1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

Posebno izdanje 5

   Godina: 2006    Str: 1 - 736
   Glavni urednik: Joso Vukelić

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Branimir Prpić   1
U povodu stogodišnjice rođenja akademika Milana Anića (1906-2006)
One hundredth anniversary of the birth of academician Milan Anić(1906-2006)
 
Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić   7
Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj
Current problems of Silver fir management (Abies alba Mill.) in the Republic of Croatia
 
Slavko Matić, Ivica Milković   29
Strukturna, proizvodna i prostorna obilježja minski sumnjivih šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj
Structural, productive and spatial properties of mine-suspicious forests and forestland in the Republic of Croatia
 
Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković   61
Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida
Structural relations and silvicultural activities in uneven-aged beech stands of the Dinaride mountains in Croatia
 
Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić   75
Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.)
A contribution to the knowledge of morphological-biological properties of fruits and seeds of the false indigo (Amorpha fruticosa L.)
 
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković   91
Odnos razvoja fenoformi hrasta lužnjaka i mikroklime šumskoga tla
The relationship between phenoform development of Pedunculate oak and forest soil microclimate
 
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Nikola Magdić   105
Dinamika razvoja i odumiranja stabala u prašumi Čorkova uvala Nacionalnoga parka Plitvička jezera
Dynamics of tree development and mortality in Čorkova uvala virgin forest in the Plitvice lakes National park
 
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Zlatko Balta   117
Procjena propadanja šuma hrasta lužnjaka na temelju indeksa odumiranja stabala
Estimating the decline of Pedunculate oak forests on the basis of tree mortality indeks
 
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Gordana Žnidarić   129
Utjecaj endomikoriznoga inokuluma na rast sadnica poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) i crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u rasadniku
The effect of endomycorrhizal inoculum on nursery-grown seedlings of Narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) and European alder (Alnus glutinosa Gaertn.)
 
Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović   139
Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita
Map of forest communities on northern Velebit
 
Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić   151
Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja
Acidothermophilic communities of Sessile oak in the forest vegetation of Požega hills
 
Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić   167
Sanacija opožarenih površina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) na području šumarije Dubrovnik
Recovery of the burnt Allepo pine (Pinus halepensis Mill.) areas in the Forest office Dubrovnik
 
Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić   179
Procjena ugroženosti mediteranskih suma od požara uporabom tehnologije GIS
Using GIS technology to assess fire risk in Mediterranean forests
 
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec   191
Uloga borovih kultura u zaustavljanji degradacije staništa na mediteranskom kršu
The pine culture role in stopping of site degradation on Mediterranean karst
 
Nikola Pernar, Darko Bakšić   201
Kontaminiranost tla u naftnom polju
Contaminated state of the soil in the oil field area
 
Nikola Pernar, Darko Bakšić, Joso Vukelić, Dario Baričević   213
Organska tvar tla šumskoga ekosustava Bilogore
Soil organic matter of Mt Bilogora forest ecosystem
 
Želimir Borzan, Dario Kremer, Edith Stabentheiner   225
Mikromorfološke značajke sjevernoameričkih vrsta jasena unesenih u Hrvatskoj
Micromorphological traits of north American ash species introduced in Croatia
 
Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić   235
Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj
Conservation of forest genetic resources in Croatia
 
Davorin Kajba, Saša Bogdan, Ida Katičić   251
Procjena genetskoga poboljšanja bujnosti rasta putem klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Estimation of genetic gain for vigorous growth by clonal seed orchards of Pedunculate oak (Quercus robur L.)
 
Saša Bogdan, Davorin Kajba, Ida Katičić   261
Produkcija biomase u klonskim testovima stablastih vrba na marginalnim staništima u Hrvatskoj
Biomass production in willow clonal tests on marginal sites in Croatia
 
Jozo Franjić, Andraž Čarni, Željko Škvorc, Urban Šilc   277
Vegetacija šumskih rubova u sjevernoj Hrvatskoj
Vegetation of forest fringes of the northern Croatia
 
Željko Škvorc, Jozo Franjić, Zlatko Liber   289
Unutarpopulacijska i medupopulacijska varijabilnost hrasta medunca (Quercus pubescens Willd., Fagaceae) u Hrvatskoj
Intra- and interpopulation variability of Quercus pubescensWilld., Fagaceae in Croatia
 
Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić   305
Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova
The variability of Wild service tree populations in the continental part of Croatia according to morphology of leaves and fruits
 
Marilena Idžojtić, Marko Zebec   315
Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) i širenje invazivnih drvenastih neofita u Hrvatskoj
Distribution of the Tree of Heaven ((Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) and spreading of invasive woody alien species in Croatia
 
Milan Glavaš, Andrija Vukadin   325
Rosellinia mycophila (Fr. : Fr.) Sacc. uzročnik opasne bolesti smrekovih sadnica
Rosellinia mycophila (Fr. : Fr.) Sacc. an important disease on sirnice saplings
 
Boris Hrašovec, Milan Pernek, Dinka Matošević   337
Rezultati jednogodišnjega motrenja populacija potkornjaka na širem području Risnjačkoga masiva sustavom feromonskih klopki
One year bark beetle monitoring results in the wider area of Mt Risnjak with the aid of pheromone traps
 
