UDK: 630*2:581.5:631.41
1Joso VUKELIĆ, 1988: Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava. Š.L. 3-4, s.125    PDF


                UNDER CONSTRUCTION