UDK: 630*425.1 (497.13)
1Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
2Kauzlarić, K., 1988: Utjecaj štetnih polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru. Š.L. 5-6, s.231    PDF
3Komlenović, N., 1989: Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Š.L. 6-8, s.243    PDF
4Komlenović, N. i Rastovski, P., 1991: Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske. Š.L. 3-5, s.203    PDF


                UNDER CONSTRUCTION