Danko Diminić, Maja Gršković, Antonija Mozer   355
Gljivične bolesti šumskoga drveća u kulturama četinjača sjevernojadranskoga područja Hrvatske
Fungual diseases of coniferous trees in plantations in north Adriatic area of Croatia
 
Danko Diminić, Željko Kauzlarić   365
Zaraženost stabala obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./Abromeit) u Gorskom kotaru
The occurence of Common mistletoe (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./Abromeit) on Silver fir (Abies alba Mill.) in Gorski kotar (Croatia)
 
Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter   377
Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju od 2002 do 2004 godine
Dynamics and structure of fat dormouse (Glis glis L.) population in Croatian forests in the period from 2002 to 2004
 
Josip Margaletić, Alemka Markotić, Marica Miletić-Medved, Lidija Cvetko, Nenad Turk, Toran Milas, Heikki Hentonnen, Ana Pavelić   387
Sitni glodavci kao rezervoari hantavirusa i leptospira na području zapadne Slavonije
Small rodents as reservoirs of hantaviruses and leptospires on the area of west Slavonija
 
Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Viktor Šegrt   395
Utvrđivanje optimalnoga broja krupne divljači u otvorenom i ograđenom lovištu
Determining the optimal number of big game in open and fenced hunting grounds
 
Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, Boris Šabić   405
Usporedba trofejnih vrijednosti muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) s trima lokalitetima sredozemnoga dijela Hrvatske
Comparison of mouflon (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) trophy values from three localities in the Mediterranean part of Croatia
 
Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak   419
Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima
Possibility of establishment of sustainable Pedunculate oak forest management in future management periods
 
Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš   433
Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe
Natural regeneration structure of a selection stand under conditions of increased intensity of selection cut
 
Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak   443
Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika
Modelling fir tree increment on the basis of stand factors
 
Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak   455
Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić
Research of criteries for detachment of protective stands - Forest administration Gospić case study
 
Renata Pernar, Davor Šelendić   467
Prilog povećanju interpretabilnosti aerosnimaka i satelitskih snimaka za potrebe uređivanja šuma
A contribution to improved interpretability of aerial and satellite imagery in forest management
 
Renata Pernar, Vladimir Grgesina, Mario Ančić, Ante Seletković   479
Određivanje preciznosti snimanja točaka pomoću GPS-a u različitim fenološkim i strukturnim stanjima sastojina
Optimizing GPS accuracy of point recording in different phenological and structural stand conditions
 
Ante P. B. Krpan, Igor Stankić   491
Projekt 2 u istraživačkom razdoblju 2001 - 2005.
Project 2 in previous research period 2001 - 2005
 
Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky   515
Proizvodnost sječe i izradbe drva u Hrvatskoj ili - da li nam je nužan tehnološki skok?
Productivity of felling and processing in Croatia - or is there a need for technological jump?
 
Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić   529
Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice «Bjelovarska bilogora»
Phenomenon and characteristic of false heartwood in the beech thinings and regenerative fellings in management unit «Bjelovarska bilogora»
 
Željko Zečić, Ante P. B. Krpan   543
Primjena skupnoga rada pri pridobivanju drva u prorednim sastojinama brdskoga područja
Using of teamwork in timber harvesting from thinning stands in hilly terrains
 
Željko Zečić   557
Usporedba djelotvornosti traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskim i gorskim uvjetima
Comparison of productivity of skidder Ecotrac 120V at timber skidding in haily and mountains conditions
 
Tomislav Poršinsky, Igor Stankić   573
Djelotvornost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske
Efficiency of Timberjack 1710B forwarder on roundwood extraction from Croatian lowland forests
 
Tomislav Poršinsky, Igor Stankić   589
Okolišna pogodnost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske
Environmental evaluation of Timberjack 1710B forwarder on roundwood extraction from Croatian lowland forests
 
Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat   601
Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva
Dynamic loading of skidder wheels at timber skidding
 
Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel   617
Otvaranje šuma šumskim cestama - odabir mogućih lokacija trasa budućih šumskih cesta
Forest opening by forest roads - choosing the potential locations of the future forest road routes
 
Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel   635
Katastar šumskih prometnica - postojeće stanje, metodologija izradbe i koristi od njega
Forest road cadastre - the present condition, the working methodology and obtained uses
 
Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel   647
Uspostava optimalne mreže šumskih cesta na terenu - smjernice za unapređenje pojedine faze rada
Establishing the optimum forest road network on the terrain - guidelines for improving individual work stages
 
Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel   665
Definiranje faza postupka optimiziranja mreže šumskih cesta dizajniranim dijagramima toka podataka
Defining procedure stages of forest road network optimizing with designed of data flow diagrams
 
Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić   679
Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka
Efficiency of wood transport by truck assemblies determined by data envelopment analysis
 
Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra   691
Jesu li kvaliteta i sigurnost šumskoga rada zaboravljene dimenzije šumarskoga inženjerstva?
Are the quality and safety of forest work the forgotten dimensions of forestry engineering?
 
Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra   703
Inovacijski procesi kao ključ provedbe Hrvatske šumarske politike
Innovative processes as a key to effectuating the Croatian forestry policy
 
Stjepan Posavec   715
Analiza upravljanja troškovima u šumarstvu
Costs management analysis in forestry
 
Anđelka Šajković   727
Opstanak šuma kroz latentnu strukturu mišljenja studenata šumarstva
Forest’s survival through the latent structure of forestry students opinions