UDK: 630*174.7 https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.3
1Lovre Panđa, Ante Šiljeg, Ivan Marić, Fran Domazetović, Silvija Šiljeg, Rina Milošević, 2021: Usporedba GEOBIA klasifikacijskih algoritama na temelju Worldview-3 snimaka u izdvajanju šuma primorskih četinjača. Š.L. 11-12, s.535


                UNDER CONSTRUCTION