizaciji šumarstva
The »Costs of raw wood« in forest exploitation in the so-called territorial and functional organization of forestry
 
Jure Radić   291
Biljni svijet Biokova
The world of plants at Biokovo mountain
 
Kazimir Kauzlarić, Nevia Kružić   307
Prilog proučavanju uzroka i trendova propadanja šuma
Supplement to the research on the causes and trends in forest dieback
 
Jakob Martinović, Andrija Vranković, Nikola Pernar   319
Neke pedološke karakteristike fitoklimatskih područja Velebita
Some pedological characteristics of phytoclimatic areas on mt. Velebit
 
Mirko Vidaković, Ante Krstinić, Petar Đurasović, Davorin Kajba   331
Uspijevanje nekih vrsta i hibrida dvoigličavih borova na području arboretuma Trsteno
Thriving of some species and hybrids of two — needle pines in the arboretum Trsteno
 
Ivan Herpka, Jovan Marković, Nikola Živanov   341
Uzgoj topola i vrba u ekološkim uslovima Hrvatske
Poplar and willow growing under ecological conditions in Croatia
 
Tomislav Starčević   351
Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u uvjetima slabog i neredovitog uroda sjemenom
Natural regeneration of pedunculate oak stands at poor or irregular yield of seed
 
Josip Skenderović   361
Neke šumskouzgojne osobine obične breze {Betula pendula Roth) u panonskom gorju Hrvatske
Some silvicultural characteristics of common birch (Betula pendula Roth) within hills and mountains of pannonian region of Croatia
 
Milan Glavaš   379
Stanje objekata za proizvodnju višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. godini
Grounds for production of several year old plants in Croatia 1987 state
 
Ante Tomašević   393
Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje
Undermining as first stage of soil preparation for afforestation
 
Vice Ivančević   405
Krške šume naše republike
Karst forests of Croatia
 
Šime Meštrović   419
Šume u privrednom razvoju SR Hrvatske
Forests in the economical development of Croatia
 
Šime Meštrović, Robert Laginja   425
Gospodarenje šumama hrasta crnike (Orno Quercetum ilicis Br. - Bl.)
Management of evergreen oak forests
 
Ankica Pranjić, Nikola Lukić   433
Razvoj stabala crnog bora i hrasta medunca istarskog područja
Black pine and downy oak trees development in istrian district
 
Zvonimir Kalafadžić, Vlado Kušan   447
Ustanovljavanje stanja šuma na velikim površinama primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka
Assesmcnt of forest decline on big areas using colour infrared (CIR) aerial photographs
 
Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler   461
Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva
Forest influences utility and problem of their evaluation
 
Simeun Tomanić, Vencl Vondra, Ivan Martinić   471
Problemi razvoja informatike u šumarstvu SR Hrvatske
Developing problems of information system in the forestry of Croatia
 
Stevan Bojanin   483
Problem eksploatacije prorednih sastojina u SR Hrvatskoj
Harvesting and primary transportation in thinnings, in SR Croatia
 
Stanislav Sever   497
Strategija razvoja mehanizacije radova u šumarstvu
Strategy of forestry work mechanization development
 
Stanislav Sever, Dubravko Horvat   519
Sabijanje tla pri izvoženju i vuči drva teškim traktorima
Soil compaction at wood hauling and wood skidding with heavy-duty tractors
 
Davorin Prgin   547
Šume s posebnom namjenom na području dalmatinskog krša
Forests with special purpose on the area of dalmatian karst