UDK: 630* 188 (001)
1Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Š.L. 1-2, s.3
2Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D., 2003: Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju. Š.L. 11-12, s.531
3Trinajstić, I., 2004: Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske. Š.L. 1-2, s.3
4Trinajstić, I., 2004: Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.627
5Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972. Š.L. 3-4, s.135
6Ivo Trinajstić, Zvonimir Pelcer, 2005: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As.. Š.L. 7-8, s.385
7Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972. Š.L. 11-12, s.575
8CEROVEČKI, Zdravko, 2006: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.175
9Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević, 2006: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu. Š.L. 9-10, s.387
10Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango, 2006: Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*. Š.L. 11-12, s.479
11Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.407
12Trinajstić, I., 2007: Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku Krku. Š.L. 9-10, s.431
13Trinajstić, Ivo, 2008: Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe – As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.25
14Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2009: Asocijacija Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.249
15Cerovečki, Z., 2009: Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske. Š.L. 7-8, s.417
16Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota, 2010: Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska). Š.L. 5-6, s.211
17Medak, Jasnica, 2011: Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.5
18Vera Batanjski, Eva Kabaš, Nevena Kuzmanović, Snežana Vukojičić, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović, 2015: NOVE INVAZIVNE ŠUMSKE ZAJEDNICE POPLAVNIH OSJETLJIVIH STANIŠTA – STUDIJA SLUČAJA IZ RAMSARSKOG PODRUČJA CARSKA BARA (VOJVODINA, SRBIJA). Š.L. 3-4, s.155


                UNDER CONSTRUCTION