ključ: forest community of beech and fir
1Zelić, J., 1998: Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup). Š.L. 7-8, s.339


                UNDER CONSTRUCTION