UDK: 630* 156
1Getz, D., 1996: Beljsko lovište jedno od najvrijednijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi. Š.L. 11-12, s.513
2Karlović, M., 2001: Prva hrvatska lovačka izložba u inozemstvu (Budimpešta, 1896). Š.L. 3-4, s.169
3Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D., 2002: Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije. Š.L. 7-8, s.361
4Frković, A., 2002: O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske. Š.L. 11-12, s.589
5Majnarić, D., 2002: Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva. Š.L. 11-12, s.601
6Vodolšak, M., Križaj, D., 2003: Štete na divljači i štete od divljači na području krapinsko-zagorske županije. Š.L. 1-2, s.27
7Frković, A., 2004: Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”. Š.L. 9-10, s.559
8Tolić, I., 2005: Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine. Š.L. 3-4, s.177
9Viktor Šegrt, Marijan Grubešić, 2005: Sokolarska oprema. Š.L. 7-8, s.409
10Tucak, Z., V. Kosovel, 2005: Miniranost, čimbenik biološke i gospodarske depresije u lovištima hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 9-10, s.501
11Vodolšak, M., D. Križaj, 2005: Analiza financijskih pokazatelja pri korištenju prava lova u “nekomercijalnom” lovištu. Š.L. 9-10, s.505
12Krznar, Tomislav, Josip Čulig, Krunoslav Pintur, Nina Popović, Luka Štilinović, 2006: Je li lovstvo u suprotnosti sa zaštitom prirode. Š.L. 3-4, s.125
13Nikolandić, Đ., D. Degmečić, 2007: Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje. Š.L. 11-12, s.565
14Degmečić, D., M. Bićanić, 2008: Značaj tjelesne težine kod vrste europska srna (Capreolus capreolus l.) u istočnoj Slavoniji i Baranji. Š.L. 5-6, s.245
15Frković, Alojzije, 2008: Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit. Š.L. 11-12, s.543
16Frković, Alojzije, 2009: Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.327
17Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287
18Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac, 2011: Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.567


                UNDER CONSTRUCTION