UDK: 630* 453
1Harapin, M., 1999: Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi. Š.L. 3-4, s.129
2Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539
3Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497
4Mihoci, I., M. Franjević, 2011: Rijetka i ugrožena grbica Hrvatske Erannis ankeraria – povijesni pregled, analiza i perspektive. Š.L. 7-8, s.353
5Stojanović,D., S.Ćurčić, S.Orlović, Z.Galić, 2011: Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka “Fruška gora”. Š.L. 11-12, s.585
6Matošević,D., M. Pernek, 2011: Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti. Š.L. 13, s.264
7M. Georgieva, G. Georgiev, D. Pilarska, P. Pilarski, P. Mirchev, I. Papazova-Anakieva, S. Naceski, P. Vafeidis, M. Matova, 2013: PRVI NALAZ ENTOMOPHAGA MAIMAIGA (ENTOMOPHTHORALES: ENTOMOPHTHORACEAE) U POPULACIJAMA LYMANTRIA DISPAR U GRČKOJ I REPUBLICI MAKEDONIJI. Š.L. 5-6, s.307
8Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC, 2016: POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ. Š.L. 11-12, s.577


                UNDER CONSTRUCTION