UDK: 630* 242 (001)
1Korčić, S., 2002: Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.). Š.L. 3-4, s.129
2Bobinac, Martin, 2006: Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve. Š.L. 5-6, s.183


                UNDER CONSTRUCTION