UDK: 630*322.1:331.043.2
1Martinović, I., 1988: Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u šumama Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.497    PDF


                UNDER CONSTRUCTION