UDK: 519.27:634.0.568
1A. Pranjić, 1973: Korelacijske analize visinskog prirasta, visine, prsnog promjera i debljinskog prirasta u nekim sastojinama jele. Š.L. 7-8, s.261    PDF


                UNDER CONSTRUCTION